บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
Diplome de Docteur (Materials) UNIVERSITE MONTPELLIER II
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2543
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2536
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

วัสดุศาสตร์

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 16302724200
1
Ruangdit S., Chittrakarn T., Kaew-On C., Samran R., Bootluck W., Sirijarukul S., 2022. E-beam induced grafting of binary monomer on polysulfone membrane for the separation of skim natural rubber latex. Journal of Environmental Chemical Engineering 10(3) (cited 2 times)
2
Udomsri N., Promsawat M., Sirijarukul S., Lertwittayanon K., 2022. Effect of clay addition to Al2O3-agar mixture on pore size and distribution of tubular Al2O3 membrane support fabricated byagar gelcasting. Materials Today: Proceedings 65: 2426-2431. (cited 0 times)
3
Kaew-On C., Sooksom A., Kaew-On S., Ruangdit S., Sirijarukul S., Chittrakarn T., 2021. Modifying surface properties of polysulfone membrane with plasma from closed and opened plasma generators. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
4
Ruangdit S., Sirijarukul S., Chittrakarn T., Kaew-On C., 2021. Enhancing hydrophilicity of polysulfone membrane surface by UV irradiation of different wavelengths and by PEG grafting. Jurnal Teknologi 83(4): 111-117. (cited 2 times)
5
Chittrakarn T., Tirawanichakul Y., Sirijarukul S., Yuenyao C., 2016. Plasma induced graft polymerization of hydrophilic monomers on polysulfone gas separation membrane surfaces. Surface and Coatings Technology 296: 157-163. (cited 33 times)
6
Yuenyao C., Chittrakarn T., Tirawanichakul Y., Sirijarukul S., 2016. Surface Modification of Asymmetric Polysulfone/Polyethylene Glycol Membranes by DC Ar-Glow Discharge Plasma. International Journal of Polymer Science 2016 (cited 5 times)
7
Konruang S., Sirijarukul S., Wanichapichart P., Yu L., Chittrakarn T., 2015. Ultraviolet-ray treatment of polysulfone membranes on the O2/N2 and CO2/CH4 separation performance. Journal of Applied Polymer Science 132(25) (cited 15 times)
8
Konruang S., Chittrakarn T., Sirijarukul S., 2014. Surface modification of asymmetric polysulfone membrane by UV irradiation. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering) 70(2): 55-60. (cited 10 times)
9
Sirijarukul S., Balanzat E., Vasina E.N., Déjardin P., 2007. Flat sheet membrane with controlled variation of pore density and pore size in a direction parallel to the surface. Journal of Membrane Science 296(1-2): 185-194. (cited 8 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Udomsri, N., Promsawat, M., Sirijarukul, S., & Lertwittayanon, K. (2023). Effect of clay addition to Al2O3-agar mixture on pore size and distribution of tubular Al2O3 membrane support fabricated byagar gelcasting. Materials Today: Proceedings, 65(4), 2426-2431.
2
Udomsri, N., Promsawat, M., Sirijarukul, S., & Lertwittayanon, K. (2022). Accepted-Effect of clay addition to Al2O3-agar mixture on pore size and distribution of tubular Al2O3 membrane support fabricated byagar gelcasting. Materials Today: Proceedingsa, 00, 00.
3
Ruangdit, S., Chittrakarn, T., Kaew-on, C., Samran, R., Bootluck, W., & Sirijarukul, S. (2022). E-beam induced grafting of binary monomer on polysulfone membrane for the separation of skim natural rubber latex (SCIE). Journal Of Environmental Chemical Engineering, 10(3), Article No.107862.
4
Ruangdit, S., Sirijarukul, S., Chittrakarn, T., & Kaew-on, C. (2021). Enhancing hydrophilicity of polysulfone membrane surface by UV irradiation of different wavelengths and by PEG grafting (ESCI). Jurnal Teknologi-sciences & Engineering, 83(4), 111 - 117.
5
Yuenyao, C., Chittrakarn, T., Tirawanichakul, Y., & Sirijarukul, S. (2016). Surface Modification of Asymmetric Polysulfone/Polyethylene Glycol Membranes by DC Ar-Glow Discharge Plasma. International Journal Of Polymer Science, 2016, Article number 4759150.
6
Chittrakarn, T., Tirawanichakul, Y., Sirijarukul, S., Yuenyao, C., & Yuenyao, C. (2016). Plasma induced graft polymerization of hydrophilic monomers on polysulfone gas separation membrane surfaces. Surface And Coatings Technology, 296, 157-163.
7
Konruang, S., Sirijarukul, S., Wanichapichart, P., Yu, L., & Chittrakarn, T. (2015). Ultraviolet-ray treatment of polysulfone membranes on the O2/N2 and CO2/CH4 separation performance. Journal Of Applied Polymer Science, 132(25), 42074.
8
Konruang, S., Chittrakarn, T., & Sirijarukul, S. (2014). Surface modification of asymmetric polysulfone membrane by UV irradiation. Jurnal Teknologi (sciences And Engineering), 70(2), 55-60.