บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

กานดา ปานทอง

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2542
ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2530
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เคมีอินทรีย์ และเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 13006171600
1
Saisin S., Panthong K., Hongthong S., Kuhakarn C., Thanasansurapong S., Chairoungdua A., Suksen K., Akkarawongsapat R., Napaswad C., Prabpai S., Nuntasaen N., Reutrakul V., 2023. Pyranonaphthoquinones and Naphthoquinones from the Stem Bark of Ventilago harmandiana and Their Anti-HIV-1 Activity. Journal of Natural Products 86(3): 498-507. (cited 0 times)
2
Panthong K., Hongthong S., Kuhakarn C., Piyachaturawat P., Suksen K., Panthong A., Chiranthanut N., Kongsaeree P., Prabpai S., Nuntasaen N., Reutrakul V., 2022. Corrigendum to “Pyranonaphthoquinone and anthraquinone derivatives from Ventilago harmandiana and their potent anti-inflammatory activity” [Phytochemistry (2020) 112182 169] (Phytochemistry (2020) 169, (S0031942219306594), (10.1016/j.phytochem.2019.112182)). Phytochemistry 200 (cited 0 times)
3
Panthong K., Ingkaninan K., 2021. Amabiloid A from Crinum × amabile Donn ex Ker Gawl. Natural Product Research 35(19): 3220-3225. (cited 4 times)
4
Panthong K., Voravuthikunchai S.P., 2020. Eugejambones A−D from leaves of Eugenia jambos. Phytochemistry Letters 38: 49-54. (cited 3 times)
5
Panthong K., Hongthong S., Kuhakarn C., Piyachaturawat P., Suksen K., Panthong A., Chiranthanut N., Kongsaeree P., Prabpai S., Nuntasaen N., Reutrakul V., 2020. Pyranonaphthoquinone and anthraquinone derivatives from Ventilago harmandiana and their potent anti-inflammatory activity. Phytochemistry 169 (cited 13 times)
6
Thongjun J., Tansila N., Panthong K., Tanskul S., Nishibuchi M., Vuddhakul V., 2016. Inhibitory potential of biosurfactants from Bacillus amyloliquefaciens derived from mangrove soil against Vibrio parahaemolyticus. Annals of Microbiology 66(3): 1257-1263. (cited 7 times)
7
Rudiyansyah , Panthong K., Garson M.J., 2015. Chemistry and pharmacognosy of the Genus Durio. Natural Product Communications 10(11): 1853-1860. (cited 0 times)
8
Panthong K., Sompong R., Rukachaisirikul V., Hutadilok-Towatana N., Voravuthikunchai S., Saising J., 2015. Two new triterpenes and a new coumaroyl glucoside from the twigs of Mangifera foetida Lour.. Phytochemistry Letters 11: 43-48. (cited 6 times)
9
Panthong K., Srisud Y., Rukachaisirikul V., Hutadilok-Towatana N., Voravuthikunchai S., Tewtrakul S., 2013. Benzene, coumarin and quinolinone derivatives from roots of Citrus hystrix. Phytochemistry 88: 79-84. (cited 32 times)
10
Panthong K., Tohdee K., Hutadilok-Towatana N., Voravuthikunchai S.P., Chusri S., 2013. Prenylated flavone from roots of a hybrid between artocarpus heterophyllus and artocarpus integer and its biological activities. Journal of the Brazilian Chemical Society 24(10): 1656-1661. (cited 16 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Saisin, S., Panthong, K., Hongthong, S., Kuhakarn, C., Thanasansurapong, S., Chairoungdua, A., Suksen, K., Akkarawongsapat, R., Napaswad, C., Prabpai, S., Nuntasaen, N., & Reutrakul, V. (2023). Pyranonaphthoquinones and Naphthoquinones from the Stem Bark of Ventilago harmandiana and Their Anti-HIV-1 Activity (SCIE). Journal Of Natural Products, 86(3), 498 - 507.
2
Panthong, K., & Ingkaninan, K. (2021). Amabiloid A from Crinum x amabile Donn ex Ker Gawl (). Natural Product Research, 35(19), 3220 - 3225.
3
Panthong, K., & Voravuthikunchai, S. (2020). Eugejambones A-D from leaves of Eugenia jambos. Phytochemistry Letters, 38, 49-54.
