บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี

จ.บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2529
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย