บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.

อัญชนา ประเทพ

ศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2544
Ph.D. (Biological Science) The University of Liverpool
United Kingdom
2537
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

รางวัลที่ได้รับ

อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23390580400
1
Sudo M., Osvatic J., Taylor J.D., Dufour S.C., Prathep A., Wilkins L.G.E., Rattei T., Yuen B., Petersen J.M., 2024. SoxY gene family expansion underpins adaptation to diverse hosts and environments in symbiotic sulfide oxidizers. mSystems 9(6) (cited 0 times)
2
Stankovic M., Mishra A.K., Rahayu Y.P., Lefcheck J., Murdiyarso D., Friess D.A., Corkalo M., Vukovic T., Vanderklift M.A., Farooq S.H., Gaitan-Espitia J.D., Prathep A., 2023. Blue carbon assessments of seagrass and mangrove ecosystems in South and Southeast Asia: Current progress and knowledge gaps. Science of the Total Environment 904 (cited 7 times)
3
Stankovic M., Panyawai J., Khanthasimachalerm N., Prathep A., 2023. National assessment and variability of blue carbon in seagrass ecosystems in Thailand. Marine Pollution Bulletin 197 (cited 0 times)
4
Kongsap V., Rattanachot E., Prathep A., Buaphol W., Mayakun J., 2023. A High Abundance of Holothuria (Halodeima) atra (Holothuroidea Aspidochirotida) in a Halimeda Dominated Habitat. Journal of Marine Science and Engineering 11(2) (cited 1 times)
5
Floren A., Hayashizaki K.I., Tuntiprapas P., Prathep A., 2023. Modeling of the Elements Ca2+, Mg2+ and Si in the Sediments and the Body Walls of Sea Cucumbers in the Tropical Seagrass Meadows. Diversity 15(2) (cited 0 times)
7
Mayakun J., Prathep A., Kim J.H., 2022. Wave exposure, shore level, and season of clearing modulate early algal abundance and succession in an intertidal zone. Phycological Research 70(2): 97-107. (cited 1 times)
8
Panyawai J., Prathep A., 2022. A Systematic Review of the Status, Knowledge, and Research Gaps of Dugong in Southeast Asia. Aquatic Mammals 48: 203-222. (cited 4 times)
9
Floren A.S., Hayashizaki K.I., Putchakarn S., Tuntiprapas P., Prathep A., 2021. A Review of Factors Influencing the Seagrass-Sea Cucumber Association in Tropical Seagrass Meadows. Frontiers in Marine Science 8 (cited 11 times)
10
Floren A., Hayashizaki K.I., Tuntiprapas P., Prathep A., 2021. Contributions of seagrasses and other sources to sea cucumber diets in a tropical seagrass ecosystem. Chiang Mai Journal of Science 48(5): 1259-1270. (cited 5 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sudo, M., Osvatic, J., Taylor, J., Dufour, S., Prathep, A., Wilkins, L., Rattei, T., Yuen, B., & Petersen, J. (2024). SoxY gene family expansion underpins adaptation to diverse hosts and environments in symbiotic sulfide oxidizers (SCIE). Msystems, 9(6), e01135-23.
2
Stankovic, M., Panyawai, J., Khanthasimachalerm, N., & Prathep, A. (2023). National assessment and variability of blue carbon in seagrass ecosystems in Thailand (SCIE). Marine Pollution Bulletin, 197, Article number 115708.
3
Stankovic, M., Kumar Mishra, A., P. Rahayu, Y., Lefcheck, J., Murdiyarso, D., Friess, D., Corkalo, M., Vukovic, T., Vanderklift, M., Farooq, S., Gaitan-espitia, J., & Prathep, A. (2023). Blue carbon assessments of seagrass and mangrove ecosystems in South and Southeast Asia: Current progress and knowledge gaps (SCIE). Science Of The Total Environment, 904, 166618.
