บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

สุจิตรา แก้วสระ

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
พี่เลี้ยงสายสนับสนุน

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2542
วท.บ. (สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏสงขลา
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Phinitphutchaphong, J., Yodsri, K., Oncharoen, N., Srijan, K., Wudtipan, J., Kaewsara, S., Puttarak, P., Watcharin, W., & Chuenchom, L. (2022). Development of the lignin extraction method from para rubber wood sawdust with choline chloride-lactic acid deep eutectic solvent. Iop Conference Series: Earth And Environmental Science, 1139(1), Article number 012008.
2
Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., Jayeoye, T., Kaewsara, S., & Plaisen, S. (2020). Hydrolyzed Product Mediated Aggregation of l-Cysteine-Modified Gold Nanoparticles as a Colorimetric Probe for Carbamate Residues in Chilis. Analytical Letters, 53(4), 574-588.
3
Rujiralai, T., Kaewsara, S., Chuenchom, L., Jitpirom, P., & Kaowphong, S. (2019). Facile and environmentally friendly magnetic mesoporous carbon for the selective extraction of antioxidants from water. Analytical Methods, 11, 4204-4210.
4
Chittrakarn, S., Radenahmad, N., Kaewsara, S., Udomuksorn, W., Keawpradub, N., & Phukpattaranont, P. (2018). Gastroprotective effects of methanolic extract of kratom leaves on gastric ulcer and reflux esophagitis in rats. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(2), 258-263.