นาย

เศียร บัวแก้ว

ช่างเทคนิค
ชำนาญงานพิเศษ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2533
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูสงขลา
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Boonsuk, P., Sukolrat, A., Bourkaew, S., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2021). Structure-properties relationships in alkaline treated rice husk reinforced thermoplastic cassava starch biocomposites. International Journal Of Biological Macromolecules, 167, 130-140.