4
Kongsap, V., Rattanachot, E., Prathep, A., Buaphol, W., & Mayakun, J. (2023). A high abundance of Holothuria (Halodeima) atra (Holothuroidea Aspidochirotida) in a Halimeda-dominated habitat (SCIE) . Journal Of Marine Science And Engineering, 11(2), Article number 451.
5
Floren, A., Hayashizaki, K., Tuntiprapas, P., & Prathep, A. (2023). Modeling of the Elements Ca2+, Mg2+ and Si in the Sediments and the Body Walls of Sea Cucumbers in the Tropical Seagrass Meadows (SCIE). Diversity, 15(2), Article Number 146.
6
Kaewsrikhaw, R., Upanoi, T., & Prathep, A. (2022). Ecosystem Services and Vulnerability Assessments of Seagrass Ecosystems: Basic Tools for Prioritizing Conservation Management Actions Using an Example from Thailand (SCIE). Water (switzerland), 14(22), Article number 3650.
7
Panyawai, J., & Prathep, A. (2022). A Systematic Review of the Status, Knowledge, and Research Gaps of Dugong in Southeast Asia (SCIE). Aquatic Mammals, 48(3), 203-222.
8
Mayakun, J., Prathep, A., & Kim, J. (2022). Wave exposure, shore level, and season of clearing modulate early algal abundance and succession in an intertidal zone (SCIE). Phycological Research, 70(2), 97 - 107.
9
Sudo, K., Lopez Quiros, T., Prathep, A., van Luong, C., Lin, H., Sidik Bujang, J., Sim Ooi, J., D. Fortes, M., Harah Zakaria, M., Maryam Yaakub, S., Mei Tan, Y., Huang, X., & Nakaoka, M. (2021). Distribution, Temporal Change, and Conservation Status of Tropical Seagrass Beds in Southeast Asia: 2000–2020 (SCIE). Frontiers In Marine Science, 8, Article number 637722.
10
Sinutok, S., Pramneechote, P., Prathep, A., & Chotikarn, P. (2021). Spatial and temporal variations in the growth and photosynthesis of submerged macrophytes in Songkhla Lagoon (SCIE). Applied Ecology And Environmental Research, 19(5), 4069 - 4101.
11
Floren, A., Hayashizaki, K., Tuntiprapas, P., & Prathep, A. (2021). Contributions of Seagrasses and other Sources to Sea Cucumber Diets in a Tropical Seagrass Ecosystem (SCIE). Chiang Mai Journal Of Science, 48(5), 1259 - 1270.
12
Chotikarn, P., Kaewchana, P., Prathep, A., Roekngandee, P., & Sinutok, S. (2021). Effect of in situ experimental shading on the photosynthesis of canadian waterweed (Elodea canadensis) from songkhla lagoon, thailand (SCIE). Applied Ecology And Environmental Research, 19(3), 2593 - 2604.
13
Chotikarn, P., Kaewchana, P., Roekngandee, P., Pramneechote, P., Prathep, A., & Sinutok, S. (2021). Combined effects of warming and shading on growth and photosynthetic performance of submerged macrophytes from songkhla lagoon, thailand (SCIE). Applied Ecology And Environmental Research, 19(3), 2575 - 2592.
14
Stankovic, M., Ambo-rappe, R., Carly, F., Dangan-galon, F., Shawkat Hossain, M., Kiswara, W., van Luong, C., Minh-thu, P., Kumar Mishra, A., Noiraksar, T., Nurdin, N., Panyawai, J., Rattanachot, E., Rozaimi, M., Htun, U., & Prathep, A. (2021). Quantification of blue carbon in seagrass ecosystems of Southeast Asia and their potential for climate change mitigation. Science Of The Total Environment, 783, Article number 146858.
15
Tuntiprapas, P., Rattanachot, E., & Prathep, A. (2021). Increasing habitat complexity enhances crab density: A case study from Thailand. Ecological Research, 36(2), 293-302.
