บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.

วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

ศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2530
Ph.D. (Chemistry) THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY
ออสเตรเลีย
2524
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2522
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

อินทรีย์เคมี

รางวัลที่ได้รับ

เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ประชุม/เสนอผลงาน
อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย
รางวัลนักวิจัย
อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย
รางวัลอื่นๆ
รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด จากฐานข้อมูล ISI
รางวัลนักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล ISI

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 8696825000
1
Noitem R., Pongkorpsakol P., Changsen C., Rukachaisirikul V., Muanprasat C., 2022. Identification of Fungus-derived Compounds as a Novel CFTR inhibitor: Mechanism and Potential Anti-diarrheal Application. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology 36 (cited 0 times)
2
Yimnual C., Worakajit N., Kaewin S., Rukachaisirikul V., Muanprasat C., 2022. Effects of Fungus-Derived Compound N9 on Airway Mucus Secretion: In Vitro and In Vivo Studies. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology 36 (cited 0 times)
3
Kaewin S., Changsorn K., Sungkaworn T., Hiranmartsuwan P., Yaosanit W., Rukachaisirikul V., Muanprasat C., 2022. Fungus-Derived 3-Hydroxyterphenyllin and Candidusin A Ameliorate Palmitic Acid-Induced Human Podocyte Injury via Anti-Oxidative and Anti-Apoptotic Mechanisms. Molecules 27(7) (cited 0 times)
4
Nuansri S., Rukachaisirikul V., Muanprasat C., Phongpaichit S., Preedanon S., Sakayaroj J., 2022. Furanone, morpholinone and tetrahydrofuran derivatives from the marine-derived fungus Talaromyces sp. PSU-MF07. Natural Product Research (cited 0 times)
5
Yaosanit W., Rukachaisirikul V., Phongpaichit S., Preedanon S., Sakayaroj J., 2022. Sesquiterpenes from the soil-derived fungus Trichoderma citrinoviride PSU-SPSF346. Beilstein Journal of Organic Chemistry 18: 479-485. (cited 0 times)
6
Saebang Y., Kaeobamrung J., Rukachaisirikul V., 2022. Synthesis of Eleven-Membered Cyclic Urea Fused Quinazolinones. Synlett (cited 0 times)
7
Ningsih B.N.S., Rukachaisirikul V., Phongpaichit S., Preedanon S., Sakayaroj J., Muanprasat C., 2022. A nonadride derivative from the marine-derived fungus Aspergillus chevalieri PSU-AMF79. Natural Product Research (cited 0 times)
8
Arunpanichlert J., Rukachaisirikul V., Chaiwarin T., Tantirungrotechai Y., Khamthong N., Phongpaichit S., Liamthong S., Sakayaroj J., 2022. Dimeric γ-lactone derivatives from the soil-derived fungus Lasiodiplodia theobromae NSTRU-PN1.4. Natural Product Research 36(8): 1948-1958. (cited 0 times)
9
Duangjai A., Rukachaisirikul V., Sukpondma Y., Srimaroeng C., Muanprasat C., 2021. Antispasmodic effect of asperidine b, a pyrrolidine derivative, through inhibition of l-type ca2+ channel in rat ileal smooth muscle. Molecules 26(18) (cited 0 times)
10
Yimnual C., Satitsri S., Ningsih B.N.S., Rukachaisirikul V., Muanprasat C., 2021. A fungus-derived purpactin A as an inhibitor of TMEM16A chloride channels and mucin secretion in airway epithelial cells. Biomedicine and Pharmacotherapy 139 (cited 2 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Arunpanichlert, J., Rukachaisirikul, V., Chaiwarin, T., Tantirungrotechai, Y., Khamthong, N., Phongpaichit, S., Sumalee, L., & Sakayaroj, J. (2022). Dimeric γ-lactone derivatives from the soil-derived fungus Lasiodiplodia theobromae NSTRU-PN1.4 (SCIE). Natural Product Research, 36(8), 1948 - 1958.
2
Kaewin, S., Changsorn, K., Sungkaworn, T., Hiranmartsuwan, P., Yaosanit, W., Rukachaisirikul, V., & Muanprasat, C. (2022). Fungus-Derived 3-Hydroxyterphenyllin and Candidusin A Ameliorate Palmitic Acid-Induced Human Podocyte Injury via Anti-Oxidative and Anti-Apoptotic Mechanisms (SCIE). Molecules, 27(7), Article number 2109.
3
Yimnual, C., Worakajit, N., Kaewin, S., Rukachaisirikul, V., & Muanprasat, C. (2022). Effects of Fungus-Derived Compound N9 on Airway Mucus Secretion: In Vitro and In Vivo Studies (SCIE). Faseb Journal, 36(S1), Article No.R1976.
4
Noitem, R., Pongkorpsakol, P., Changsen, C., Rukachaisirikul, V., & Muanprasat, C. (2022). Identification of Fungus-derived Compounds as a Novel CFTR inhibitor: Mechanism and Potential Anti-diarrheal Application (SCIE). Faseb Journal, 36(S1), Article No.R2169.
5
Yaosanit, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2022). Sesquiterpenes from the soil-derived fungus Trichoderma citrinoviride PSU-SPSF346 (SCIE). Beilstein Journal Of Organic Chemistry, 18, 479 - 485.
6
Duangjai, A., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Srimaroeng, C., & Muanprasat, C. (2021). Antispasmodic effect of asperidine b, a pyrrolidine derivative, through inhibition of l-type ca2 channel in rat ileal smooth muscle (SCIE). Molecules, 26(18), Article number 5492.
