บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

ธนากร ทองอนันต์

หัวหน้างาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2552
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2532
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย