ผศ.ดร.

วันดี อุดมอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2549
ปร.ด. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2536
วท.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2532
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เภสัชวิทยา (Pharmacology), เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) 

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23475977500
1
Parndaeng K., Pitakbut T., Wattanapiromsakul C., Hwang J.S., Udomuksorn W., Dej-adisai S., 2023. Chemical Constituents from Streblus taxoides Wood with Their Antibacterial and Antityrosinase Activities Plus in Silico Study. Antibiotics 12(2) (cited 1 times)
2
Muneerungsee N., Tanasawet S., Moolsap F., Udomuksorn W., Tantisira M., Zaima N., Sukketsiri W., 2022. The standardized Centella asiatica extract suppressed the inflammation and apoptosis in macrophage-conditioned medium and nutrient stress-induced adipocytes. Biologia 77(12): 3545-3554. (cited 0 times)
3
Binalee F., Udomuksorn W., Kumarnsit E., Vongvatcharanon U., Vongvatcharanon S., 2022. Anabolic effect of Butea superba Roxb. on improving skeletal muscle atrophy and strength via androgen receptors and increasing parvalbumin levels in orchidectomized rats. ScienceAsia 48(6): 718-725. (cited 1 times)
4
Saetan J., Nopparat J., Tipbunjong C., Khimmaktong W., Vongvatcharanon U., Puriwattanakul K., Tangtrakulwanich B., Thammakhet-Buranachai C., Udomuksorn W., 2021. Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(5): 1435-1442. (cited 0 times)
5
Ruanglertboon W., Kumarnsit E., Dej-Adisai S., Vongvatcharanon U., Udomuksorn W., 2019. The neuroprotective effect of nasturtium officinale on learning ability and density of parvalbumin neurons in the hippocampus of neurodegenerative-induced mice model. Sains Malaysiana 48(10): 2191-2199. (cited 1 times)
6
Saetan J., Kruangkum T., Phanthong P., Tipbunjong C., Udomuksorn W., Sobhon P., Sretarugsa P., 2018. Molecular cloning and distribution of oxytocin/vasopressin-like mRNA in the blue swimming crab, Portunus pelagicus, and its inhibitory effect on ovarian steroid release. Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology 218: 46-55. (cited 10 times)
7
Chittrakarn S., Radenahmad N., Kaewsara S., Udomuksorn W., Keawpradub N., Phukpattaranont P., 2018. Gastroprotective effects of methanolic extract of kratom leaves on gastric ulcer and reflux esophagitis in rats. Songklanakarin Journal of Science and Technology 40(2): 258-263. (cited 5 times)
8
Inthanuchit K., Udomuksorn W., Kumarnsit E., Vongvatcharanon S., Vongvatcharanon U., 2017. Treatment with pueraria mirifica extract prevented muscle atrophy and restored muscle strength in ovariectomized rats. Sains Malaysiana 46(10): 1903-1911. (cited 1 times)
9
Chokpaisarn J., Chusri S., Amnuaikit T., Udomuksorn W., Voravuthikunchai S.P., 2017. Potential wound healing activity of Quercus infectoria formulation in diabetic rats. PeerJ 2017(7) (cited 26 times)
10
Bunratsami S., Udomuksorn W., Kumarnsit E., Vongvatcharanon S., Vongvatcharanon U., 2015. Estrogen replacement improves skeletal muscle performance by increasing parvalbumin levels in ovariectomized rats. Acta Histochemica 117(2): 163-175. (cited 15 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Ruanglertboon, W., Limsuwanchote, S., Tungsukruthai, S., & Udomuksorn, W. (2024). A Scoping Review of Literature to Analyse the Interaction between Cannabis and Drugs Used in Non-Communicable Diseases. Thai Journal Of Pharmacy Practice, 16(3), 00.
2
Parndaeng, K., Pitakbut, T., Wattanapiromsakul, C., Hwang, J., Udomuksorn, W., & Dej-adisai, S. (2023). Chemical Constituents from Streblus taxoides Wood with Their Antibacterial and Antityrosinase Activities Plus in Silico Study (SCIE). Antibiotics, 12(2), Article number 319.
3
Binalee, F., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, U., & Vongvatcharanon, S. (2022). Anabolic effect of Butea superba Roxb. on improving skeletal muscle atrophy and strength via androgen receptors and increasing parvalbumin levels in orchidectomized rats (SCIE). Scienceasia, 48(6), 718 - 725.
4
Muneerungsee, N., Tanasawet, S., Moolsap, F., Udomuksorn, W., Tantisira, M., Zaima, N., & Sukketsiri, W. (2022). Accepted-The standardized Centella asiatica extract suppressed the inflammation and apoptosis in macrophage-conditioned medium and nutrient stress-induced adipocytes (SCIE). Biologia, 00, 00.
