บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

อ.

วนิดา สุเมธากุลวัฒน์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2539
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sumathakulawat, W., Phongdara, B., & Muensit, S. (2007). Transducer elements made from piezofilms of PVDF and BaTiO3/PVDF. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 10(2), 28-31.