16
Stankovic, M., Hayashizaki, K., Tuntiprapas, P., Rattanachot, E., & Prathep, A. (2021). Two decades of seagrass area change: Organic carbon sources and stock (SCIE). Marine Pollution Bulletin, 163, Article No.111913.
17
Thorhaug, A., Belaire, C., J. Verduin, J., Schwarz, A., Kiswara, W., Prathep, A., Barry Gallagher, J., Ping Huang, X., Berlyn, G., Yap, T., & Dorward, S. (2020). Longevity and sustainability of tropical and subtropical restored seagrass beds among Atlantic, Pacific, and Indian Oceans. Marine Pollution Bulletin, 160, Article No.111544.
18
Infantes, E., Cossa, D., Stankovic, M., Panyawai, J., Tuntiprapas, P., Daochai, C., & Prathep, A. (2020). Dugong (Dugong dugon) Reproductive Behaviour in Koh Libong, Thailand: Observations Using Drones. Aquatic Mammals, 46(6), 603-608.
19
Thorhaug, A., Gallagher, J., Kiswara, W., Prathep, A., Huang, X., Yap, T., M.sc, S., & Berlyn, G. (2020). Review-Coastal and estuarine blue carbon stocks in the greater Southeast Asia region: Seagrasses and mangroves per nation and sum of total. Marine Pollution Bulletin, 160, Article 111168.
20
Arina, N., Raynusha, C., Hidayah, N., Farah Ain Zainee, N., Prathep, A., & Rozaimi, M. (2020). Coralline macroalgae contribution to ecological services of carbon storage in a disturbed seagrass meadow. Marine Environmental Research, 162, Article number 105156.
21
Rattanachot, E., Stankovic, M., Tuntiprapas, P., Prempree, S., & Prathep, A. (2020). Monitoring of seagrass along southern Andaman coast of Thailand. Ecological Research, 35(5), 773-779.
22
Pongparadon, S., Nooek, S., & Prathep, A. (2020). Phenotypic plasticity and morphological adaptation of Halimeda opuntia (Bryopsidales, Chlorophyta) to light intensity. Phycological Research, 68(2), 115-125.
23
Mayakun, J., Prathep, A., & Kim, J. (2020). Timing of disturbance, top‐down, and bottom‐up driving on early algal succession patterns in a tropical intertidal community. Phycological Research, 68(2), 135-143.
24
Hiranphan, R., Hiranphan, P., Puangpairote, T., Prathep, A., & Eksomtramage, L. (2020). Karyomorphology of Three Halophila species (Hydrocharitaceae, Alismatales) from Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Chiang Mai Journal Of Science, 47(1), 57-63.
25
Tuntiprapas, P., Hayashizaki, K., Ogawa, H., Panyawai, J., Tamada, S., Stankovic, M., & Prathep, A. (2019). The contributions of allochthonous and autochthonous materials to organic carbon in coastal sediment: A case study from Tangkhen Bay, Phuket, Thailand. Ecological Research, 34(6), 718-729.
26
Mayakun, J., & Prathep, A. (2019). Calcium carbonate productivity by Halimeda macroloba inthe tropical intertidal ecosystem: The significant contributorto global carbonate budgets. Phycological Research, 67, 94–101.
27
Stankovic, M., Kaewsrikhaw, R., Rattanachot, E., & Prathep, A. (2019). Modeling of suitable habitat for small-scale seagrass restoration in tropical ecosystems. Estuarine, Coastal And Shelf Science , 231(31), 106465.