7
Sangkanu, S., Rukachaisirikul, V., Suriyachadkun, C., & Phongpaichit, S. (2021). Antifungal activity of marine-derived actinomycetes against Talaromyces marneffei (SCIE). Journal Of Applied Microbiology, 130(5), 1508 - 1522.
8
Yimnual, Y., Satitsri, S., Ningsih, B., Rukachaisirikul, V., & Muanprasat, M. (2021). A fungus-derived purpactin A as an inhibitor of TMEM16A chloride channels and mucin secretion in airway epithelial cells (SCIE). Biomedicine & Pharmacotherapy, 139(2021), 111583.
9
Kaewmalee, J., Ontawong, A., Duangjai, A., Tansakul, C., Rukachaisirikul, V., Muanprasat, C., & Srimaroeng, C. (2021). High-Efficacy alpha,beta-Dehydromonacolin S Improves Hepatic Steatosis and Suppresses Gluconeogenesis Pathway in High-Fat Diet-Induced Obese Rats (SCIE). Pharmaceuticals, 14(4), Article number 375.
10
Saetang, P., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Preedanon, S., Sakayaroj, J., Hadsadee, S., & Jungsuttiwong, S. (2021). Antibacterial and Antifungal Polyketides from the Fungus Aspergillus unguis PSU-MF16 (SCIE). Journal Of Natural Products, 84(5), 1498–1506.
11
Ningsih, B., Rukachaisirikul, V., Pansrinun, S., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2021). New aromatic polyketides from the marine-derived fungus Pseudopithomyces maydicus PSUAMF350 and their antimicrobial activity. Natural Product Research, 35(2021), DOI:10.1080/14786419.2021.1915309.
12
Duangjan, C., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2020). Synthesis of imidazolidin-2-ones via the cascade reactions of α-chloroaldoxime O-methanesulfonates (SCIE). Tetrahedron Letters, 61(38), Article number 152330.
13
Akrimajirachoote, N., Satitsri, S., Sommart, U., Rukachaisirikul, V., & Muanprasat, C. (2020). Inhibition of CFTR-mediated intestinal chloride secretion by a fungus-derived arthropsolide A: Mechanism of action and anti-diarrheal efficacy (SCIE). European Journal Of Pharmacology Volume 885, 15 October 2020, 173393 , 885, Article number 173393.
14
Saetang, P., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Preedanon, S., Sakayaroj, J., Hadsadee, S., & Jungsuttiwong, S. (2020). Aspertamarinolides A-C: γ-butenolides from the marine-derived fungus Aspergillus tamarii PSU-MF90 (SCIE). Tetrahedron Letters, 61(46), Article number 152529.
15
Waddell, L., Watts, O., Saetang, P., Rukachaisirikul, V., & Bates, R. (2020). Asperidine B: Total synthesis and structure correction. Tetrahedron Letters, 61(27), Article Number 152078.
16
Iewkittayakorn, J., Kuechoo, K., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Chotigeat, W. (2020). Lovastatin Production by Aspergillus sclerotiorumUsing Agricultural Waste. Food Technology And Biotechnology, 58(2), 230-236.
17
Rukachaisirikul, V., Chinpha, S., Saetang, P., Phongpaichit, S., Jungsuttiwong, S., Hadsadee, S., Sakayaroj, J., Preedanon, S., Temkitthawon, P., & Ingkaninan, K. (2019). Depsidones and a dihydroxanthenone from the endophytic fungi Simplicillium lanosoniveum (J.F.H. Beyma) Zare & W. Gams PSU-H168 and PSU-H261. Fitoterapia, 138, Article No.104286.
18
Helaly, S., Kuephadungphan, W., Phainuphong, P., A. Ibrahim, M., Tasanathai, K., Mongkolsamrit, S., Luangsa-ard, J., Phongpaichit, S., Rukachaisirikul, V., & Stadler, M. (2019). Pigmentosins from Gibellula sp. as antibiofilm agents and a new glycosylated asperfuran from Cordyceps javanica. Beilstein Journal Of Organic Chemistry, 2019(15), 2968–2981.
19
Chalothorn, T., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Pannara, S., & Tansakul, C. (2019). Synthesis and Antibacterial Activity of Emodin and Its Derivatives against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. Tetrahedron Letters, 60(35), Article number 151004.
20
Vijitphan, P., Rukachaisirikul, V., Muanprasat, C., Iawsipo, P., Panprasert, J., & Tadpetch, K. (2019). Unified synthesis and cytotoxic activity of 8-O-methylfusarubin and its analogues. Organic & Biomolecular Chemistry, 17(29), 7078-7087.
21
Buatong, J., Rukachaisirikul, V., Sangkanu, S., Surup, F., & Phongpaichit, S. (2019). Antifungal Metabolites from Marine-Derived Streptomyces sp. AMA49 against Pyricularia oryzae. Journal Of Pure And Applied Microbiology, 13(2), 653-665.
22
Putra, H., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Preedanon, S., Sakayaroj, J., Hadsadee, S., & Jungsuttiwong, S. (2019). Caryophyllene sesquiterpenes, chromones and 10-membered macrolides from the marine-derived fungus Pseudopestalotiopsis sp. PSU-AMF45. Tetrahedron, 00(00), 00.
23
Boonyaketgoson, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Trisuwan, K. (2019). Deoxybenzoin and flavan derivatives from the twigs of Artocarpus lakoocha. Phytochemistry Letters, 31, 96-100.
