บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

สาระ บำรุงศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2545
Ph.D. (Conservation Biology) UNIVERSITY OF ABERDEEN
United Kingdom
2540
วท.ม. (ชีววิทยาป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2536
วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 8698444100
1
Stewart A.B., Srilopan S., Wayo K., Hassa P., Dudash M.R., Bumrungsri S., 2024. Bat pollinators: a decade of monitoring reveals declining visitation rates for some species in Thailand. Zoological Letters 10(1) (cited 0 times)
2
Saksongmuang V., Michalko R., Petcharad B., Bumrungsri S., 2024. Changes in community composition and prey capture of web-building spiders during rice field development. Basic and Applied Ecology 79: 29-37. (cited 0 times)
3
Saksongmuang V., Michalko R., Petcharad B., Bumrungsri S., 2024. Changes in vegetation complexity during the development of rice ecosystems affect orb-weaving spider-prey trophic networks. Agricultural and Forest Entomology 26(3): 353-365. (cited 0 times)
4
Wayo K., Leonhardt S.D., Chuttong B., Chelong I.A., Bumrungsri S., 2024. Landscape composition influences colony growth in the tropical asian stingless bees (Tetragonula fuscobalteata). Journal of Insect Conservation 28(1): 113-126. (cited 0 times)
5
Karnchananiyom S., Wayo K., Sritongchuay T., Warrit N., Attasopa K., Bumrungsri S., 2024. Local and landscape context affects bee communities in mixed fruit orchards in Southern Thailand. Agricultural and Forest Entomology 26(1): 70-80. (cited 0 times)
6
Detcharoen M., Bumrungsri S., Voravuthikunchai S.P., 2023. Complete Genome of Rose Myrtle, Rhodomyrtus tomentosa, and Its Population Genetics in Thai Peninsula. Plants 12(8) (cited 1 times)
7
Wayo K., Leonhardt S.D., Sritongchuay T., Bumrungsri S., 2022. Homing ability in a tropical Asian stingless bee is influenced by interaction between release distances and urbanisation. Ecological Entomology 47(4): 536-543. (cited 5 times)
9
Amekawa Y., Bumrungsri S., Wayo K., Gebre G.G., Hongsibsong S., 2022. Pesticide Use under Public Good Agricultural Practices Standard: A Comparative Study in Thailand. Agriculture (Switzerland) 12(5) (cited 2 times)
10
Khandu P., Gale G.A., Kinley K., Tandin T., Shimano S., Bumrungsri S., 2022. Daily roosting behaviour of the critically endangered White-bellied Heron Ardea insignis as a function of day length. Biological Rhythm Research 53(5): 812-822. (cited 2 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Detcharoen, M., Bumrungsri, S., & Voravuthikunchai, S. (2023). Complete Genome of Rose Myrtle, Rhodomyrtus tomentosa, and Its Population Genetics in Thai Peninsula (SCIE). Plants-basel, 1(8), 1582.
2
Karnchananiyom, S., Wayo, K., Sritongchuay, T., Warrit, N., Attasopa, K., & Bumrungsri, S. (2023). Accepted-Local and Landscape Context Affects Bee Communities in Mixed Fruit Orchards in Southern Thailand (SCIE) . Agricultural And Forest Entomology, 00, 00.
3
Boonchuay, P., & Bumrungsri, S. (2022). Accepted-Activity of insectivorous bats in organic rice fields is higher than in conventional rice fields: a preliminary study. Journal Of Tropical Forest Research (jtfr), 6(1), 00.
4
Boonchuay, P., & Bumrungsri, S. (2022). Accepted-Bat activity in organic rice fields is higher than in conventional fields in landscapes of intermediate complexity (SCIE). Diversity, 00, 00.
5
Amekawa, Y., Bumrungsri, S., Wayo, K., Gebre, G., & Hongsibsong, S. (2022). Pesticide Use under Public Good Agricultural Practices Standard: A Comparative Study in Thailand (SCIE). Agriculture, 12(5), Article number 606.
