ผศ.ดร.

สถาพร พฤฒิพรรลาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
ปร.ด. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2535
วท.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2532
วท.บ. (พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

พิษวิทยาและเภสัชวิทยา

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36911751900
1
Nualdee K., Buain R., Janchawee B., Sukree W., Thammakhet-Buranachai C., Kanatharana P., Chaisiwamongkhol K., Prutipanlai S., Phonchai A., 2022. A stir bar sorptive extraction device coupled with a gas chromatography flame ionization detector for the determination of abused prescription drugs in lean cocktail samples. Analytical Methods 14(26): 2557-2568. (cited 2 times)
2
Phonchai A., Pinsrithong S., Janchawee B., Prutipanlai S., Botpiboon O., Keawpradub N., 2021. Simultaneous Determination of Abused Prescription Drugs by Simple Dilute-and-Shoot Gas Chromatography–Flame Ionization Detection (GC-FID). Analytical Letters 54(4): 716-728. (cited 10 times)
3
Aksornthong C., Prutipanlai S., Ruangrut P., Janchawee B., 2019. Cooking has the potential to decrease the antitumor effect of fresh Betong watercress. Journal of Food Biochemistry 43(4) (cited 2 times)
4
Trakunram K., Janchawee B., Raungrut P., Prutipanlai S., 2018. Solid-phase extraction for determination of caffeine and its dimethylxanthine metabolites in rat urine using high performance liquid chromatography and its application. Songklanakarin Journal of Science and Technology 40(4): 759-766. (cited 1 times)
5
Prutipanlai S., Botpiboon O., Janchawee B., Theanchaiwattana S., 2017. Solid phase extraction method for determination of mitragynine in urine and its application to mitragynine excretion study in rats receiving caffeine. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 16(7): 1675-1682. (cited 5 times)
6
Srichana K., Janchawee B., Prutipanlai S., Raungrut P., Keawpradub N., 2015. Effects of mitragynine and a crude alkaloid extract derived from Mitragyna speciosa korth. On permethrin elimination in rats. Pharmaceutics 7(2): 10-26. (cited 13 times)
7
Janchawee B., Wongsakul A., Prutipanlai S., Ruangrut P., 2014. Effect of betong watercress and phenethyl isothiocyanate on N-demethylation of caffeine in rats. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 13(4): 559-566. (cited 2 times)
8
Phonchai A., Janchawee B., Prutipanlai S., Thainchaiwattana S., 2012. Solid phase extraction for GC-FID determination of 3,4- methylenedioxymethamphetamine (MDMA), 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA) and methamphetamine (MA) in human urine. Journal of Analytical Chemistry 67(2): 122-130. (cited 2 times)
9
Phonchai A., Janchawee B., Prutipanlai S., Thainchaiwattana S., 2010. GC-FID optimization and validation for determination of 3,4-methylenedioxymethamphetamine, 3,4-methylenedioxyamphetamine and methamphetamine in ecstasy tablets. Journal of Analytical Chemistry 65(9): 951-959. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Eka Titik Yulikawanti, A., Phonchai, A., Janchawee, B., & Prutipanlai, S. (2024). Gas Chromatography-flame Ionization Technique for the Determination of Mitragynine, Caffeine, Diphenhydramine, Promethazine, and Tramadol in Kratom Drinks (SCIE). Journal Of Analytical Chemistry, 79(1), 73-80.
2
Nualdee, K., Buain, R., Janchawee, B., Sukree, W., Thammakate, C., Buranachai, C., Kanatharana, P., Chaisiwamongkhol, K., Prutipanlai, S., & Phonchai, A. (2022). A stir bar sorptive extraction device coupled with a gas chromatography flame ionization detector for the determination of abused prescription drugs in lean cocktail samples (SCIE). Analytical Methods, 14(26), 2557 - 2568.
3
Phonchai, A., Pinsrithong, S., Janchawee, B., Prutipanlai, S., Botpiboon, O., & Keawpradub, N. (2020). Simultaneous Determination of Abused Prescription Drugs by Simple Dilute-and-Shoot Gas Chromatography – Flame Ionization Detection (GC-FID) (SCIE). Analytical Letters, 54(4), 716 - 728.
4
Aksornthong, C., Prutipanlai, S., Ruangrut, P., & Janchawee, B. (2019). Cooking has the potential to decrease the antitumor effect of fresh Betong watercress. Journal Of Food Biochemistry, 43(4), e12783.
5
Trakunram, K., Janchawee, B., Raungrut, P., & Prutipanlai, S. (2018). Solid-phase extraction for determination of caffeine and its dimethylxanthine metabolites in rat urine using high performance liquid chromatography and its application. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(4), 759-766.
6
Prutipanlai, S., Botpiboon, O., Janchawee, B., & Theanchaiwattana, S. (2017). Solid phase extraction method for determination of mitragynine in urine and its application to mitragynine excretion study in rats receiving caffeine. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 16(7), 1675-1682.
7
Srichana, K., Janchawee, B., Prutipanlai, S., Raungrut, P., & Keawpradub, N. (2015). Effects of mitragynine and a crude alkaloid extract derived from Mitragyna speciosa korth. On permethrin elimination in rats. Pharmaceutics, 7(2), 10-26.
8
Janchawee, B., Wongsakul, A., Prutipanlai, S., & Ruangrut, N. (2014). Effect of Betong Watercress and Phenethyl Isothiocyanate on N-Demethylation of Caffeine in Rats. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 13(4), 559-566.
9
Janchawee, B., Phonchai, A., Prutipanlai, S., & Thainchaiwattana, S. (2010). GC-FID Optimization and Validation for Determination of 3,4-Methylenedioxymethamphetamine, 3,4-Methylenedioxyamphetamine and Methamphetamine in Ecstasy Tablets. Journal Of Analytical Chemistry, 65(9), 951-959.
10
Prutipanlai, S., , ., Janchawee, B., & Thainchaiwattana, S. (2010). Method validation for simultaneous determination methamphetamine and its methabolite amphetamine in rat liver by using GC-FID. Thai Journal Pharmacology, 32(1), 259-262.