24
Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2019). Trichothecenes from a Soil-Derived Trichoderma brevicompactum. Journal Of Natural Products, 82(4), 687-693.
25
Suwannarat, S., Iewkittayakorn, J., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Chotigeat, W. (2019). Optimization of the Production of Lovastatin from Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178 under Static Liquid Culture using Response Surface Methodology. Sains Malaysiana, 48(1), 93-102.
26
Rukachaisirikul, V., Chinpha, S., Phongpaichit, S., Saikhwan, N., Sakayaroj, J., & Preedanon, S. (2019). Sesquiterpene and monoterpene derivatives from the soil-derived fungus Trichoderma reesei PSU-SPSF013. Phytochemistry Letters, 30, 124-129.
27
Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Srimaroeng, C., Ontawong, A., Duangjai, A., Muangnil, P., & Muanprasat, C. (2018). Asperidines A-C, pyrrolidine and piperidine derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Bioorganic, 26(15), 4502-4508.
28
Supaphon, P., Keawpiboon, C., Preedanon, S., Phongpaichit, S., & Rukachaisirikul, V. (2018). Isolation and antimicrobial activities of fungi derived from Nymphaea lotus and Nymphaea stellata. Mycoscience, 59(5), 415-423.
29
Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Kanjanasirirat, P., Borwornpinyo, S., Akrimajirachoote, N., Yimnual, C., & Muanprasat, C. (2018). Depsides and depsidones from the soil-derived fungus Aspergillus unguis PSU-RSPG204. Tetrahedron, 74(39), 5691-5699.
30
Maha, A., Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Hadsadee, S., Jungsuttiwong, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2018). Blennolide derivatives from the soil-derived fungus Trichoderma asperellum PSU-PSF14. Tetrahedron, 74(39), 5659-5664.
31
Duangjan, C., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., & Kaeobamrung, J. (2018). Copper-catalyzed domino reaction of carbodiimides and benzoic acid derivatives for the synthesis of quinazolinediones. Tetrahedron Letters, 59, 3537–3540.
32
Jeanmard, L., Iawsipo, P., Panprasert, J., Rukachaisirikul, V., & Tadpetch, K. (2018). Total synthesis and cytotoxic activity of dechlorogreensporones A and D. Tetrahedron, 74(34), 4521-4529.
33
Muangnil, P., Satitsri, S., Tadpetch, K., Saparpakorn, P., Chatsudthipong, V., Hannongbua, S., Rukachaisirikul, V., & Muanprasat, C. (2018). A fungal metabolite zearalenone as a CFTR inhibitor and potential therapy of secretory diarrheas. Biochemical Pharmacology, 150, 293-304.
34
Boonyaketgoson, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Trisuwan, K. (2018). Naphthoquinones from the leaves of Rhinacanthus nasutus having acetylcholinesterase inhibitory and cytotoxic activities. Fitoterapia, 124, 206-210.
35
Saebang, Y., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2017). Copper-catalysed domino reaction of 2-bromobenzylidenemalonates and 1,3-dicarbonyls for the synthesis of chromenes. Tetrahedron Letters, 58(2), 168-171.
36
Maha, A., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Preedanon, S. (2017). Tyrosine and hydantoin derivatives from the fungus Phoma herbarum PSU-H256 isolated from Hevea brasiliensis. Tetrahedron, 73, 4597-4601.
37
Kaewmee, B., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2017). Synthesis of quinolines via copper-catalyzed domino reactions of enaminones. Organic & Biomolecular Chemistry, 2017(35), 7387-7395.
38
Hayeebueraheng, A., Kaewmee, B., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2017). Synthesis of 2‐(1,2,3‐Triazolyl)benzamide Derivatives by a Copper(I)‐Catalyzed Multicomponent Reaction. European Journal Of Organic Chemistry, 2017(45), 6714-6721.
39
Kuephadungphan, W., Helaly, S., Daengrot, C., Phongpaichit, S., Luangsa-ard, J., Rukachaisirikul, V., & Stadler, M. (2017). Akanthopyrones A–D, -Pyrones Bearing a 4-O-Methyl- -D-glucopyranose Moiety from the Spider-Associated AscomyceteAkanthomyces novoguineensis. Molecules, 22(7), 1-10.
40
Thiraporn, A., Rukachaisirikul, V., Iawsipo, P., Somwang, T., & Tadpetch, K. (2017). Total Synthesis and Cytotoxic Activity of 5′-Hydroxyzearalenone and 5′β-Hydroxyzearalenone. European Journal Of Organic Chemistry, 2017(47), 7133-7147.
41
Sangkanu, S., Rukachaisirikul, V., Suriyachadkun, C., & Phongpaichit, S. (2017). Evaluation of antibacterial potential of mangrove sediment-derived actinomycetes. Microbial Pathogenesis, 112, 303-312.
42
Choochuay, J., Xu, X., Rukachaisirikul, V., Guedduaythong, P., Phongpaichit, S., Sakayaro, J., Chen, J., & Shen, X. (2017). Curvularin derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus polyporicola PSU-RSPG187. Phytochemistry Letters, 22, 122-127.
43
Kongprapan, T., Xu, X., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Chen, J., & Shen, X. (2017). Cytosporone derivatives from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-H188. Phytochemistry Letters, 22, 219-223.
44
Tansakul, C., Rukachaisirikul, V., Chalothorn, T., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2017). Synthesis and cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of sporogen AO-1 analogues. Phytochemistry Letters, 22, 128-132.