6
Wayo, K., D. Leonhardt, S., Sritongchuay, T., & Bumrungsri, S. (2022). Homing ability in a tropical Asian stingless bee is influenced by interaction between release distances and urbanization (SCIE). Ecological Entomology, 00, 00.
7
Thongjued, K., Chotigeat, W., Bumrungsri, S., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2021). Direct PCR-DGGE technique reveals wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus Buchanan, 1800) predominantly consume planthoppers and mosquitoes in central Thailand (SCIE). Acta Chiropterologica, 23(1), 93 - 106.
8
Luo, J., Greif, S., Ye, H., Bumrungsri, S., Eitan, O., & Yovel, Y. (2021). Flight rapidly modulates body temperature in freely behaving bats (SCIE). Animal Biotelemetry, 9(1), Article number 45.
9
Nattharom, N., Roongtawanreongsri, S., & Bumrungsri, S. (2021). THE ECONOMIC VALUE OF ECOSYSTEM SERVICES OF RUBBER-BASED AGROFOREST PLANTATIONS IN SOUTH THAILAND. Journal Of Sustainability Science And Management, 16(5), 247 - 262.
10
Katunzi, T., Soisook, P., W. Webala, P., N. Armstrong, K., & Bumrungsri, S. (2021). Bat activity and species richness in different land-use types in and around Chome Nature Forest Reserve, Tanzania (SCIE). African Journal Of Ecology, 59(1), 117 - 131.
11
Jayathilake, H., Warren-thomas, E., Nelson, L., Dolman, P., Bumrungsri, S., Juthong, W., Carrasco, L., & P. Edwards, D. (2021). Fruit trees and herbaceous plants increase functional and phylogenetic diversity of birds in smallholder rubber plantations (SCIE). Biological Conservation, 257, Biological Conservation.
12
Diego, C., Stewart, A., & Bumrungsri, S. (2021). Pollinators necessary for the reproductive success of critically endangered mangrove, Sonneratia griffithii. Aquatic Botany, 169, Article number 103340.
13
Khandu, P., Gale, G., Kinley, K., Tandin, T., Shimano, S., & Bumrungsri, S. (2020). Daily roosting behaviour of the critically endangered White-bellied Heron Ardea insignis as a function of day length (SCIE). Biological Rhythm Research, 53(5), 812 - 822.
14
Suksai, P., & Bumrungsri, S. (2020). Water bodies are a critical foraging habitat for insectivorous bats in tropical agricultural landscapes of central thailand. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 42(3), 521 - 532.
15
Khandu, P., Gale, G., Pradhan, R., Acharja, I., & Bumrungsri, S. (2020). First record of successful breeding of the critically endangered white-bellied heron (Ardea insignis) in broadleaved trees. (SCIE). Journal Of Animal And Plant Sciences, 30(2), 502 - 507.
16
Wayo, K., Sritongchuay, T., Chuttong, B., Attasopa, K., & Bumrungsri, S. (2020). Local and Landscape Compositions Influence Stingless Bee Communities and Pollination Networks in Tropical Mixed Fruit Orchards, Thailand. Diversity, 12(12), Article No.482.
17
Dendup, T., & Bumrungsri, S. (2020). Accepted-Habitat Selections of Himalayan Insectivorous Bats in ForestDominated Landscapes. Acta Chiropterologica, 00(00), 00.
18
Khotpathoom, T., Vu, T., Bhumpakphan, N., Sukmasuang, R., & Bumrungsri, S. (2020). Using radiotelemetry to identify the home range and daily movement of a “living fossil”: the Laotian rock rat (Laonastes aenigmamus). Mammalian Biology, 100(4), 377-384.