4
Panthong, K., Hongthong, S., Kuhakarn, C., Piyachaturawat, P., Suksen, K., Panthong, A., Chiranthanut, N., Kongsaeree, P., Prabpai, S., Nuntasaen, N., & Reutrakul, V. (2020). Pyranonaphthoquinone and anthraquinone derivatives from Ventilago harmandiana and their potent anti-inflammatory activity. Phytochemistry, 169, 112182.
5
Panthong, K., & Ingkaninan, K. (2019). Amabiloid A from Crinum × amabile Donn ex Ker Gawl. Natural Product Research, 00, 1-6.
6
ปานทอง, ก., & Boonsri, S. (2018). องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งและลำต้นของอัคคีทวาร. วารสารวิทยาาสตร์บูรพา, 23, 1330-1344.
7
ปานทอง, ก., & Boonsri, S. (2018). ไตรเทอร์พีน จากกิ่ง Mesua kunstleri. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(1), 364-376.
8
Tongjun, J., Tongjun, J., Tansila, N., Panthong, K., Tanskul, S., Nishibuchi, M., & Vuddhakul, V. (2016). Inhibitory potential of biosurfactants from Bacillus amyloliquefaciens derived from mangrove soil against Vibrio parahaemolyticus. Annals Of Microbiology, 66(3), 1257-1263.
9
, R., Panthong, K., & Garson, M. (2015). Chemistry and pharmacognosy of the Genus Durio. Natural Product Communications, 10(11), 1853-1860.
10
Panthong, K., Sompong, R., Rukachaisirikul, V., Towatana, N., Voravuthikunchai, S., & Saising, J. (2015). Two new triterpenes and a new coumaroyl glucoside from the twigs of Mangifera foetida Lour.. Phytochemistry Letters, 11, 43-48.
11
Panthong, K., Tohdee, K., Towatana, N., Voravuthikunchai, S., & Chusri, S. (2013). Prenylated flavone from roots of a hybrid between artocarpus heterophyllus and artocarpus integer and its biological activities. Journal Of The Brazilian Chemical Society, 24(10), 1656-1661.
12
Panthong, K., Srisud, Y., Rukachaisirikul, V., Towatana, N., Voravuthikunchai, S., & Tewtrakul, S. (2013). Benzene, coumarin and quinolinone derivatives from roots of Citrus hystrix. Phytochemistry, 88, 79-84.
13
Reutrakul, V., Deelertpaiboon, P., Kuhakarn, C., Panthong, K., Tuchinda, P., Pohmakotr, M., & Kongsriprapan, S. (2012). Studies toward the Total Synthesis of Naturally Occurring Pyranonaphthoquinones from Ventilago harmandiana. Pure And Applied Chemistry, 84(6), 1435-1443.
14
Voravuthikunchai, S., Panthong, K., Joycharat, N., Yingyoungnarongkul, B., & Plodpai, P. (2010). Terpenoid constituents and antifungal activity of Aglaia forbesii seed against phytopathogens. Can. J. Chem., 88(6), 937-944.
15
Panthong, K., Towatana, N., & Punthong, A. (2009). Cowaxanthone F, a new tetraoxygenated xanthone, and other anti-inflammatory and antioxidant compounds from Garcinia cowa. Canadian Journal Of Chemistry, 87(11), 1636-1640.
16
Towatana, N., Chaiyamutti, P., Panthong, K., Mahabusarakam, W., & Rukachaisirikul, V. (2006). Antioxidative and free radical scavenging ativities of some plants used in Thai folk medicine. Pharmaceutical Biology, 44(3), 221-228.
17
Panthong, K., Garson, M., & Bernhardt, P. (2006). 1,3-Dimethyl­isoguanine. Acta Crystallographica Section C, 62(4), o193-o195.
18
Panthong, K., Pongcharoen, W., Phongpaichit, S., & Taylor, W. (2006). Tetraoxygenated xanthones from the fruits of Garcinia cowa. . Phytochemistry, 67, 999-1004.
19
Sirirak, T., Supavita, T., Panthong, K., & Voravuthikunchai, S. (2005). Antibacterial activity of crude extract of Punica granatum pericarp on pathogenic Gram-negative bacilli. Songklanakarin J. Sci. Technol., 27(Suppl 2), 535-544.