28
Duffy, J., Benedetti-cecchi, L., Trinanes, J., Muller-karger, F., Ambo-rappe, R., Boström, C., Buschmann, A., Byrnes, J., Coles, R., Creed, J., Cullen-unsworth, L., Diaz-pulido, G., Duarte, C., J. Edgar, G., Fortes, M., Goni, G., Hu, C., Huang, X., Hurd, C., Johnson, C., Konar, B., Krause-jensen, D., Krumhansl, K., Macreadie, P., Marsh, H., J. Mckenzie, L., Mieszkowska, N., Miloslavich, P., Montes, E., Nakaoka, M., Norderhaug, K., Norlund, L., Orth, R., Prathep, A., Putman, N., Samper-villarreal, J., A. Serrao, E., Short, F., Pinto, I., Steinberg, P., Stuart-smith, R., F. Unsworth, R., van Keulen, M., van Tussenbroek, B., Wang, M., Waycott, M., Weatherdon, L., Wernberg, T., & Yaakub, S. (2019). Toward a coordinated global observing system for seagrasses and marine macroalgae. Frontiers In Marine Science, 6, Article number 317.
29
Titioatchasai, J., Prathep, A., & Mayakun, J. (2019). Pattern of Algal Succession in the Tropical Subtidal Coral Reef Community at Koh Taen, Mu Ko Thale Tai National Park, the Gulf of Thailand. Journal Of Fisheries And Environment, 43(3), 11-18.
30
Panyawai, J., Tuntiprapas, P., & Prathep, A. (2019). High macrophyte canopy complexity enhances sediment retention and carbon storage in coastal vegetative meadows at Tangkhen Bay, Phuket, Southern. Ecological Research, 34(1), 201-212.
31
Chiachun, C., Mayakun, J., Prathep, A., & Kaewtatip, K. (2019). Comparison of the effects of calcified green macroalga (Halimeda macroloba Decaisne) and commercial CaCO3 on the properties of composite starch foam trays. International Journal Of Biological Macromolecules, 121, 71–76.
32
Stankovic, M., Tantipisanuh, N., & Prathep, A. (2018). Carbon storage in seagrass ecosystems along the Andaman coast of Thailand. Botanica Marina, 61(5), 00.
33
Rattanachot, E., Stankovic, M., Aongsara, S., & Prathep, A. (2018). Ten years of conservation efforts enhance seagrass cover and carbon storage in Thailand. Botanica Marina, 61(5), 00.
34
Fortes, M., Sim Ooi, J., Tan, Y., Prathep, A., Bujang, J., & Yaakub, S. (2018). Seagrass in Southeast Asia: a review of status and knowledge gaps, and a road map for conservation. Botanica Marina, 61(3), 269–288.
35
Prathep, A., Kaewsrikhaw, R., Mayakun, J., & Darakrai, A. (2018). The effects of light intensity and temperature on the calcification rate of Halimeda macroloba. Journal Of Applied Phycology, 00, 1-8.
36
Stankovic, M., Tantipisanuh, N., Rattanachot, E., & Prathep, A. (2018). Model-based approach for estimating biomass and organic carbon in tropical seagrass ecosystems. Marine Ecology Progress Series, 596, 61-70.
37
Khogkhao, C., Hayashizaki, K., Tuntiprapas, P., & Prathep, A. (2017). Changes in seagrass communities along the runoff gradient of the Trang river, Thailand. Scienceasia, 43(6), 339-346.
38
Mayakun, J., Ha Kim, J., Lapointe, B., & Prathep, A. (2017). Resource allocation of Halimeda macroloba Decaisnein relation to nitrogen and phosphorus enrichment. Songklanakarin Journal Of Science And Technology (sjst), 39(3), 269-273.
39
Stankovic, M., Panyawai, J., Jansanit, K., Upanoi, T., & Prathep, A. (2017). Carbon Content in Different Seagrass Species in Andaman Coast of Thailand. Sains Malaysiana, 46(9), 1441-1447.
40
Muangmai, N., Lewmanomont, K., Prathep, A., Terada, R., & Zuccarello, G. (2017). Gracilaria coppejansii sp. nov. (Gracilariales, Rhodophyta), a new flattened species from the Andaman coast of southern Thailand. Botanica Marina, 60(5), 533-541.
