รศ.ดร.

พรทิพย์ ประพันธ์พจน์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2543
Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biology) UNIVERSITY OF MELBOURNE
ออสเตรเลีย
2529
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2527
วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ชีวเคมีและอณูชีววิทยา

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 6508305487
1
Krainara W., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2021. The influence of Zn2+-binding motif sequence on the catalytic activity of transthyretin towards amyloid beta. ScienceAsia 47(4): 449-456. (cited 0 times)
2
Eze F.N., Ingkaninan K., Prapunpoj P., 2019. Transthyretin anti-amyloidogenic and fibril disrupting activities of Bacopa monnieri (L.) Wettst (Brahmi) extract. Biomolecules 9(12) (cited 3 times)
3
Tola A.J., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. The catalytic kinetics of chicken transthyretin towards human Aβ1–42. Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology 226 (cited 3 times)
4
Eze F., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. Structural stabilization of human transthyretin by Centella asiatica (L.) Urban extract: Implications for TTR Amyloidosis. Biomolecules 9(4) (cited 13 times)
5
Tangthavewattana S., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. The hydrophobic C-terminal sequence of transthyretin affects its catalytic kinetics towards amidated neuropeptide Y. FEBS Open Bio 9(4): 594-604. (cited 5 times)
6
Poodproh R., Kaewmeechai S., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2017. Increasing the length and hydrophobicity of the C-terminal sequence of transthyretin strengthens its binding affinity to retinol binding protein. FEBS Open Bio 7(12): 1891-1898. (cited 1 times)
7
Leelawatwattana L., Praphanphoj V., Prapunpoj P., 2016. Proteolytic activity of Crocodylus porosus transthyretin protease and role of the terminal polypeptide sequences. ScienceAsia 42(3): 190-200. (cited 4 times)
8
Khwanmunee J., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2016. Gene structure and evolution of transthyretin in the order Chiroptera. Genetica 144(1): 71-83. (cited 0 times)
9
Leelawatwattana L., Praphanphoj V., Prapunpoj P., 2011. Effect of the N-terminal sequence on the binding affinity of transthyretin for human retinol-binding protein. FEBS Journal 278(18): 3337-3347. (cited 8 times)
10
Prapunpoj P., 2009. Evolution of transthyretin gene structure. Recent Advances in Transthyretin Evolution, Structure and Biological Functions : 45-58. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Krainara, W., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2021). Accepted - The Influence of Zn2+ -binding motif sequence on catalytic activity of transthyretin towards amyloid beta. Scienceasia, 00, 00.
2
อันนานนท์, ศ., & ประพันธ์พจน์, พ. (2021). ความเป็นพิษของ Transthyretin กลายพันธ์ุชนิด V30M และ L55P ที่มีต่อเซลล์มนุษย์. Cytotoxicity Of V30m And L55p Transthyretin Variants On Human Cells, 26(1), 00.
3
Tangthavewattana, S., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2019). The hydrophobic C-terminal sequence of transthyretin affects its catalytic kinetics towards amidated neuropeptide Y. Febs Open Bio, 9(4), 594-604.
4
Tola, A., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2019). The catalytic kinetics of chicken transthyretin towards human Aβ1–42. Comparative Biochemistry And Physiology Part - C: Toxicology And Pharmacology, 2019, Article number 108610.
5
Eze, F., Ingkaninan, K., & Prapunpoj, P. (2019). Transthyretin anti-amyloidogenic and fibril disrupting activities of Bacopa monnieri (L.) Wettst (Brahmi) Extract. Biomolecules, 9(12), Article 845.
6
Eze, F., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2019). Structural Stabilization of Human Transthyretin by Centella asiatica (L.) Urban Extract: Implications for TTR Amyloidosis. Biomolecules, 9(4), 128 (1-18).
7
แก้วมีชัย, ส., ตั้งทวีวัฒนา, ส., & ประพันธ์พจน์, พ. (2019). Transthyretin กลายพันธุ์ ที่พบในคนไทยมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 11(3), 00.
8
Tangthavewattana, S., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2018). The catalytic kinetics of transthyretin towards amidated neuropeptide Y and the effect of the hydrophobic C-terminal sequence. Febs Open Bio, 00, 1-33.
9
Poodproh, R., Kaewmeechai, S., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2017). Increasing the length and hydrophobicity of the C-terminal sequence of transthyretin strengthens its binding affinity to retinol binding protein. Febs Open Bio, 7(12), 1891-1898.
10
Leelawatwattana, L., Praphanphoj, V., & Prapunpoj, P. (2016). Proteolytic activity of Crocodylus porosus transthyretin protease and role of the terminal polypeptide sequences. Scienceasia, 42(3), 190-200.
11
Khwanmunee, J., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2016). Gene structure and evolution of transthyretin in the order Chiroptera. Genetica, 144(1), 71-83.
12
Supuntee, S., Leelawatwattana, L., ประพันธ์พจน์, ว., & Prapunpoj, P. (2012). Dynamic protien expression profiles in Thai major depressive disorder with different response to Fluoxetine. Isan Journal Of Pharmaceutical Sciences, 8(1), 47-54.
13
Leelawatwattana, L., Praphanphoj, V., & Prapunpoj, P. (2011). Effect of the N-terminal sequence on the binding affinity of transthyretin for human retinol-binding protein. Febs Journal , 278(18), 3337-3347.
14
Ishihara, A., Rahman, F., Leelawatwattana, L., Prapunpoj, P., & Yamauchi, K. (2009). In vitro thyroid hormone-disrupting activity in effluents and surface waters in Thailand. Environmental Toxicology And Chemistry, 28(3), 586-594.
15
Prapunpoj, P., & Leelawatwattana, L. (2009). Evolutionary changes to transthyretin: structure-function relationships. Febs Journal, 276(19), 5330-5341.
16
Prapunpoj, P., Leelawatwattana, L., Schreiber, G., & Richardson, S. (2006). Change in structure of the N-terminal region of transthyretin produces change in affinity of transthyretin to T4 and T3. . The Febs Journal, 273(17), 4013-4023.
17
Nurerk, P., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (1991). The transthyretin intron 1 based interordinal relationship of Laurasitheria. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 44(3), 1-31.