บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

อำไพทิพย์ สุขหอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2542
Ph.D. (Agriculture and Biological Sciences) UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE
United Kingdom
2534
วท.ม. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2530
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 25625694800
1
Binmad S., Kaewtatip K., Kantachote D., Sukhoom A., Nookongbut P., 2022. Exopolymeric substance from Bacillus velezensis P1 as an antifungal additive in chitosan coating to prolong the shelf life of mangoes. International Journal of Biological Macromolecules 219: 1155-1162. (cited 0 times)
2
Jeong J., Weerawongwiwat V., Kim J.H., Sukhoom A., Kim K., Kim W., 2022. Muricauda lutisoli sp. nov., isolated from mudflat. Archives of Microbiology 204(9) (cited 0 times)
3
Weerawongwiwat V., Kim J.H., Lee J.S., Yoon J.H., Sukhoom A., Kim W., 2022. Zhongshania aquimaris sp. nov., isolated from seawater. Archives of Microbiology 204(9) (cited 0 times)
4
Jeong J., Weerawongwiwat V., Lee Y., Kim J.H., Sukhoom A., Kim K., Kim W., 2022. Halomarinibacterium sedimenti gen. nov., sp. nov., a carotenoid pigment-producing bacterium isolated from marine sediment. Archives of Microbiology 204(8) (cited 0 times)
5
Weerawongwiwat V., Kim J.H., Lee J.S., Yoon J.H., Sukhoom A., Kim W., 2022. Thalassococcus arenae sp. nov. isolated from sea sand. Archives of Microbiology 204(7) (cited 0 times)
6
Baek J., Jaikwang N., Kim J.H., Yoon J.H., Lee J.S., Sukhoom A., Kim W., 2022. Thauera sedimentorum sp. nov., Isolated from Coastal Sediment. Current Microbiology 79(7) (cited 0 times)
7
Lee Y., Weerawongwiwat V., Kim J.H., Yoon J.H., Lee J.S., Sukhoom A., Kim W., 2022. Marinobacterium arenosum sp. nov., isolated from a coastal sand. Archives of Microbiology 204(5) (cited 0 times)
8
Lee Y., Weerawongwiwat V., Kim J.H., Suh M.K., Kim H.S., Lee J.S., Yoon J.H., Sukhoom A., Kim W., 2022. Marinobacter arenosus sp. nov., a halotolerant bacterium isolated from a tidal flat. Archives of Microbiology 204(2) (cited 0 times)
9
Jeong J., Weerawongwiwat V., Kim J.H., Suh M.K., Kim H.S., Lee J.S., Yoon J.H., Sukhoom A., Kim W., 2022. Arenibacterium arenosum sp. nov., isolated from sea sand. Archives of Microbiology 204(2) (cited 0 times)
10
Lee Y., Weerawongwiwat V., Kim J.H., Yoon J.H., Suh M.K., Kim H.S., Lee J.S., Sukhoom A., Kim W., 2022. Sneathiella sedimenti sp. nov., isolated from marine sediment. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 72(2) (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Jeong, J., Weerawongwiwat, V., Lee, Y., Kim, J., Sukhoom, A., Kim, K., & Kim, W. (2022). Halomarinibacterium sedimenti gen. nov., sp. nov., a carotenoid pigment-producing bacterium isolated from marine sediment (SCIE). Archives Of Microbiology, 204(8), Article number 517.
2
Baek, J., Jaikwang, N., Kim, J., Yoon, J., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2022). Thauera sedimentorum sp. nov., Isolated from Coastal Sediment (SCIE). Current Microbiology, 79(7), Article number 201.
3
Lee, Y., Weerawongwiwat, V., Kim, J., Yoon, J., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2022). Marinobacterium arenosum sp. nov., isolated from a coastal sand (SCIE). Archives Of Microbiology, 204(5), Article number 276.
4
Baek, J., Weerawongwiwat, V., Kim, J., Yoon, J., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2022). Paenibacillus arenosi sp. nov., a siderophore-producing bacterium isolated from coastal sediment (SCIE). Archives Of Microbiology, 204(1), Article number 113.