41
Pongparadon, S., C. Zuccarello, G., & Prathep, A. (2017). High morpho-anatomical variability in Halimeda macroloba (Bryopsidales, Chlorophyta) in Thai waters. Phycological Research, 65, 136-145.
42
Rattanachot, E., & Prathep, A. (2016). The effect of increasing seagrass root complexity and redox potential on the population of Pillucina vietnamica (Bivalvia: Lucinidae) in southwestern Thailand. Molluscan Research, 36(2), 142-151.
43
Rattanachot, E., Short, F., & Prathep, A. (2016). Enhalus acoroides responses to experimental shoot density reductions in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Marine Ecology, 37(2), 411-418.
44
Phang, S., Yeong, H., Ganzon Fortes, E., Lewmanomont, K., Prathep, A., Hau, L., Gerung, G., & Tan, K. (2016). Marine algae of the South China Sea bordered by Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Raffles Bulletin Of Zoology, 2016(Issue Part I), 13-59.
45
Kaewsrikhaw, R., Prathep, A., Darakrai, A., & Beer, S. (2016). Photosynthesis and calcification in two Halimeda species from Phuket, Thailand. Botanica Marina, 59(2-3), 187-192.
46
Wichachucherd, B., Liddle, L., & Prathep, A. (2016). Wave exposure changes reproductive output and timing on Padina boryana Thivy (Dictyotales, phaeophyceae). Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 38(1), 105-111.
47
Kaewsrikhaw, R., Ritchie, R., & Prathep, A. (2016). Variations of tidal exposures and seasons on growth, morphology, anatomy and physiology of the seagrass Halophila ovalis (R.Br.) Hook. f. in a seagrass bed in Trang Province, Southern Thailand. Aquatic Botany, 130, 11-20.
48
Rattanachot, E., & Prathep, A. (2015). Species specific effects of three morphologically different belowground seagrasses on sediment properties. Estuarine, Coastal And Shelf Science, 167, 427-435.
49
Pongparadon, S., Zuccarello, G., Phang, S., Kawai, H., Hanyuda, T., & Prathep, A. (2015). Diversity of Halimeda (chlorophyta) from the Thai-Malay Peninsula. Phycologia, 54(4), 349-366.
50
Tuntiprapas, P., S, S., Pongparadon, S., & Prathep, A. (2015). Is Halophila major (Zoll.) Miquel a big H. ovalis (R. Brown) J.D. Hooker? An evaluation based on age, morphology, and ITS sequence. Scienceasia, 41(2), 79-86.
51
Fujimoto, M., Nishihara, G., Prathep, A., & Terada, R. (2015). The effect of irradiance and temperature on the photosynthesis of an agarophyte, Gelidiella acerosa (Gelidiales, Rhodophyta), from Krabi, Thailand. Journal Of Applied Phycology, 27(3), 1235-1242.
52
Apichanangkool, P., & Prathep, A. (2014). Changes in seagrass leaf reddening and morphology in response to emersion. Botanica Marina, 57(6), 433-440.
53
Wichachucherd, B., Prathep, A., & Zuccarello, G. (2014). Phylogeography of Padina boryana (Dictyotales, Phaeophyceae) around the Thai-Malay Peninsula. European Journal Of Phycology, 49(3), 313-323.
54
Promdam, R., Ng, P., & Nabhitabhata, J. (2014). Nakhonsimon ramromensis, a new genus and species of freshwater crab (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Potamidae) from Nakhon Si Thammarat, Peninsular Thailand. Raffles Bulletin Of Zoology, 62, 496-500.
55
Song, S., Phang, S., Lim, P., Lee, W., Hong, D., & Prathep, A. (2014). Development of chloroplast simple sequence repeats (cpSSRs) for the intraspecific study of Gracilaria tenuistipitata (Gracilariales, Rhodophyta) from different populations. Bmc Research Notes, 7(1), 77.