45
Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2017). Diphenyl ethers and indanones from the soil-derived fungus Aspergillus unguis PSU-RSPG204. Tetrahedron, 73(40), 5920-5925.
46
Pongkorpsakol, P., Yimnual, C., Chatsudthipong, V., Rukachaisirikul, V., & Muanprasat, C. (2017). Cellular mechanisms underlying the inhibitory effect of flufenamic acid on chloride secretion in human intestinal epithelial cells. Journal Of Pharmacological Sciences, 134(2), 93-100.
47
Helaly, S., Kuephadungphan, W., Phongpaichit, S., Luangsa-ard, J., Rukachaisirikul, V., & Stadler, M. (2017). Five Unprecedented Secondary Metabolites from the Spider Parasitic Fungus Akanthomyces novoguineensis. Molecules, 22(6), Article number 991.
48
Supaphon, P., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Rukachaisirikul, V., Kobmoo, N., & Spatafora, J. (2017). Phylogenetic community structure of fungal endophytes in seagrass species. Botanica Marina, 60(4), 489-501.
49
Guo, X., Sun, G., Zhou, T., Wan, Y., Xu, X., Shi, X., Zhu, Z., Rukachaisirikul, V., Hu, L., & Shen, X. (2017). LX2343 alleviates cognitive impairments in AD model rats by inhibiting oxidative stress-induced neuronal apoptosis and tauopathy. Acta Pharmacologica Sinica, 38(8), 1104-1119.
50
Tadpetch, K., Jeanmard, L., & Rukachaisirikul, V. (2017). Total synthesis of greensporone C. Tetrahedron Letters, 58, 3453-3456.
51
Saetang, P., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Preedanon, S., Sakayaroj, J., Borwornpinyo, S., Seemakhan, S., & Muanprasat, C. (2017). Depsidones and an α-pyrone derivative from Simpilcillium sp. PSU-H41, an endophytic fungus from Hevea brasiliensis leaf. Phytochemistry, 143, 115-123.
52
, B., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Trisuwan, K. (2017). Cytotoxic arylbenzofuran and stilbene derivatives from the twigs of Artocarpus heterophyllus. Tetrahedron Letters, 58(16), 1585–1589.
53
Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Saithong, S., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2017). γ-Butenolide and furanone derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Phytochemistry, 137, 165-173.
54
Li, C., Guo, X., Lei, M., Wu, J., Jin, J., Shi, X., Zhu, Z., Rukachaisirikul, V., Hu, L., Wen, T., & Shen, X. (2017). Thamnolia vermicularis extract improves learning ability in APP/PS1 transgenic mice by ameliorating both Aβ and Tau pathologies. Acta Pharmacologica Sinica, 38(1), 9-28.
55
Guo, X., Sun, G., Zhou, T., Xu, X., Zhu, Z., Rukachaisirikul, V., Hu, L., & Shen, X. (2016). Small molecule LX2343 ameliorates cognitive deficits in AD model mice by targeting both amyloid β production and clearance. Acta Pharmacologica Sinica, 37(10), 1281-1297.
56
Preedanon, S., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Trisuwan, K., & Plathong, S. (2016). Antimicrobial activities of fungi derived from the gorgonian sea fan Annella sp. & their metabolites. Indian Journal Of Geo-marine Sciences, 45(11), 1491-1498.
57
Saetang, P., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Shi, X., Chen, J., & Shen, X. (2016). β-Resorcylic macrolide and octahydronaphthalene derivatives from a seagrass-derived fungus Fusarium sp. PSU-ES123. Tetrahedron, 72(41), 6421-6427.
58
Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Ukphow, W., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2016). Depsidone and phthalide derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus unguis PSU-RSPG199. Tetrahedron Letters, 57(39), 4348-4351.
59
Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Borwornwiriyapan, K., Muanprasat, C., Srimaroeng, C., Duangjai, A., & Sakayaroj, J. (2016). Lovastatin Analogues from the Soil-Derived Fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Journal Of Natural Products, 79(6), 1500-1507.
60
Maha, A., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Poonsuwan, W., & Sakayaroj, J. (2016). Dimeric chromanone, cyclohexenone and benzamide derivatives from the endophytic fungus Xylaria sp. PSU-H182. Tetrahedron, 72(22), 2874-2879.
61
Kantee, K., Rukachaisirikul, V., & Tadpetch, K. (2016). Synthesis of tetrahydropyranyl diarylheptanoids from Dioscorea villosa. Tetrahedron Letters, 57(31), 3505-3509.
62
Tadpetch, K., Kaewmee, B., Kaewmee, B., Chantakaew, K., Chantakaew, K., Kantee, K., Kantee, K., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. (2016). Synthesis and cytotoxic activities of semisynthetic zearalenone analogues. Bioorganic And Medicinal Chemistry Letters, 26(15), 3612-3616.
63
Kantee, K., Rukachaisirikul, V., & Tadpetch, K. (2016). Systhesis of tetrahydropyranyl diarylheptanoids from Dioscorea villosa. Tetrahedron Letters, 57, 3505-3509.
64
Daengrot, C., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Phongpaichit, S., Borwornwiriyapan, K., Sakayaroj, J., & Shen, X. (2016). Penicillanthone and penicillidic acids A-C from the soil-derived fungus Penicillium aculeatum PSU-RSPG105. Rsc Advances, 6(46), 39700-39709.
65
Arunpanichlert, J., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Supaphon, P., & Sakayaroj, J. (2016). Xylariphilone: A new azaphilone derivative from the seagrass-derived fungus Xylariales sp. PSU-ES163. Natural Product Research, 30(1), 46-51.