5
Baek, J., Weerawongwiwat, V., Kim, J., Yoon, J., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2022). Anticancer Effects and Molecular Action of 7-α-Hydroxyfrullanolide in G2/M-Phase Arrest and Apoptosis in Triple Negative Breast Cancer Cells (SCIE). Archives Of Microbiology, 204(1), Article number 113.
6
Lee, Y., Weerawongwiwat, V., Kim, J., Suh, M., Kim, H., Lee, J., Yoon, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2022). Marinobacter arenosus sp. nov., a halotolerant bacterium isolated from a tidal flat (SCIE). Archives Of Microbiology, 204(2), 155.
7
Lee, Y., Weerawongwiwat, V., Kim, J., Yoon, J., Suh, M., Kim, H., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2022). Sneathiella sedimenti sp. nov., isolated from marine sediment (SCIE). International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 72(2), Article number 005218.
8
Kim, J., Weerawongwiwat, V., Yoon, J., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2021). Snuella sedimenti sp. nov., isolated from marine sediment (SCIE). Archives Of Microbiology, 203(9), 5437 - 5443.
9
Weerawongwiwat, V., Yoon, S., Kim, J., Yoon, J., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2021). Photobacterium arenosum sp. Nov., isolated from marine sediment sand (SCIE). International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 71(10), Article number 005034.
10
Baek, J., Kim, J., Yoon, J., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2021). Chachezhania sediminis sp. Nov., isolated from marine sediment (SCIE). International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 71(7), Article number 004904.
11
Baek, J., Jeong, J., Kim, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2021). Halarcobacter arenosus sp. nov., isolated from marine sediment (SCIE). Archives Of Microbiology, 203(2), 817 - 822.
12
Torpee, S., Kantachote, D., Sukhoom, A., & Tantirungkij, M. (2021). Accepted-Culture optimization to enhance carotenoid production of a selected purple nonsulfur bacterium and its activity against acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus (SCIE). Biotechnology And Applied Biochemistry, 00, 1-15.
13
Baek, J., Kim, J., Yoon, J., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2021). Cohnella pontilimi sp. nov., isolated from tidal-flat mud. Archives Of Microbiology, 00(00), 00.
14
Baek, J., Kim, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2020). Ruegeria sediminis sp. nov., isolated from tidal flat sediment (SCIE). International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 70(5), 3055 - 3061.
15
Baek, J., Kim, J., Jeong, J., Yoon, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2020). Polyphasic taxonomic analysis of Nitratireductor arenosus sp. nov., isolated from sea sand (SCIE). Fems Microbiology Letters, 367(13), Article number 6_fnaa104.
16
Nookongbut, P., Jingjit, N., Kantachote, D., Sukhoom, A., & Tantirungkij, M. (2020). Selection of Acid Tolerant Purple Nonsulfur Bacteria for Application in Agriculture. Chiang Mai University Journal Of Natural Sciences, 19(4), 774 - 790.
17
Janthra, T., Baek, J., Kim, J., Yoon, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2020). Pontimicrobium aquaticum gen. Nov., sp. nov., a bacterium in the family flavobacteriaceae isolated from seawater (SCIE). International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 70(8), 4562 - 4568.
18
Baek, J., Kim, J., Yoon, J., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2020). Arenibacterium halophilum gen. Nov., sp. nov., a halotolerant bacterium in the family rhodobacteraceae isolated from a coastal sand dune. International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 70(12), Article number 004534, Pages 6323-6330.
19
Baek, J., Kim, J., Lee, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2020). Aureimonas fodinaquatilis sp. nov., isolated from coal mine wastewater. Archives Of Microbiology, 202(10), 2655-2661.
20
Kim, J., Baek, J., Yoon, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2020). Polyphasic taxonomic analysis of Sinimarinibacterium arenosum sp. nov., a halophilic bacterium isolated from marine sediment. Fems Microbiology Letters, 367(13), fnaa105.
21
Khuong, N., Kantachote, D., Nookongbut, P., Onthong, J., Thanh Xuan, L., & Sukhoom, A. (2020). Mechanisms of acid-resistant Rhodopseudomonas palustris strains to ameliorate acidic stress and promote plant growth (ใช้เรื่องนี้). Biocatalysis And Agricultural Biotechnology, 24, Article number 101520.