19
Cappelle, J., Hoem, T., Hul, V., Furey, N., Nguon, K., Prigent, S., Dupon, L., Ken, S., Neung, C., Hok, V., Pring, L., Lim, T., Bumrungsri, S., Duboz, R., Buchy, P., Ly, S., Duong, V., Tarantola, A., Binot, A., & Dussart, P. (2020). Nipah virus circulation at human–bat interfaces, Cambodia. Bulletin Of The World Health Organization, 98(8), 539-547.
20
Katunzi, T., Soisook, P., W, W., N, A., & Bumrungsri, S. (2020). Bat activity and species richness, in different land-use type in and around Chome Nature Forest Reserve, Tanzania.. African Journal Of Ecology, 00(00), 00.
21
Hansen, K., Sritongchuay, T., Bumrungsri, S., Simmons, B., Strange, N., & Dalsgaard, B. (2020). Landscape-Level Effects of Forest on Pollinators and Fruit Set of Guava (Psidium guajava L.) in Orchards across Southern Thailand. Diversity, 12(6), Article number 259.
22
Nattharom, N., Roongtawanreongsri, S., & Bumrungsri, S. (2020). Growth prediction for rubber tree and intercropped forest trees to facilitate environmental services valuation in South Thailand. Biodiversitas, 21(5), 2019-2034.
23
Voigt, C., Kravchenko, K., Liechti, F., & Bumrungsri, S. (2020). Skyrocketing Flights as a Previously Unrecognized Behaviour of Open-Space Foraging Bats. Acta Chiropterologica, 21(2), 331-339.
24
Warren‐thomas, E., Nelson, L., Juthong, W., Bumrungsri, S., Brattström, O., Stroesser, L., Chambon, B., Penot, &., Tongkaemkaew, U., Edwards, D., & Dolman, P. (2020). Rubber agroforestry in Thailand provides some biodiversity benefits without reducing yields. Journal Of Applied Ecology, 57(1), 17-30.
25
Saksongmuang, V., Mayashita, T., Maneerat, T., & Bumrungsri, S. (2020). Population dynamics and prey composition of tetragnatha spiders (Araneae: Tetragnathidae) in semi-organic rice fields, Songkhla Province, Southern Thailand. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 42(4), 725 - 733.
26
, ., Stewart, A., & Bumrungsri, S. (2019). Pollinators increase reproductive success of a self-compatible Mangrove, Sonneratia ovata, in Southern Thailand. Tropical Natural History, 19(2), 88-102.
27
Kittitornkool, J., Kaewwongsri, P., Tongkam, P., Bumrungsri, S., & Sawangchote, P. (2019). Livelihoods of small-scale rubber farmers A comparative study of rubber agroforestry systems and monocropping rubber plots in Southern Thailand. Kasetsart Journal Of Social Sciences, 40(2), 420-426.
28
Sritongchuay, T., Hughes, A., Memmott, J., & Bumrungsri, S. (2019). Forest proximity and lowland mosaic increase robustness of tropical pollination networks in mixed fruit orchards. Landscape And Urban Planning, 192, Article number 103646.
29
Sritongchuay, T., Hughes, A., & Bumrungsri, S. (2019). The role of bats in pollination networks is influenced by landscape structure. Global Ecology And Conservation , 20, e00702.
30
Thongjued, K., Chotigeat, W., Bumrungsri, S., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2019). A new cost‐effective and fast direct PCR protocol for insects based on PBS buffer. Molecular Ecology Resources, 19(3), 691-701.
31
Costantini, D., Czirják, G., Bustamante, P., Bumrungsri, S., & Voigt, C. (2019). Impacts of land use on an insectivorous tropical bat: The importance of mercury, physio-immunology and trophic position. Science Of The Total Environment, 671, 1077-1085.
32
Nguyen, T., Ruangwiset, A., & Bumrungsri, S. (2019). Vertical stratification in foraging activity of Chaerephon plicatus (Molossidae, Chiroptera) in Central Thailand. Mammalian Biology, 96, 1-6.
