รศ.ดร.

อุราพร วงศ์วัชรานนท์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2544
Ph.D. (Biomedical Science) Nottingham University
United Kingdom
2538
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2532
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

รางวัลที่ได้รับ

อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 6505770382
1
Binalee F., Udomuksorn W., Kumarnsit E., Vongvatcharanon U., Vongvatcharanon S., 2022. Anabolic effect of Butea superba Roxb. on improving skeletal muscle atrophy and strength via androgen receptors and increasing parvalbumin levels in orchidectomized rats. ScienceAsia 48(6): 718-725. (cited 1 times)
2
Komolkriengkrai M., Jangchart R., Sandech N., Vongvatcharanon U., Khimmaktong W., 2022. Beneficial effects of gymnemic acid on three-dimensional vascular architecture and expression of vascular endothelial growth factor of intrarenal segmental and interlobar arteries in diabetic rat kidney. Functional Foods in Health and Disease 12(6): 340-351. (cited 3 times)
3
Saetan J., Nopparat J., Tipbunjong C., Khimmaktong W., Vongvatcharanon U., Puriwattanakul K., Tangtrakulwanich B., Thammakhet-Buranachai C., Udomuksorn W., 2021. Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(5): 1435-1442. (cited 1 times)
4
Hasap L., Chotigeat W., Pradutkanchana J., Vongvatcharanon U., Kitpipit T., Thanakiatkrai P., 2020. A novel, 4-h DNA extraction method for STR typing of casework bone samples. International Journal of Legal Medicine 134(2): 461-471. (cited 15 times)
5
Ruanglertboon W., Kumarnsit E., Dej-Adisai S., Vongvatcharanon U., Udomuksorn W., 2019. The neuroprotective effect of nasturtium officinale on learning ability and density of parvalbumin neurons in the hippocampus of neurodegenerative-induced mice model. Sains Malaysiana 48(10): 2191-2199. (cited 1 times)
6
Saetan J., Boonyoung P., Vongvatcharanon U., Kruangkum T., Khornchatri K., Thaweethamsewee P., Sobhon P., Sretarugsa P., 2018. Corrigendum to ‘The presence of abalone egg-laying hormone-like peptide in the central nervous system and ovary of the Spotted Babylon, Babylonia areolata’ [Acta histochemica 119 (2017) 701-707](S0065128117301927)(10.1016/j.acthis.2017.08.006). Acta Histochemica 120(8): 859. (cited 0 times)
7
Inthanuchit K., Udomuksorn W., Kumarnsit E., Vongvatcharanon S., Vongvatcharanon U., 2017. Treatment with pueraria mirifica extract prevented muscle atrophy and restored muscle strength in ovariectomized rats. Sains Malaysiana 46(10): 1903-1911. (cited 1 times)
8
Saetan J., Boonyoung P., Vongvatcharanon U., Kruangkum T., Khornchatri K., Thaweethamsewee P., Sobhon P., Sretarugsa P., 2017. The presence of abalone egg-laying hormone-like peptide in the central nervous system and ovary of the Spotted Babylon, Babylonia areolata. Acta Histochemica 119(7): 701-707. (cited 2 times)
9
Bunratsami S., Udomuksorn W., Kumarnsit E., Vongvatcharanon S., Vongvatcharanon U., 2015. Estrogen replacement improves skeletal muscle performance by increasing parvalbumin levels in ovariectomized rats. Acta Histochemica 117(2): 163-175. (cited 16 times)
10
Issuriya A., Kumarnsit E., Wattanapiromsakul C., Vongvatcharanon U., 2014. Histological studies of neuroprotective effects of Curcuma longa Linn. on neuronal loss induced by dexamethasone treatment in the rat hippocampus. Acta Histochemica 116(8): 1443-1453. (cited 18 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Binalee, F., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, U., & Vongvatcharanon, S. (2022). Anabolic effect of Butea superba Roxb. on improving skeletal muscle atrophy and strength via androgen receptors and increasing parvalbumin levels in orchidectomized rats (SCIE). Scienceasia, 48(6), 718 - 725.
