บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

สมพร ตั๊นสกุล

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
Ph.D. (Biotechnology) Kyoto Institute of Technology
ญี่ปุ่น
2534
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2531
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

จุลชีววิทยา

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 6507897862
1
Tanskul S., Rattanacharun N., Phanaphitakkul S., 2023. The effect of edible film on properties and specific sensory attributes of a gac (Momordica cochinchinensis Spreng) aril product. Songklanakarin Journal of Science and Technology 45(1): 11-18. (cited 0 times)
2
Tanskul S., Damthongsen T., Jaturonlak N., 2022. Cellulose Production by Rhodococcus sp. MI 2 in a Low-Cost Medium Supplemented with Vegetable Extracts. ECS Transactions 107(1): 1509-1516. (cited 0 times)
3
Yingkong P., Tanskul S., 2019. Adsorption of Iron(III) and Copper(II) by Bacterial Cellulose from Rhodococcus sp. MI 2. Journal of Polymers and the Environment 27(9): 1948-1958. (cited 8 times)
4
Tanskul S., Damthongsen T., Jaturonlak N., 2018. A medium supplemented with vegetable extract used for cellulose production of rhodococcus SP. MI 2. Bioscience Journal 34(3): 666-673. (cited 1 times)
5
Tanskul S., Srisai S., Nualla-Ong A., 2016. A purple non-sulfur bacterium producing polyhydroxybutyrate and the conserved region of PHA synthase gene. Bioscience Journal 32(5): 1341-1351. (cited 2 times)
6
Thongjun J., Tansila N., Panthong K., Tanskul S., Nishibuchi M., Vuddhakul V., 2016. Inhibitory potential of biosurfactants from Bacillus amyloliquefaciens derived from mangrove soil against Vibrio parahaemolyticus. Annals of Microbiology 66(3): 1257-1263. (cited 7 times)
7
Tanskul S., Amornthatree K., Jaturonlak N., 2013. A new cellulose-producing bacterium, Rhodococcus sp. MI 2: Screening and optimization of culture conditions. Carbohydrate Polymers 92(1): 421-428. (cited 89 times)
8
Tanskul S., Hiraga K., Takada K., Rungratchote S., Suntinanalert P., Oda K., 2009. An alkaline serine-proteinase from a bacterium isolated from bat feces: Purification and characterization. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 73(11): 2393-2398. (cited 4 times)
9
Oda K., Tanskul S., Oyama H., Noparatnaraporn N., 2004. Purification and characterization of alkaline serine proteinase from photosynthetic bacterium, Rubrivivax gelatinosus KDDS1. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 68(3): 650-655. (cited 6 times)
10
Tanskul S., Oda K., Oyama H., Noparatnaraporn N., Tsunemi M., Takada K., 2003. Substrate specificity of alkaline serine proteinase isolated from photosynthetic bacterium, Rubrivivax gelatinosus KDDS1. Biochemical and Biophysical Research Communications 309(3): 547-551. (cited 41 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Tanskul, S., Rattanacharun, N., & Phanaphitakkul, S. (2023). The effect of edible film on properties and specific sensory attributes of a gac (Momordica cochinchinensis Spreng) aril product. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 45(1), 11-18.
2
Yingkong, P., & Tanskul, S. (2019). Adsorption of Iron(III) and Copper(II) by Bacterial Cellulose from Rhodococcus sp. MI 2. Journal Of Polymers And The Environment, 27(9), 1948-1958.
3
Yingkong, P., & Tanskul, S. (2019). Adsorption of Iron(III) and Copper(II) by Bacterial Cellulosefrom Rhodococcus sp. MI 2. Journal Of Polymers And The Environment, 00, 1-11.
4
Tanskul, S., Damthongsen, T., & Jaturonlak, N. (2018). A MEDIUM SUPPLEMENTED WITH VEGETABLE EXTRACT USED FOR CELLULOSE PRODUCTION OF RHODOCOCCUS SP MI 2. Bioscience Journal, 34(3), 666-673.
5
Tanskul, S., Damthongsen, T., & Jaturonlak, N. (2018). A medium supplemented with vegetable Extract used for cellulose Production of Rhodococcus SP.MI 2. Bioscience Journal, 34(3), 666-673.
6
Tanskul, S., Srisai, S., & Nualla-ong, A. (2016). A purple non-sulfur bacterium producing polyhydroxybutyrate and the conserved region of PHA synthase gene. Bioscience Journal, 32(5), 1341-1351.
7
Tongjun, J., Tongjun, J., Tansila, N., Panthong, K., Tanskul, S., Nishibuchi, M., & Vuddhakul, V. (2016). Inhibitory potential of biosurfactants from Bacillus amyloliquefaciens derived from mangrove soil against Vibrio parahaemolyticus. Annals Of Microbiology, 66(3), 1257-1263.
8
Tanskul, S., Amornthatree, K., & Jaturonlak, N. (2013). A New Cellulose-Producing Bacterium, Rhodococcus sp. MI 2: Screening and Optimization of Culture Conditions. Carbohydr Polym, 92(1), 421-421.
9
Tanskul, S., Khoonchumnan, S., Vatanasit, S., & Oda, K. (2013). Application of a new red carotenoid pigment-producing bacterium, Enterobacter sp. P41, as feed supplement for chicken. African Journal Of Biotechnology, 12(1), 64-69.
10
Tansakul, S., Hiraga, K., Takada, K., Suntinanalert, P., Oda, K., & Rungratchote, S. (2009). An alkaline serine-proteinase from a bacterium isolated from bat feces: purification and characterization. Bioscience Biotechnology And Biochemistry, 73(11), 2393-2398.
11
Oda, K., Tanskul, S., Oyama, H., & Noparatnaraporn, N. (2004). Purification and characterization of alkaline serine proteinase from photosynthetic bacterium, Rubrivivax gelatinosus KDDS1. Bioscience Biotechnology And Biochemistry, 68(3), 650-655.
12
Tanskul, S., Oda, K., Oyama, H., Noparatnaraporn, N., Tsunemi, M., & Takada, K. (2003). Substrate specificity of alkaline serine proteinase isolated from photosynthetic bacterium, Rubrivivax gelatinosus KDDS1. Biochemical And Biophysical Research Communcations, 309(3), 547-551.