33
Suksai, P., & Bumrungsri, S. (2019). Water bidies are a critical foraging habitat for insectivorous bats in agricultural landscapes of central Thailand. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 00, 00.
34
Voigt, C., Bumrungsri, S., & Roeleke, M. (2019). Rapid descent flight by a molossid bat (Chaerephon plicatus) returning to its cave. Mammalian Biology, 95, 15-17.
35
Petkliang, N., Gale, G., Brunton, D., & Bumrungsri, S. (2018). Geographical variation in breeding chronology ofGermain’s swiftlet (Aerodramus inexpectatus germani)in southern Thailand. Pacific Conservation Biology, 25(2), 1-10.
36
Ruadreo, N., Voigt, C., & Bumrungsri, S. (2018). Large dietary niche overlap of sympatric open-space foraging bats revealed by carbon and nitrogen stable isotopres. Acta Chiropterologica, 00, 00.
37
Srilopan, S., Bumrungsri, S., & Jantarit, S. (2018). The Wrinkle-Lipped Free-Tailed Bat (Chaerephon plicatus Buchannan, 1800) Feeds Mainly on Brown Planthoppers in Rice Fields of Central Thailand. Acta Chiropterologica, 20(1), 207-219.
38
Nongkaew, S., Bumrungsri, S., Brockelman, W., Savini, T., Pattanavibool, A., & Thong-ari, S. (2018). Population density and habitat of siamang and agile gibbon in Bala Forest, southern Thailand. Natural History Bulletin Of The Siam Society, 62(2), 117-130.
39
Stewart, A., Sritongchuay, T., Teartisup, P., Kaewsomboon, S., & Bumrungsri, S. (2018). Habitat and landscape factors influence pollinators in a tropical megacity, Bangkok, Thailand. Peerj, 2018(7), Article number e5335.
40
Wayo, K., Phankaew, C., Stewart, A., & Bumrungsri, S. (2018). Bees are supplementary pollinators of self-compatible chiropterophilous durian. Journal Of Tropical Ecology, 34(1), 41-52.
41
Thavry, H., Cappelle, J., Bumrungsri, S., Thona, L., & Furey, N. (2017). The Diet of the Cave Nectar Bat (Eonycteris spelaea Dobson) Suggests it Pollinates Economically and Ecologically Significant Plants in Southern Cambodia. Zoological Studies, 56, 1-7.
42
A. Aziz, S., R. Clements, G., R. Mcconkey, K., Sritongchuay, T., Pathil, S., Abu Yazid, M., Campos‐arceiz, A., Forget, P., & Bumrungsri, S. (2017). Pollination by the locally endangered island flying fox (Pteropus hypomelanus) enhances fruit production of the economically important durian (Durio zibethinus). Ecology And Evolution, 7(1), 8670-8684.
43
Roeleke, M., Bumrungsri, S., & Voigt, C. (2017). Bats probe the aerosphere during landscape‐guided altitudinal flights. Mammal Review, 48(1), 7-11.
44
Dhungana, R., Savini, T., Karki, J., Dhakal, M., Lamichhane, B., & Bumrungsri, S. (2017). Living with tigers Panthera tigris: Patterns, correlates, and contexts of human-tiger conflict in Chitwan National Park, Nepal. Oryx, 52(1), 55-65.
45
Salema, C., Gale, G., & Bumrungsri, S. (2017). Nest-site selection by Common Green Magpie (Cissa chinensis) in a tropical dry evergreen forest, northeast Thailand. The Wilson Journal Of Ornithology, 130(1), 00.
46
Wayo, K., Phankaew, C., Stewart, A., & Bumrungsri, S. (2017). Bees are supplementary pollinators of self-compatible chiropterophilous durain. Journal Of Tropical Ecology, 00(00), 00.