2
Komolkriengkrai, M., Jangchart, R., Sandech, N., Vongvatcharanon, U., & Khimmaktong, W. (2022). Beneficial effects of gymnemic acid on three-dimensional vascular architecture and expression of vascular endothelial growth factor of intrarenal segmental and interlobar arteries in diabetic rat kidney (ESCI). Functional Foods In Health And Disease, 12(6), 340-351.
3
Saetan, J., Nopparat, J., Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Vongvatcharanon, U., Puriwattanakul, K., Tangtrakulwanich, B., Buranachai, C., & Udomuksorn, W. (2021). Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(5), 1435-1442.
4
Hasap, L., Chotigeat, W., Pradutkanchana, J., Vongvatcharanon, U., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2020). A novel, 4-h DNA extraction method for STR typing of casework bone samples. International Journal Of Legal Medicine, 134(2), 461–471.
5
Ruanglertboon, W., Kumarnsit, E., Dej-adisai, S., Vongvatcharanon, U., & Udomuksorn, W. (2019). The Neuroprotective Effect of Nasturtium officinale on Learning Ability and Density of Parvalbumin Neurons in the Hippocampus of Neurodegenerative- Induced Mice Model. Sains Malaysiana, 48(10), 2191-2199.
6
Komolkriengkrai, M., Nopparat, J., Vongvatcharanon, U., Anupunpisit, V., & Khimmaktong, W. (2019). Effect of glabridin on collagen deposition in liver and amelioration of hepatocyte destruction in diabetes rats. Experimental And Therapeutic Medicine, 2019, 1-11.
7
Inthanuchit, K., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., & Vongvatcharanon, U. (2017). Treatment with Pueraria mirifica Extract Prevented Muscle Atrophyand Restored Muscle Strength in Ovariectomized Rats. Sains Malaysiana, 46(10), 1903–1911.
8
Saetan, J., Boonyoung, P., Vongvatcharanon, U., Kruangkum, T., Khornchatri, K., Thaweethamsewee, P., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2017). The presence of abalone egg-laying hormone-like peptide in the central nervous system and ovary of the Spotted Babylon, Babylonia areolata. Acta Histochemica, 119(7), 701-707.
9
Bunratsami, S., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Voravuthikunchai, S., & Vongvatcharanon, U. (2015). Estrogen replacement improves skeletal muscle performance by increasing parvalbumin levels in ovariectomized rats. Acta Histochemica, 117(2), 163-175.
10
Issuriya, A., Kumarnsit, E., Wattanapiromsakul, C., & Vongvatcharanon, U. (2014). Histological studies of neuroprotective effects of Curcuma longa Linn. on neuronal loss induced by dexamethasone treatment in the rat hippocampus (SCIE). Acta Histochemica, 116(8), 1443-1453.
11
Issuriya, A., Kumarnsit, E., Wattanapiromsakul, C., & Vongvatcharanon, U. (2014). Histological studies of neuroprotective effects of Curcuma longa Linn. on neuronal loss induced by dexamethasone treatment in the rat hippocampus. Acta Histochemica, 116(8), 1443-1453.
12
Vongvatcharanon, U., Udomuksorn, W., Vongvatcharanon, S., & Wirakiat, W. (2012). Effects of estrogen via estrogen receptors on parvalbumin levels in cardiac myocytes of ovariectomized rats. Acta Histochemica , 114(1), 46-54.
13
Thaweethamsewee, P., Boonyoung, P., & Vongvatcharanon, U. (2011). MORPHOLOGY AND HISTOLOGY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND ULTRASTRUCTURE OF NEUROSECRETORY CELLS OF FEMALE SPOTTED BABYLON, BABYLONIA AREOLATA. Journal Of Shellfish Research, 30(2), 343-347.
14
Udomuksorn, W., Mukem, S., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., & Vongvatcharanon, U. (2011). Effects of alcohol administration during adulthood on parvalbumin and glial fibrillary acidic protein immunoreactivity in the rat cerebral cortex. Acta Histochemica, 113(-), 283-289.