66
Maha, A., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Poonsuwan, W., Sakayaroj, J., Saparpakorn, P., & Hannongbua, S. (2016). Terezine derivatives from the fungus Phoma herbarum PSU-H256. Phytochemistry, 122, 223-229.
67
Kaeobamrung, J., Lanui, A., Mahawong, S., Duangmak, W., & Rukachaisirikul, V. (2015). One-pot synthesis of trisubstituted ureas from alpha-chloroaldoxime O-methanesulfonates and secondary amines. Rsc Advances, 5(72), 58587-58594.
68
Tadpetch, K., Jeanmard, L., & Rukachaisirikul, V. (2015). Total synthesis of the proposed structure of pestalotioprolide A. Tetrahedron Asymmetry, 26(17), 918-923.
69
Kongprapan, T., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Poonsuwan, W., & Sakayaroj, J. (2015). Cytotoxic cytochalasins from the endophytic fungus Eutypella scoparia PSU-H267. Phytochemistry Letters, 13(983), 171-176.
70
Boonyaketgoson, S., Trisuwan, K., Bussaban, B., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. (2015). Isochromanone derivatives from the endophytic fungus Fusarium sp. PDB51F5. Tetrahedron Letters, 56(1), 5076-5078.
71
Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2015). A new hydronaphthalenone from the mangrove-derived Daldinia eschscholtzii PSU-STD57. Natural Product Research, 29(21), 1995-1999.
72
Daengrot, C., Rukachaisirikul, V., Tansakul, C., Thongpanchang, T., Phongpaichit, S., Borwornwiriyapan, K., & Sakayaroj, J. (2015). Eremophilane sesquiterpenes and diphenyl thioethers from the soil fungus Penicillium copticola PSU-RSPG138. Journal Of Natural Products, 78(4), 615-622.
73
Hounkong, K., Sawangjaroen, N., Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., & Wootipoom, N. (2015). Mechanisms of 1-hydroxy-2-hydroxymethylanthraquinone from Coptosapelta flavescens as an anti-giardial activity. Acta Tropica, 146, 11-16.
74
Arunpanichlert, J., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Supaphon, O., & Sakayaroj, J. (2015). Meroterpenoid, isocoumarin, and phenol derivatives from the seagrass-derived fungus Pestalotiopsis sp PSU-ES 194. Tetrahedron, 71(5), 882-888.
75
Boonyaketgoson, S., Trisuwan, K., Bussaban, B., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. (2015). Isoflavanone and xanthone derivatives from Dothideomycetes fungus CMU-99. Tetrahedron Letters, 56(9), 1057-1059.
76
Tadpetch, K., Chukong, C., Jeanmard, L., Thiraporn, A., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2015). Cytotoxic naphthoquinone and a new succinate ester from the soil fungus Fusarium solani PSU-RSPG227. Phytochemistry Letters, 11, 106-110.
77
Panthong, K., Sompong, R., Rukachaisirikul, V., Towatana, N., Voravuthikunchai, S., & Saising, J. (2015). Two new triterpenes and a new coumaroyl glucoside from the twigs of Mangifera foetida Lour.. Phytochemistry Letters, 11, 43-48.
78
Supaphon, P., Phongpaichit, S., Rukachaisirikul, V., & Sakayaroj, J. (2014). Diversity and antimicrobial activity of endophytic fungi isolated from the seagrass Enhalus acoroides. Indian Journal Of Geo-marine Sciences, 43(5), 785-797.
79
Rukachaisirikul, V., Rungsaiwattana, N., Klaiklay, S., Phongpaichit, S., Borwornwiriyapan, K., & Sakayaroj, J. (2014). gamma-butyrolactone, cytochalasin, cyclic carbonate, eutypinic acid, and phenalenone derivatives from the soil fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185. Journal Of Natural Products, 77(11), 2375-2382.
80
Songsichan, T., Promsuk, J., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2014). Syntheses of quinazolinones from 2 iodobenzamides and enaminones via copper-catalyzed domino reactions. Organic & Biomolecular Chemistry, 12(26), 4571-4575.
81
Riyajan, S., Rukachaisirikul, V., Leejarkpai, T., & Duangporn, R. (2014). Crosslinking of Epoxidized Natural Rubber with Terephthalic Acid: Effect of Terephthalic Acid and Cassava Starch. Journal Of Polymer Materials, 31(2), 145-158.
82
Tansakul, C., Rukachaisirikul, V., Maha, A., Kongprapan, T., Phongpaichit, S., Towatana, N., Borwornwiriyapan, K., & Sakayaroj, J. (2014). A new phenalenone derivative from the soil fungus Penicillium herquei PSU-RSPG93. Natural Product Research, 28(20), 1718-1724.
83
Trisuwan, K., Boonyaketgoson, S., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. (2014). Oxygenated xanthones and biflavanoids from the twigs of Garcinia xanthochymus. Tetrahedron Letters, 55(26), 3600-3602.
84
Rukachaisirikul, V., Satpradit, S., Klaiklay, S., Phongpaichit, S., Borwornwiriyapan, K., & Sakayaroj, J. (2014). Polyketide anthraquinone, diphenyl ether, and xanthone derivatives from the soil fungus Penicillium sp. PSU-RSPG99. Tetrahedron, 70(34), 5148-5152.
