นาง

อุษณีย์ จันทร์แก้ว

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

บริหารธุรกิจ