47
Kaewsaro, K., Nuanplab, S., Bumrungsri, S., & Khuituan, P. (2017). Furosemide suppresses ileal and colonic contractility via interactions with GABA-A receptor in mice. Clinical And Experimental Pharmacology And Physiology, 44(11), 1155-1165.
48
Sritongchuay, T., & Bumrungsri, S. (2017). Effects of forest proximity on fruit set and visitor body size of Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. in Southern Thailand. Malayan Nature Journal , 69(1), 91-98.
49
Petkliang, N., Gale, G., Brunton, D., & Bumrungsri, S. (2017). Wetland, Forest, and Open Paddy Land Are the Key Foraging Habitats for Germain’s Swiftlet (Aerodramus inexpectatus germani) in Southern Thailand. Tropical Conservation Science, 10, 1-12.
50
ฟุ้งจันทึก, เ., ฉิมโฉม, ว., บำรุงศรี, ส., & พลเยี่ยม, ส. (2016). ระบบการสืบพันธุ์ของค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus (HORSFIELD, 1823)). วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 23(1), 11-19.
51
Maas, B., Karp, D., Bumrungsri, S., Darras, K., Gonthier, D., Huang, J., Lindell, C., Maine, J., Mestre, L., Michel, N., Morrison, E., Perfecto, I., Philpott, S., Sekercioglu, C., Silva, R., Taylor, P., Tscharntke, T., van Bael, S., Whelan, C., & Williams-guillen, K. (2016). Bird and bat predation services in tropical forests and agroforestry landscapes. Biological Reviews, 91(4), 1081-1101.
52
Sritongchuay, T., Kremen, C., & Bumrungsri, S. (2016). Effects of forest and cave proximity on fruit set of tree crops in tropical orchards in Southern Thailand. Journal Of Tropical Ecology, 32(4), 269-279.
53
Petcharad, B., Miyashita, T., Gale, G., Sotthibandhu, S., & Bumrungsri, S. (2016). Spatial patterns and environmental determinants of community composition of web-building spiders in understory across edges between rubber plantations and forests. Journal Of Arachnology, 44(2), 182-193.
54
Dhungana, R., Savini, T., Karki, J., & Bumrungsri, S. (2016). Mitigating human-tiger conflict: An assessment of compensation payments and tiger removals in chitwan national park, Nepal. Tropical Conservation Science, 9(2), 776-787.
55
Soisook, P., Karapan, S., Srikrachang, M., Dejtaradol, A., Nualcharoen, K., Bumrungsri, S., Oo, S., Aung, M., Bates, P., Harutyunyan, M., Bus, M., & Bogdanowicz, W. (2016). Hill Forest Dweller: A New Cryptic Species of Rhinolophus in the 'pusillus Group' (Chiroptera: Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR. Acta Chiropterologica, 18(1), 117-139.
56
Ith, S., Bumrungsri, S., Thomas, N., Bates, P., Willette, D., Khan, F., Wonglapsuwan, M., Soisook, P., Maryanto, I., Huang, J., & Furey, N. (2016). Geographical Variation of Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of Southeast Asia, including the Malay Peninsula, Borneo and Sumatra. Acta Chiropterologica, 18(1), 141-161.
57
Acharya, P., Racey, P., Mcneil, D., Sotthibandhu, S., & Bumrungsri, S. (2015). Timing of Cave Emergence and Return in the Dawn Bat (Eonycteris spelaea, Chiroptera: Pteropodidae) in Southern Thailand. Mammal Study, 40(1), 47-52.
58
Acharya, P., Racey, P., Sotthibandhu, S., & Bumrungsri, S. (2015). FEEDING BEHAVIOUR OF THE DAWN BAT (EONYCTERIS SPELAEA) PROMOTES CROSS POLLINATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT PLANTS IN SOUTHEAST ASIA. Journal Of Pollination Ecology, 15(7), 44-50.