56
Nguyen, V., Detcharoen, M., Tuntiprapas, P., Soe-htun, U., Sidik, B., Harah, M., Prathep, A., & Papenbrock, J. (2014). Genetic species identification and population structure of Halophila (Hydrocharitaceae) from the Western Pacific to the Eastern Indian Ocean. Bmc Evolutionary Biology, 14(1), 92.
57
Kaewsrikhaw, R., & Prathep, A. (2014). The effect of habitats, densities and seasons on morphology, anatomy and pigment content of the seagrass Halophila ovalis (R.Br.) Hook.f. at Haad Chao Mai National Park, Southern Thailand. Aquatic Botany, 116, 69-75.
58
Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B., & Prathep, A. (2013). Algal response to nutrient enrichment; insights into growth and chemical concentrations in two algae, Halimeda macroloba Decaisne and Turbinaria conoides (J. Agardh) Kützing.. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 35(5), 389-395.
59
Cabaco, S., Apostolaki, E., Garcia-marin, P., Gruber, R., Hemandez, I., Martinez-crego, B., Mascaro, O., Perez, M., Prathep, A., Robinson, C., Romero, J., & Schmidt, A. (2013). Effects of nutrient enrichment on seagrass population dynamics: evidence and synthesis from the biomass-density relationships. Journal Of Ecology, 101(6), 1552-1562.
60
Mayakun, J., Ha Kim, J., Lapointe, B., & Prathep, A. (2013). Effect of nutrient enrichment and herbivry on morphology, reproduction and chemical content of Turbinaria conoides (Phaeophyceae). Phycological Research, 61(4), 270-276.
61
Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B., & Prathep, A. (2012). Gametangial characteristics in the sexual reproduction of Halimeda macroloba Decaisne (Chlorophyta: Halimedaceae). Songklanakarin J. Sci. Technol., 34(2), 211-216.
62
Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B., & Prathep, A. (2012). The effects of herbivore exclusion and nutrient enrichment on growth and reproduction of Halimeda macroloba. Scienceasia, 38(2), 227-234.
63
Bunsom, C., & Prathep, A. (2012). Effects of salinity, light intensity and sediment on growth, pigments, agar production and reproduction in Gracilaria tenuistipitata from Songkhla Lagoon in Thailand. Phycological Research, 60(3), 169-178.
64
Prathep, A., Pongparadon, S., Darakrai, A., Wichachucherd, B., & Sinutok, S. (2011). Diversity and distribution of seaweed at Khanom-Mu Ko Thale Tai National Park, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. , 33(6), 633-640.
65
Win, N., Hanyada, T., Arai, S., Uchimura, M., Prathep, A., Draisma, S., Phang, S., Abbott, I., Millar, A., & Kawai, H. (2011). A TAXONOMIC STUDY OF THE GENUS PADINA (DICTYOTALES, PHAEOPHYCEAE) INCLUDING THE DESCRIPTIONS OF FOUR NEW SPECIES FROM JAPAN, HAWAII, AND THE ANDAMAN SEA. Journal Of Phycology , 47(5), 1193-1209.
66
Eric Coppejans, E., Leliaert, F., Verbruggen, H., Prathep, A., & Clerck, O. (2011). Rhipidosiphon lewmanomontiae sp. nov. (Bryopsidales, Chlorophyta), a calcified udoteacean alga from the central Indo-Pacific based on morphological and molecular investigations . Phycologia, 509(4), 403-412.
67
Short, F., Polidoro, B., Livingstone, S., Carpenter, K., Bandeira, S., Bujang, J., Calumpong, H., Carruthers, T., Coles, R., Dennison, W., Erftemeijer, P., Fortes, M., Freeman, A., Jagtap, T., Kamal, A., Kendrick, G., Kenworthy, W., La Nafie, Y., Nasution, I., Orth, R., Prathep, A., Sanciangco, J., Tussenbroek, B., Vergara, S., Waycott, M., & Zieman, J. (2011). Extinction risk assessment of the world’s seagrass species. Biological Conservation, 144(7), 1691-1971.
