นางสาว

ผุสดี มุหะหมัด

หัวหน้าศูนย์
นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
พี่เลี้ยงสายสนับสนุน

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2542
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2533
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

น้ำดี น้ำดื่ม น้ำประปา 
เคมีสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ได้รับ

บุคลากรดีเด่นระดับต่างๆ

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Tanrattanakul, V., Wattanathai, B., Tianjunya, A., & Muhamud, P. (2003). In situ epoxidized natural rubber: Improved oil resistance of natural rubber. Journal Of Applied Polymer Science, 90(1), 261-269.