59
Pushpa, A., Racey, P., Sotthibandhu, S., & Bumrungsri, S. (2015). Home-Range and Foraging Areas of the Dawn Bat Eonycteris spelaea in Agricultural Areas of Thailand. Acta Chiropterologica, 17(2), 307-319.
60
Sanamxay, D., Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Satasook, C., & Bates, P. (2015). A summary of the taxonomy and distribution of the red giant flying squirrel, Petaurista petaurista (Sciuridae, Sciurinae, Pteromyini), in mainland Southeast Asia with the first record from Lao LAO. Mammalia, 79(3), 305-314.
61
Cheaha, D., Bumrungsri, S., Chatpun, S., & Kumarnsit, E. (2015). Characterization of in utero valproic acid mouse model of autism by local field potential in the hippocampus and the olfactory bulb. Neuroscience Research, 98, 28-34.
62
Ith, S., Bumrungsri, S., Furey, N., Bates, P., Wonglapsuwan, M., Khan, F., Thong, V., Soisook, P., Satasook, C., & Thomas, N. (2015). Taxonomic implications of geographical variation in Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. Zoological Studies, 54, Article Number: 31.
63
Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Soisook, P., Karapan, S., & Bates, P. (2014). The discovery of Kerivoula krauensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in southern peninsular Thailand provides new information on the distribution and conservation status of this data deficient species. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 36(5), 577-582.
64
Petcharad, B., Bumrungsri, S., Douangboubpha, B., & Tanikawa, A. (2014). The first records of Cyclosa bifida (Araneae: Araneidae) from thailand and laos with redescription of the male and female. Acta Arachnologica, 63(1), 27-30.
65
T.c, W., K, D., Bumrungsri, S., T, T., & A.-m, K. (2014). Bat pest control contributes to food security in Thailand. Biological Conservation, 171, 220-223.
66
Bumrungsri, S., Duncan, L., Colin, H., Sripaoraya, E., Kitpipit, T., & Paul A, R. (2013). The dawn bat, Eonycteris spelaea Dobson (Chiroptera: Pteropodidae) feeds mainly on pollen of economically important food plants in Thailand. Acta Chiropterologica, 15(1), 95-104.
67
Pearch, M., Bumrungsri, S., Schwenninger, J., & Harrison, D. (2013). A review of the Cainozoic small mammal fauna of Thailan with new records (Chiroptera; Scandentia; Eulipotyphla) from the late Pleistocene . Cainozoic Research, 10(1-2), 59-98.
68
Gibson, L., Lynam, A., Bradshaw, C., He, F., Bickford, D., Woodruff, D., Bumrurgsri, S., & Laurance, W. (2013). Near-Complete Extinction of Native Small Mammal Fauna 25 Years After Forest Fragmentation. Science, 341(6153), 1508-1510.
69
Norkaew, T., Hideaki, O., Sriburee, P., Tanabe, K., Tharavichitkul, P., & Bumrurgsri, S. (2013). Detection of Environmental Sources of Histoplasma capsulatum in Chiang Mai, Thailand, by Nested PCR. Mycopathologia, 176(5-6), 395-402.
70
Jantarapakdeewong, D., Douangboubpha, B., Bumrurgsri, S., Xayavong, S., Xayaphet, V., Satasook, C., & Bates, P. (2013). Rediscovery of Biswamoyopterus (Mammalia: Rodentia: Sciuridae: Pteromyini) in Asia, with the description of a new species from Lao PDR. Zootaxa, 3686(4), 471-481.
71
Hughes, A., Satasook, C., Bates, P., Bumrurgsri, S., & Jones, G. (2012). The projected effects of climatic and vegetation changes on the distribution and diversity of Southeast Asian bats. Global Change Biology, 18, 1854-1865.