15
Radenahmad, N., Saleh, F., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundon, W., Withyachumnarnk, B., & Connor, J. (2011). Young coconut juice, a potential therapeutic agent that could significantly reduce some pathologies associated with Alzheimer’s disease: novel findings. . British Journal Of Nutrition , 105(5), 738-746.
16
Radenahmad, N., Saleh, F., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundon, W., Withyachumnarakul, B., & Connor, J. (2010). Young coconut juice, a potential therapeutic agent that could significantly reduce some pathologies associated with Alzheimer's disease: novel findings. British Journal Of Nutrition, -(-), 1-8.
17
Vongvatcharanon, U., Mukem, S., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., & Vongvatcharanon, S. (2010). Alcohol administration during adulthood induces alterations of parvalbumin and glial fibrillary acidic protein immunoreactivity in rat hippocampus and cingulate cortex. Acta Histochemica, 112(4), 392-401.
18
Vongvatcharanon, U., Kankoun, W., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., & Vongvatcharanon, S. (2010). Effects of alcohol on the levels of parvalbumin in rat hearts. Acta Histochemica, 112(3), 284-297.
19
Vongvatcharanon, U., Udomuksorn, W., Vongvatcharanon, S., & Sobhon, P. (2010). Age-related changes in parvalbumin in the heart of female rats. Acta Histochemica, 112(1), 96-100.
20
Vongvatcharanon, U., Kornchatri, K., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., & Sobhon, P. (2010). Influence of aging and long-term swimming exercise on parvalbumin distribution in rat hearts. Acta Histochemica, 112(1), 72-80.
21
Vongvatcharanon, S., Vongvatcharanon, U., & Boonyoung, P. (2008). Immunohistochemical localization of parvalbumin calcium-ginding protein in the heart tissues of various species. Acta Histochemica, 110(1), 26-33.
22
Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, U., Keawpradub, N., & Intasaro, P. (2007). Fos-like immunoreactivity in rat dorsal raphe nuclei induced by alkaloid extract of Mitragyna speciosa. Neuroscience Letters, 416(2), 128-132.
23
Vongvatcharanon, U., Binalee, F., Suwanjarat, J., & Boonyoung, P. (2006). Immunocytochemical Idetification of Gonnadotropic Cell Tyoes and Changes in Cell Nubers during Annual Reproductive Cycle in Pituitary Gland of Adult Male Sand Goby, Oxyeleotris marmoratus.. Scienceasia, 32(4), 337-343.
24
Radenahmad, N., Vongvatcharanon, U., Withyachumnarnkul, B., & Connor, J. (2006). Serum levels of 17beta-estradiol in ovariectomized rats fed young-coconut-juice and its effect on wound healing.. Songklanakarin J. Sci. Technol., 28(5), 897-910.
25
Vongvatcharanon, U., Imsonpang, S., Promwikorn, W., & Vongvatcharanon, S. (2006). Up-regulation of parvalbumin expression in newborn and adult rat heart . Acta Histochemica, 108(6), 447-454.
26
Vongvatcharanon, U., Kirirat, P., Suwanjarat, J., & Boonyoung, P. (2005). Alteration of gonadotrophs in the pituitary gland during the annual reproductive cycle of the adult female sand goby (Oxyeleotris marmoratus). Songklanakarin J. Sci. Technol., 27(Suppl 1), 437-445.
27
Kumarnsit, E., Keawpradub, N., Vongvatcharanon, U., Sawangjaroen, K., & Govitrapong, P. (2005). Suppressive effects of dichloromethane fraction from the Areca catechu nut on naloxone-precipitated morphine withdrawal in mice. . Fitoterapia, 76, 534-539.
28
Vongvatcharanon, U., Vongvatcharanon, S., Radenahmad, N., Kirirat, P., Intasaro, P., Sobhon, P., & Parker, T. (2004). Angiotensin II may mediate apoptosis via AT1-receptors in the rat cardiac conduction system. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst, 5(3), 135-140.