บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

เทพอักษร เพ็งพันธ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2543
Ph.D. (Physics) UNIVERSITY OF FLORIDA
สหรัฐอเมริกา
2530
วท.ม. (เคมีคัลฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2528
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ฟิสิกส์

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 6507536168
1
Pankeaw W., Kalasuwan P., Pengpan T., 2022. Entanglement of valence-bond-solid state models on topological surfaces. Results in Physics 39 (cited 0 times)
2
Laosiritaworn Y., Tepnual T., Kessaratikoon P., Sinsarp A., Chatthong B., Daengngam C., Putson C., Buranachai C., Wattanavatee K., Suewattana M., Kaewkao N., Limsakul P., Kalasuwan P., Yuma S., Noisagool S., Rakkapao S., Cheiwchanchamnangij T., Pengpan T., Jompol Y., 2021. Editorial materials. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
3
Thongyod W., Buranachai C., Pengpan T., Punwong C., 2019. Fluorescence quenching by photoinduced electron transfer between 7-methoxycoumarin and guanine base facilitated by hydrogen bonds: An: in silico study. Physical Chemistry Chemical Physics 21(29): 16258-16269. (cited 15 times)
5
Ritboon A., Daengngam C., Pengpan T., 2016. Photon wave function formalism for analysis of Mach-Zehnder interferometer and sum-frequency generation. Annals of Physics 371: 53-66. (cited 0 times)
7
Rakkapao S., Pengpan T., Srikeaw S., Prasitpong S., 2014. Evaluation of POE and instructor-led problem-solving approaches integrated into force and motion lecture classes using a model analysis technique. European Journal of Physics 35(1) (cited 11 times)
8
Thatribud A., Tungsurat T., Pengpan T., 2014. First-principles study on electronic and optical properties of transparent conducting oxide CuBO2. Computational Materials Science 81: 601-606. (cited 4 times)
9
Pengpan T., Daengngam C., 2008. Parabolic band approximation of the electron energy levels in a tetrahedral-shaped quantum dot. Canadian Journal of Physics 86(11): 1327-1331. (cited 1 times)
10
Channuie P., Pengpan T., Puttawong W., 2006. Kernel solutions of the Kostant operator on eight-dimensional quotient spaces. Journal of High Energy Physics (1): 4251-4265. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Pankeaw, W., Kalasuwan, P., & Pengpan, T. (2022). Entanglement of valence-bond-solid state models on topological surfaces (SCIE). Results In Physics, 39, Article No.105704.
2
Thongyod, W., Buranachai, C., Pengpan, T., & Punwong, C. (2019). Fluorescence quenching by photoinduced electron transfer between 7-methoxycoumarin and guanine base facilitated by hydrogen bonds: An: in silico study (SCIE). Physical Chemistry Chemical Physics, 21(29), 16258-16269.
3
, R., & Pengpan, T. (2017). Simulation study on the effects of chemical structure and molecular size on the acceptor strength in poly(3-hexylthiophene)-based copolymer with alternating donor and acceptor for photovoltaic applications. Journal Of Physics D: Applied Physics, 50, 065502.
4
Ritboon, A., Daengngam, C., & Pengpan, T. (2016). Photon wave function formalism for analysis of Mach-Zehnder interferometer and sum-frequency generation. Annals Of Physics, 371, 53-66.
5
Thatribud, A., & Pengpan, T. (2014). Electronic structure calculations of delafossite Cu-based transparent conducting oxides CuMO2 (M = B,A1,Ga,In) by quasiparticle self-consistent GW approximation and Tran-Blahas modified Becke-Johnson exchange potential. Physical Review B, 90(11), 115150.
6
Thatribud, A., Tungsurat, T., & Pengpan, T. (2014). First-principles study on electronic and optical properties of transparent conducting oxide CuBO2. Computational Materials Science, 81, 601-606.
7
Rakkapao, S., Pengpan, T., Srikeaw, S., & Prasitpong, S. (2014). Evaluation of POE and instructor-led problem-solving approaches integrated into force and motion lecture classes using a model analysis technique. European Journal Of Physics, 35(1), 015016.
8
Pengpan, T., & Daengngam, C. (2008). Parabolic band approximation of the electron energy levels in a tetrahedral-shaped quantum dot. Canadian Journal Of Physics, 86(11), 1327-1331.
9
Channuie, P., Pengpan, T., & Puttawong, W. (2006). Kernel solutions of the Kostant operator on eight-dimensional quuotient spaces. Journal Of Hight Energy Physics, 169(1), 1-15.
10
Daengngam, C., & Pengpan, T. (2005). Computer simulation of the electron energy levels in a tetrahedral-shaped quantum dot. European Journal Of Physics, 26(6), 1139-1148.