72
Kingsada, P., Douangboubpha, B., Saveng, I., Furey, N., Soisook, P., Bumrungsri, S., Satasook, C., Thong, V., Csorba, G., Harrison, D., Pearch, M., Bates, P., & Thomas, N. (2011). A checklist of bats from Cambodia, including the fi rst record of the intermediate horseshoe bat Rhinolophus affi nis (Chiroptera: Rhinolophidae), with additional information from Thailand and Vietnam. Cambodian Journal Of Natural History, 1, 49-59.
73
Hughes, A., Satasook, C., Bates, P., Soisook, P., Sritongchuat, T., Jones, G., & Bumrurgsri, S. (2011). Using echolocation calls to identify Thai bat species: Vespertilionidae, Emballonuridae, Nycteridae and Megadermatidae. Acta Chiropterologica , 13(2), 447-455.
74
Douangboubpha, B., Bumrurgsri, S., Satasook, C., Soisook, P., Hla Bu, S., Aul, B., Harrison, D., Pearch, M., Thomas, N., & Bates, P. (2011). A new species of small Hipposideros (Chiroptera: Hipposideridae) from Myanmar and a revaluation of the taxon H. nicobarulae Miller, 1902 from the Nicobar Islands . Acta Chiropterologica, 13(1), 61-78.
75
Ith, S., Soisook, P., Bumrurgsri, S., Kingston, T., Puechmaille, S., Struebig, M., Hla Bu, S., Thong, V., Furey, N., Thomas, N., & Bates, P. (2011). A taxonomic review of Rhinolophus coelophyllus Peters 1867 and R. shameli Tate 1943 (Chiroptera: Rhinolophidae) in continental Southeast Asia. Acta Chiropterologica, 13(1), 41-59.
76
Hughes, A., Satasook, C., Bates, P., Soisook, P., Sritongchuay, T., Jones, G., & Bumrurgsri, S. (2010). Echolocation call analysis and presence-only modelling as conservation monitoring tools for rhinolophoid bats in Thailand. Acta Chiropterologica, 12(2), 311-327.
77
Douangboubpha, B., Bumrurgsri, S., Soisook, P., Satasook, C., Thomas, N., & Bates, P. (2010). A taxonomic review of the Hipposideros bicolor species complex and H. pomona (Chiroptera: Hipposiseridae) in Thailand. Acta Chiropterologica, 12(2), 415-438.
78
Douangboubpha, B., Soisook, P., Bumrurgsri, S., Murray, S., Puechmaille, S., Satasook, C., Hla Bu, S., Harrision, D., & Bates, P. (2010). A taxonomic review of Hipposideros halophyllus, with additional information on H. ater and H. cineraceus (Chiroptera: Hipposideridae) from Thailand and Myanmar. Acta Chiropterologica, 12(1), 29-50.
79
Sritongchuay, T., Bumrurgsri, S., Meesawat, U., & Mazer, S. (2010). STIGMA CLOSURE AND RE-OPENINGIN OROXTLUM INDICUM (BIGNONIACEAE): CAUSES AND CONSEQUENCES. American Journal Of Botany, 97(1), 136-143.
80
Leadprathom, K., Chimchome, V., & Bumrurgsri, S. (2009). Nesting ecology of the Collared Scops Owl Otus lettia in Thailand. Ardea, 97(4), 457-461.
81
, S., Soisook, P., Yokubol, M., Piyapan, P., , M., , K., , K., , I., Bumrurgsri, S., Dejtaradol, A., , T., , S., Satasook, C., , P., & , E. (2009). Population size,distribution, threats and conservation status of two endangered bat species Craseonycteris thonglongyai and Hipposideros turpis. Endangered Species Research, 8(1-2), 15-23.
82
Bumrungsri, S., Sripaoraya, E., Chanmethakul, T., Sridith, K., & Racey, P. (2009). The pollination ecology of durian (Durio zibethinus, Bombacaceae) in southern Thailand. Journal Of Tropical Ecology, 25(1), 85-92.
