บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2544
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2536
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Vonghirandecha, P., Bhurayanontachai, P., Kansomkeat, S., & Intajag, S. (2021). No-Reference Retinal Image Sharpness Metric Using Daubechies Wavelet Transform. International Journal Of Circuits, Systems And Signal Processing, 15, 1064 - 1071.
2
Vonghirandecha, P., Kansomkeat, S., & Intajag, S. (2020). Retinal Image Enhancement using Ordering Gap Adjustment and Brightness Specification. International Journal Of Circuits, Systems And Signal Processing, 14, 414-422.
3
Vonghirandecha, P., Karnjanadecha, M., & Intajag, S. (2019). Contrast and color balance enhancement for non-uniform illumination retinal images. Tehnicki Glasnik-technical Journal, 13(4), 291-296.
4
Vonghirandecha, P., Karnjanadecha, M., & Intajag, S. (2019). Automated Color Balance and Contrast Enhancement of Retinal Images for Visual Diagnosis . International Journal Of Biology And Biomedical Engineering, 13, 46-57.