68
Rattanachot, E., & Prathep, A. (2011). Temporal variation in growth and reproduction of Enhalus acoroides (L.f.) Royle in a monospecific meadow in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Botanica Marina, 54(2), 201-207.
69
Prathep, A., Rattanachot, E., & Tuntiprapas, P. (2010). Seasonal variations in seagrass percentage cover and biomass at Koh Tha Rai, Nakhon Si Thammarat Province, Gulf of Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol., 32(5), 497-504.
70
Win, N., Hanyuda, T., Arai, S., Uchimura, M., Prathep, A., Draisma, S., Htun, S., & Kawai, H. (2010). Four new species of Padina (Dictyotales Phaeophyceae) from the western Pacific Ocean, and reinstatement of Padina japonica. Phycologia, 49(2), 136-153.
71
Wichachucherd, B., Liddle, L., & Prathep, A. (2010). Population structure, recruitment, and succession of the brown alga, Padina boryana Thivy (Dictyotales,Heterokontophyta), at an exposed shore of Sirinart National Park and a sheltered area of Tang Khen Bay, Phuket Province, Thailand. Aquatic Botany, 92(-), 93-98.
72
Mayakun, J., Kim, J., & Prathep, A. (2010). Effects of herbivory and season of disturbance on algal succession in a tropical intertidal shore, Phuket Thailand. Phycological Research, 58(-), 88-96.
73
Prathep, A., Lewmanomont, K., & Buapet, P. (2009). Effect of wave exposure on poppulation and reproductive phenology of an algal turf, Gelidium pusillum (Gelidales, Rhodophyta), Songkhla, Thailand. Aqactic Botany, 90(2), 179-183.
74
Prathep, A., Mayakun, J., Tuntiprapas, P., & Darakrai, A. (2008). Can macroalge recover, 13 months after the 2004 Tsunami: a case study at Talibong Island, Trang Province, Thailand. Journal Of Applied Phycology, 20(5), 907-914.
75
Prathep, A., Sinutok, S., & Pongparadon, S. (2008). Seasonal Variation in Density, Growth rate and Calcium carbonate Accumulation of Halimeda macroloba Decaisne at Tangkhen Bay, Phuket Province, Thailand. Malaysian Journal Of Science, 27(2), 1-8.
76
Thongroy, P., Liao, L., & Prathep, A. (2007). Diversity, abundance and distribution of macroalgae at Sirinart marine national park, Phuket, Thailand. Botanica Marina, 50(-), 88-96.
77
Prathep, A., Wichachucherd, B., & Thongroy, P. (2007). Spatial and temporal variation in density and thallus morphology of Turbinaria ornata in Thailand . Aquatic Botany, 86(2), 132-138.
78
Choi, H., Lee, J., Choo, Y., Chai, K., Kim, Y., Han, J., Prathep, A., & Nam, K. (2006). Phenology of the rhodomelarian algae Neorhodomela aculeata and Ceramium kondoi and their survival strategies against herbivorous snails. Phycological Research, 54(4), 302-307.
79
Prathep, A., & Tuntiprapas, P. (2006). Preliminary report on the diversity and community structure of macroalgae before and after the 2004 Tsunami at Taliboug Island, Trang Province, Thailand. Coastal Marine Science, 30(1), 189-195.
80
Mayakun, J., & Prathep, A. (2005). Seasonal variations in diversity and abundance of macroalgae at Samui Island, Surat Thani Province, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol., 27(Suppl. 3), 653-663.
81
Prathep, A. (2005). Spatial and Temporal Variations in Diversity and Percentage Cover of Macroalgae at Sirinart Marine National Park, Phuket Province, Thailand. Scienceasia, 31(1), 225-233.