85
Hounkong, K., Sawangjaroen, N., Kongyen, Y., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Voravuthikunchai, S. (2014). Anti-intestinal protozoan activities of 1-hydroxy-2-hydroxymethylanthraquinone from Coptosapelta flavescens. Asian Pacific Journal Of Tropical Disease, 4(6), 457-462.
86
Kongyen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Sawangjaroen, N., Songsing, P., & Madardam, H. (2014). Anthraquinone and Naphthoquinone Derivatives from the Roots of Coptosapelta flavescens. Natural Product Communications, 9(2), 219-220.
87
Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Borwornwiriyapan, K., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2014). Benzopyranone, benzophenone, and xanthone derivatives from the soil fungus Penicillium citrinum PSU-RSPG95. Tetrahedron Letters, 55(7), 1336-1338.
88
Kuephadungphan, W., Phongpaichit, S., Luangsa_ard, J., & Rukachaisirikul, V. (2014). Antimicrobial activity of invertebrate-pathogenic fungi in the genera Akanthomyces and Gibellula. Mycoscience , 55(2), 127-133.
89
Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Buatong, J., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2013). Flavodonfuran: A new difuranylmethane derivative from the mangrove endophytic fungus Flavodon flavus PSU-MA201 . Natural Product Research , 27(19), 1722-1726.
90
Rukachaisirikul, V., Rungsaiwattana, N., Klaiklay, S., Pakawatchai, C., Saithong, S., Phongpaichit, S., Borwornwiriyspan, K., & Sakayaroj, J. (2013). Indole-benzodiazepine-2,5-dione derivatives from a soil fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185. Tetrahedron, 69(52), 11116-11121.
91
Rukachaisirikul, V., Buadam, S., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2013). Amide, cyclohexenone, and cyclohexenone-sordaricin derivatives from the endophytic fungus Xylaria plebeja PSU-G30. Tetrahedron, 69(50), 10711-10717.
92
Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Borwornwiriyapan, K., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2013). Pyrone derivatives from the soil fungus Fusarium solani PSU-RSPG37. Phytochemistry Letters, 6(3), 495-497.
93
Rukachaisirikul, V., Kannai, S., Klaiklay, S., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2013). Rare 2-phenylpyran-4-ones from the seagrass-derived fungi Polyporales PSU-ES44 and PSU-ES83. Tetrahedron, 69(34), 6981-6986.
94
Klaiklay, S., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. (2013). Friedolanostanes and xanthones from the twigs of Garcinia hombroniana. Phytochemistry, 85, 161-166.
95
Supaphon, P., Phongpaichit, S., Rukachaisirikul, V., & Sakayaroj, J. (2013). Antimicrobial potential of endophytic fungi derived from three seagrass species: Cymodocea serrulata, Halophila ovalis and Thalassia hemprichii.. Plos One, 8(8), e72520.
96
Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Towatana, N. (2013). Tetraoxygenated xanthones and biflavanoids from the twigs of Garcinia merguensis. Phytochemistry Letters, 6(4), 511-513.
97
Rukachaisirikul, V., Buadam, S., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., & Towatana, N. (2013). Indanone and mellein derivatives from the Garcinia-derived fungus Xylaria sp. PSU-G12. Phytochemistry Letters, 6(1), 135-138.
98
Panthong, K., Srisud, Y., Rukachaisirikul, V., Towatana, N., Voravuthikunchai, S., & Tewtrakul, S. (2013). Benzene, coumarin and quinolinone derivatives from roots of Citrus hystrix. Phytochemistry, 88, 79-84.
99
Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Saithong, S., Pakawatchai, C., Buatong, J., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2012). Anthraquinone derivatives from the mangrove-derived fungus Phomopsis sp. PSU-MA214. Phytochemistry Letters, 5(4), 738-742.
100
Sommart, U., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Towatana, N., & Sakayaroj, J. (2012). Modiolin and phthalide derivatives from the endophytic fungus Microsphaeropsis arundinis PSU-G18. Tetrahedron, 68(48), 10005-10010.
101
Rukachaisirikul, V., Klaiklay, S., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Buatong, J., & Sakayaroj, J. (2012). Metabolites from the Mangrove-derived Fungus Xylaria cubensis PSU-MA34. Archives Of Pharmacal Research , 35(7), 1127-1131.
102
Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2012). Bioactive polyketides from the sea fan-derived fungus Penicillium citrinum PSU-F51. Tetrahedron , 68(39), 8245-8250.
103
Arunpanichlert, J., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Phongpaichit, S., Towatana, N., Supaphon, O., & Sakayaroj, J. (2012). A dimeric chromanone and a phthalide: Metabolites from the seagrass-derived fungus Bipolaris sp. PSU-ES64. Phytochemistry Letters, 5(3), 604-608.
104
Rukachaisirikul, V., Rodglin, A., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Buatong, J., & Sakayaroj, J. (2012). Phthalide and Isocoumarin Derivatives Produced by an Acremonium sp. Isolated from a Mangrove Rhizophora apiculata. Journal Of Natural Products, 75(5), 853-858.
105
Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Tadpetch, K., Kaewpet, M., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2012). Tetrahydroanthraquinone and xanthone derivatives from the marine-derived fungus Trichoderma aureoviride PSU-F95. Archives Of Pharmacal Research, 35(3), 461-468.
106
Rukachaisirikul, V., Rodglin, A., Phongpaichit, S., Buatong, J., & Sakayaroj, J. (2012). alpha-Pyrone and seiricuprolide derivatives from the mangrove-derived fungi Pestalotiopsis spp. PSU-MA92 and PSU-MA119. Phytochemistry Letters, 5(1), 13-17.