83
Bumrurgsri, S., Soisook, P., Satasook, C., , V., , S., , D., & , P. (2008). A taxonomic review of Rhinolophus stheno and R.malayanus (Chiroptera : Rhinolophidae) from continental Southeast Asia : an evaluation of echolocation call frequency in discriminating between cryptic species. Acta Chiropterologica, 10(2), 221-224.
84
Bumrungsri, S., Beaver, R., Phongpaichit, S., & Sittichaya, W. (2008). The infestation by anh exotic ambrosia beetle, Euplatypus parallelus (F.) (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae) of Angsana trees (Pterocarpus indicus Willd.) in southern Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol., 30(5), 579-582.
85
Sritongchuay, T., Bumrungsri, S., & Sripao-raya, E. (2008). The pollination ecology of the late-successional tree, Oroxylum indicum (Bignoniaceae) in Thailand. Journal Of Tropical Ecology, 24(5), 477-484.
86
Bumrungsri, S., Harbit, A., Benzie, C., Carmouche, K., Sridith, K., & Racey, P. (2008). The pollination ecology of two species of Parkia (Mimosaceae) in southern Thailand. Journal Of Tropical Ecology, 24(5), 467-475.
87
Soisook, P., Bumrurgsri, S., Dejtaradol, A., Francis, C., Csorba, G., Guillen-servent, A., & Bates, P. (2007). First records of Kerivould kachinensis (Chiroptera : Vespertilionidae) from Cambodia, Lao PDR and Thailand. Acta Chiropterologica, 9(2), 339-345.
88
Bumrungsri, S., Bumrungsri, W., & Racey, P. (2007). Reproduction in the short-nosed fruit bat in relation to environmental factors. Journal Of Zoology, 272(1), 73-81.
89
Bumrungsri, S., Leelapaibul, W., & Racey, P. (2007). Resource partitioning in sympatric Cynopterus bats in lowland tropical rain forest, Thailand . Biotropica, 39(2), 241-248.
90
Bumrungsri, S., Bumrungsri, W., & Racey, P. (2006). Reprocuction in the short-nosed fruit bat in relation to environmental factors. Journal Of Zoology, -(-), 1-9.
91
Bumrurgsri, S., Harrison, D., Satasook, C., Prajakaitr, A., Thong-aree, S., & Bates, P. (2006). A review of bat research in Thailand with eight new species records for the country. Acta Chiropterologica, 8(2), 325-359.
92
Thong, V., Bumrurgsri, S., Harrison, D., Pearch, M., Helgen, K., & Bates, P. (2006). New records of Microchiroptera (Rhinolophidae and Kerivoulinae) from Vietnam and Thailand. Acta Chiropterologica, 8(1), 83-93.
93
Rukleng, N., Kittitornkool, J., & Bumrurgsri, S. (2006). The Development of Community Forest as a Learning Resource for the Youth with Community Participation: A Case Study of Khao Hua-Chang Community Forest, Tamot Subdistrict, Phatthalung Province. Songklanakarin Journal Of Social Sciences And Humanities, 12(2), 255-271.
94
Bumrurgsri, S., Sripaoraya, E., & Leelatiwong, C. (2006). A quantitative analysis of plant community structure in an abandoned rubber plantations on Kho-Hong Hill, southern Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol, 28(3), 479-491.
95
Bumrurgsri, S., & Racey, P. (2005). Field Discrimination betwen Lasser Short-Nosed Fruit Bat (Cynopterus brachyotis Muller,1838) And Greater Short-Nosed Fruit Bat (C. Sphnx Vahl, 1797) Pthiroptera: Pteropodidae) In Southeast Thailand. Nat. His T. Bull. Soc., 53(1), 111-121.
96
Leepaibul, W., Bumrurgsri, S., & Pattanawiboon, A. (2005). Diet of wrinkle-lipped free-tailed bat (Tadarida plicata Buchannan,1800) in central Thailand:insectivorous bats potectially act as biological pest control agents. Acta Chiropterologica, 7(1), 111-119.