5
Saetan, J., Nopparat, J., Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Vongvatcharanon, U., Puriwattanakul, K., Tangtrakulwanich, B., Buranachai, C., & Udomuksorn, W. (2021). Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(5), 1435-1442.
6
Ruanglertboon, W., Kumarnsit, E., Dej-adisai, S., Vongvatcharanon, U., & Udomuksorn, W. (2019). The Neuroprotective Effect of Nasturtium officinale on Learning Ability and Density of Parvalbumin Neurons in the Hippocampus of Neurodegenerative- Induced Mice Model. Sains Malaysiana, 48(10), 2191-2199.
7
Chittrakarn, S., Radenahmad, N., Kaewsara, S., Udomuksorn, W., Keawpradub, N., & Phukpattaranont, P. (2018). Gastroprotective effects of methanolic extract of kratom leaves on gastric ulcer and reflux esophagitis in rats. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(2), 258-263.
8
Saetan, J., Kruangkum, T., Phanthong, P., Tipbunjong, C., Udomuksorn, W., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2018). Molecular cloning and distribution of oxytocin/vasopressin-like mRNA in the blue swimming crab, Portunus pelagicus, and its inhibitory effect on ovarian steroid release. Comparative Biochemistry And Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 218, 46-55.
9
Inthanuchit, K., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., & Vongvatcharanon, U. (2017). Treatment with Pueraria mirifica Extract Prevented Muscle Atrophyand Restored Muscle Strength in Ovariectomized Rats. Sains Malaysiana, 46(10), 1903–1911.
10
Bunratsami, S., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Voravuthikunchai, S., & Vongvatcharanon, U. (2015). Estrogen replacement improves skeletal muscle performance by increasing parvalbumin levels in ovariectomized rats. Acta Histochemica, 117(2), 163-175.
11
Vongvatcharanon, U., Udomuksorn, W., Vongvatcharanon, S., & Wirakiat, W. (2012). Effects of estrogen via estrogen receptors on parvalbumin levels in cardiac myocytes of ovariectomized rats. Acta Histochemica , 114(1), 46-54.
12
Udomuksorn, W., Mukem, S., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., & Vongvatcharanon, U. (2011). Effects of alcohol administration during adulthood on parvalbumin and glial fibrillary acidic protein immunoreactivity in the rat cerebral cortex. Acta Histochemica, 113(-), 283-289.
13
Vongvatcharanon, U., Mukem, S., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., & Vongvatcharanon, S. (2010). Alcohol administration during adulthood induces alterations of parvalbumin and glial fibrillary acidic protein immunoreactivity in rat hippocampus and cingulate cortex. Acta Histochemica, 112(4), 392-401.
14
Vongvatcharanon, U., Kankoun, W., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., & Vongvatcharanon, S. (2010). Effects of alcohol on the levels of parvalbumin in rat hearts. Acta Histochemica, 112(3), 284-297.
15
Vongvatcharanon, U., Udomuksorn, W., Vongvatcharanon, S., & Sobhon, P. (2010). Age-related changes in parvalbumin in the heart of female rats. Acta Histochemica, 112(1), 96-100.
16
Vongvatcharanon, U., Kornchatri, K., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., & Sobhon, P. (2010). Influence of aging and long-term swimming exercise on parvalbumin distribution in rat hearts. Acta Histochemica, 112(1), 72-80.
17
Korprasertthaworn, P., Udomuksorn, W., & Yoovathaworn, K. (2009). Three Novel Single Nucleotide Polymorphisms of UGT1A9 in a Thai Population. Drug Metabolism And Pharmacokinetics, 24(5), 482-485.
18
Udomuksorn, W., Elliot, D., Lewis, B., Mackenzie, P., Yoovathaworn, K., & Miners, J. (2007). Influence of mutations associated with Gilbert and Crigler-Najjar type II syndromes on the glucuronidation kinetics of bilirubin and other UDP-glucuronosyltransferase 1A substrates. Pharmacogenetics And Genomics, 17(12), 1017-1029.
19
Boyd, M., Srasuebkul, P., Ruxrungtham, K., Mackenzie, P., Uchaipichat, V., Stek Jr, M., Lange, J., Phanuphak, P., Cooper, D., Udomuksorn, W., & Miners, J. (2006). Relationship between hyperbilirubinaemia and UDP-glucuronosyltransferase 1A1 (UGT1A1) polymorphism in adult HIV-infected Thai patients treated with indinavir.. Pharmacogenetics And Genomics, 16(5), 321-329.