107
Rukachaisirikul, V., Sommart, U., Trisuwan, K., Tadpetch, K., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2012). Tricycloalternarene derivatives from the endophytic fungus Guignardia bidwellii PSU-G11. Phytochemistry Letters, 5(1), 139-143.
108
Rukachaisirikul, V., Klaiklay, S., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Buatong, J., & Sakayaroj, J. (2012). Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69. Tetrahedron , 68(10), 2299-2305.
109
Rukachaisirikul, V., Arunpanichert, J., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Supaphon, O., & Sakayaroj, J. (2011). A beta-resorcylic macrolide from the seagrass-derived fungus Fusarium sp. PSU-ES73. Archives Of Pharmacal Research , 34(10), 1633-1637.
110
Buatong, J., Phongpaichit, S., Rukachaisirikul, V., & Sakayaroj, J. (2011). Antimicrobial activity of crude extracts from mangrove fungal endophytes. World Journal Of Microbiology And Biotechnology , 27(12), 3005-3008.
111
Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Towatana, N., Klaiklay, S., & Charoenrat, K. (2011). Flavanone glucuronides from the leaves of Garcinia prainiana. Canadian Journal Of Chemistry , 89(4), 461-464.
112
Rukachaisirikul, V., Trisuwan, K., Kaewpet, M., Phongpaichit, S., Towatana, N., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2011). Sesquiterpene and Xanthone Derivatives from the Sea Fan-Derived Fungus Aspergillus sydowii PSU-F154 . Journal Of Natural Products, 74(7), 1663-1667.
113
Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2011). Modiolide and Pyrone Derivatives from the Sea Fan-derived Fungus Curvularia sp. PSU-F22. Archives Of Pharmacal Research, 34(5), 709-714.
114
Trisuwan, K., Khamthong, N., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2010). Anthraquinone, Cyclopentanone, and Naphthoquinone Derivatives from the Sea Fan-Derived Fungi Fusarium spp. PSU-F14 and PSU-F135. Journal Of Natural Products, 73(9), 1507-1511.
115
Rukachaisirikul, V., Arunpanichlert, J., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Tewtrakul, S., Rungjindamai, N., & Sakayaroj, J. (2010). Azaphilone and Isocoumarin Derivatives from the Endophytic Fungus Penicillium sclerotiorum PSU-A13. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 58(8), 1033-1036.
116
Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Towatana, N., Graidist, P., Sakayaroj, J., & Kirtikara, K. (2010). Cyclohexene, Diketopiperazine, Lactone and phenol Derivatives from the Sea Fan-derived Fungi Nigrospora sp. PSU-f11. Archives Of Pharmacal Research, 33(3), 375-380.
117
Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2010). Furo[3,2-h]isochroman, furo[3,2-h]isoquinoline, isochroman, phenol, pyranone, and pyrone derivatives from the sea fan-derived fungus Penicillium sp. PSU-F40. Tetrshedron, 66(25), 4484-4489.
118
Rukachaisirikul, V., Arunpanichlert, J., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, ๋. (2009). Metabolites from the endophytic fungi Botryosphaeria rhodina PSU-M35 and PSU-M114. Tetrahedron, 65(51), 10590-10595.
119
Rukachaisirikul, V., Trisuwan, K., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2009). Lactone Derivertives from the Marine-derived Fungus Penicillium so. PSU-F44. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 57(10), 1100-1102.
120
Rukachaisirikul, V., Sommart, U., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Towatana, N., Graidist, P., Hajiwangoh, Z., & Sakayaroj, J. (2009). A Cyclohexenone Derivative from Diaporthaceous Fungus PSU-H2. Archives Of Pharmacal Research, 32(9), 1227-1231.
121
Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Sukpondma, Y., Pakawatchai, C., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., & Kirtikara, K. (2009). An [11] Cytochalasin Derivative from the Marine-derived Fungus Xylaria sp. PSU-F100. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 57(12), 1409-1411.
122
Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Preedanon, S., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2009). Pyrone derivatives from the marine-derived fungus Nigrospora sp. PSU-F18. Phytochemistry, 70(4), 554-557.
123
Sommart, U., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., & Kirtikara, K. (2008). Hydronaphthalenones and a Dihydroramulosin from the Endophytic Fungus PSU-N24. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 56(12), 1687-1690.
124
Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Preedanon, S., Phongpaichit, S., Rungjindamai, N., & Sakayaroj, J. (2008). Epoxydons and a Pyrone from the Marine-Derived Fungus Nigrospora sp. PSU-F5. Journal Of Natural Products, 71(8), 1323-1326.
125
Pongcharoen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Kuhn, T., Pelzing, M., Sakayaroj, J., & Taylor, W. (2008). Metabolites from the endophytic fungus Xylaria sp. PSU-D14. Phytochemistry, 69(9), 1900-1902.
126
Rukachaisirikul, V., Trisuwan, K., Sukpondma, Y., & Phongpaichit, S. (2008). A new Benzoquinone Derivative from the Leaves of Garcinia parvifolia. Archives Of Pharmacal Research, 31(1), 17-20.
127
Rukachaisirikul, V., Sommart, U., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., & Kirtikara, K. (2008). Metabolites from the Endophytic Fungus Phomopsis sp. PSU-D15. Phytochemistry, 69(3), 783-787.
128
Rukachaisirikul, V., Kaeobamrung, J., Panwiriyarat, W., Saitai, P., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2007). A new pyrone derivative from the endophytic fungus Penicillium paxilli PSU-A71. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 55(9), 1383-1384.
