บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

วิกุล จิตร์นิยม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2537
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย