บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

จินดารัตน์ อินทมะโน

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2539
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสงขลา
ไทย

รางวัลที่ได้รับ

บุคลากรดีเด่นระดับต่างๆ