129
Phongpaichit, S., Nikom, J., Rungjindamai, N., Sakayaroj, J., Towatana, N., Rukachaisirikul, V., & Kirtikara, K. (2007). Biological activities of extracts from endophytic fungi isolated from Garcinia plants. Fems Immunology And Medical Microbiology, 51(3), 517-525.
130
Rukachaisirikul, V., Kaeobamrung, J., Panwiriyarat, W., Saitai, P., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2007). A New Pyrone Derivative from the Endophytic Fungus Penicillium paxilli PSU-A71. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 55(9), 1383-1384.
131
Pongcharoen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2007). A New Dihydrobenzofuran Derivative from the Endophytic Fungus Botryosphaeria mamane PSU-M76. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 55(9), 1404-1405.
132
Pongcharoen, W., Rukachaisirikul, V., Isaka, M., & Sriklung, K. (2007). Cytotoxic Metabolites from the Wood-Decayed Fungus Xylaria sp. BCC 9653. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 55(11), 1647-1648.
133
Rukachaisirikul, V., Sommart, U., Phongpaichit, S., Towatana, N., Rungjindamai, N., & Sakayaroj, J. (2007). Metabolites from the Xylariaceous Fungus PSU-A80. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 55(9), 1316-1318.
134
Towatana, N., Chaiyamutti, P., Panthong, K., Mahabusarakam, W., & Rukachaisirikul, V. (2006). Antioxidative and free radical scavenging ativities of some plants used in Thai folk medicine. Pharmaceutical Biology, 44(3), 221-228.
135
Rukachaisirikul, V., Chantarak, S., Tansakul, C., Saithong, S., Chaicharernwimonkoon, L., Pakawatchai, C., Isaka, M., & Intereya, K. (2006). A cyclopeptide from the Insect pathogenic fungus Cordyceps sp. BCC 1788. Journal Of Natural Product, 69(2), 305-307.
136
Phongpaichit, S., Rungjindamai, N., Rukachaisirikul, V., & Sakayaroj, J. (2006). Antimicrobial activity in cultures of endophytic fungi isolated from Garcinia species. Fems Immunology And Medical Microbiology, 48(3), 367-372.
137
Rukachaisirikul, V., Chantarak, S., Pongcharoen, W., Isaka, M., & Lapanun, S. (2006). Chromone derivatives from the filamentous fungus Lachnum sp. BCC 2424. . Journal Of Natural Product, 69, 980-982.
138
Pongcharoen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Rungjindamai, N., & Sakayaroj, J. (2006). Pimarane diterpene and cytochalasin derivatives from the endophytic fungus Eutypella scoparia PSU-D44. . Journal Of Natural Products, 69, 856-858.
139
Rukachaisirikul, V., Tansakul, C., Saithong, S., Pakawatchai, C., Isaka, M., & Suvannakad, R. (2005). Hirsutane sesquiterpenes from the fungus Lentinus connatus BCC 8996. Journal Of Natural Product, 68(11), 1674-1676.
140
Phongpaichit, S., Pujenjob, N., Rukachaisirikul, V., & Ongsakul, M. (2005). Antimicrobial activities of the crude methanol extracts of Acorus calamus Linn.. Songklanakarin J. Sci. Technol., 27(Suppl 2), 517-523.
141
Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Watthanaphanit, A., Saengsanae, N., & Phongpaichit, S. (2005). Benzopyran, biphenyl, and tetraoxygenated xanthone derivatives from the twigs of Garcinia nigrolineata.. Journal Of Natural Products, 68(8), 1218-1221.
142
Rukachaisirikul, V., Kaeobamrung, J., Phongpaichit, S., & Hajiwangoh, Z. (2005). Eudesmane sesquiterpenes from the aquatic fungus Beltrania rhombica. . Chem Pharm Bull (tokyo), 53, 238-240.
143
Rukachaisirikul, V., Phainuphong, P., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., & Taylor, W. (2005). Antibacterial caged-tetraprenylated xanthones from the stem bark of Garcinia scortechinii. . Planta Medica, 71, 165-170.
144
Rukachaisirikul, V., Naklue, W., Sukpondma, Y., & Phongpaichit, S. (2005). An antibacterial biphenyl derivative from Garcinia bancana MIQ. . Chem Pharm Bull (tokyo), 53, 342-343.
145
Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. (2005). Antibacterial caged-tetraprenylated xanthones from the fruits of Garcinia hanburyi. . Chem Pharm Bull (tokyo), 53, 850-852.
146
Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. (2005). Xanthone and sesquiterpene derivatives from the fruits of Garcinia scortechinii. . Journal Of Natural Product, 68, 1010-1017.
147
Rukachaisirikul, V., Saelim, S., Karnsomchoke, P., & Phongpaichit, S. (2005). Friedolanostanes and lanostanes from the leaves of Garcinia hombroniana. . Journal Of Natural Products, 68, 1222-1225.
148
Rukachaisirikul, V., Pramjit, S., Pakawatchai, C., Isaka, M., & Supothina, S. (2004). 10-membered macrolides from the insect pathogenic fungus Cordyceps militaris BCC 2816. Journal Of Natural Products, 67(11), 1953-1955.
149
Phongpaichit, S., Pujenjob, N., Rukachaisirikul, V., & Ongsakul, M. (2004). Antifungal activities of leaf extracts of Cassia alata L., Cassia fistulata L. and Cassia tora L.. Songklanakarin J. Sci. Technol., 26(5), 741-748.