22
Nguyen Quoc, K., Kantachote, D., Nookongbut, P., Onthong, J., Thanh Xuan, L., & Sukhoom, A. (2020). Mechanisms of acid-resistant Rhodopseudomonas palustris strains to ameliorate acidic stress and promote plant growth. Biocatalysis And Agricultural Biotechnology, 24, Article number 101520.
23
Kim, J., Kanjanasuntree, R., Kim, D., Lee, J., Sukhoom, A., Kantachote, D., & Kim, W. (2019). Arenibacillus arenosus gen. nov., sp. nov., a member of the family Rhodobacteraceae isolated from sea sand. International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 69(1), 153-158.
24
Zhang, Q., Kanjanasuntree, R., Kim, J., Yoon, J., Sukhoom, A., Kantachote, D., & Kim, W. (2018). Sphingomicrobium arenosum sp. nov., isolated from marine sediment. International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 68, 2551-2556.
25
Kanjanasuntree, R., Kim, J., Yoon, J., Sukhoom, A., Kantachote, D., & Kim, W. (2018). Arenimonas halophila sp. Nov., isolated from soil. International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 68(7), 2188-2193.
26
Nguyen Quoc, K., Kantachote, D., Onthong, J., Thanh Xuan, L., & Sukhoom, A. (2018). Enhancement of rice growth and yield in actual acid sulfate soils by potent acid-resistant Rhodopseudomonas palustris strains for producing safe rice. Plant And Soil, 429(1-2), 483-501.
27
Zhang, Q., Oh, M., Kim, J., Kanjanasuntree, R., Konkit, M., Sukhoom, A., Kantachote, D., & Kim, W. (2018). Arthrobacter paludis sp. Nov., isolated from a marsh. International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 68(1), 47-51.
28
Nguyen Quoc, K., Kantachote, D., Onthong, J., & Sukhoom, A. (2018). Al3+ and Fe2+ toxicity reduction potential by acid-resistant strains of Rhodopseudomonas palustris isolated from acid sulfate soils under acidic conditions. Annals Of Microbiology, 68(4), 217–228.
29
Saengtumnor, N., Kantachote, D., Nookongbut, P., & Sukhoom, A. (2018). The potential of selected purple nonsulfur bacteria with ability to produce proteolytic enzymes and antivibrio compounds for using in shrimp cultivation. Biocatalysis And Agricultural Biotechnology, 14, 138-144.
30
Nguyen Quoc, K., Kantachote, D., Onthong, J., & Sukhoom, A. (2017). The potential of acid-resistant purple nonsulfur bacteria isolated from acid sulfate soils for reducing toxicity of Al3 and Fe2 using biosorption for agricultural application. Biocatalysis And Agricultural Biotechnology, 12, 329-340.
31
Shin, Y., Kim, J., Sukhoom, A., Kantachote, D., & Kim, W. (2017). Limibaculum halophilum gen. Nov., sp. nov., a new member of the family Rhodobacteraceae. International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 67(10), 3812-3818.
32
Kantachote, D., Ratanaburee, A., Hayisama-ae, W., Sukhoom, A., & Nunkaew, T. (2017). The use of potential probiotic Lactobacillus plantarum DW12 for producing a novel functional beverage from mature coconut water. Journal Of Functional Foods, 32, 401–408.
33
Kantachote, D., Ratanaburee, A., Sukhoom, A., Sumpradit, T., & Asavaroungpipop, N. (2016). Use of γ-aminobutyric acid producing lactic acid bacteria as starters to reduce biogenic amines and cholesterol in Thai fermented pork sausage (Nham) and their distribution during fermentation. Lwt - Food Science And Technology, 70, 171-177.
34
Ratanaburee, A., Kantachote, D., Charernjiratrakul, W., & Sukhoom, A. (2013). Enhancement of gamma-aminobutyric acid (GABA) in Nham (Thai fermented pork sausage) using starter cultures of Lactobacillus namurensis NH2 and Pediococcus pentosaceus HN8. International Journal Of Food Microbiology, 167(2), 170-176.
35
Kang, H., Weerawongwiwat, V., Kim, J., Sukhoom, A., & Kim, W. (2013). Bacillus songklensis sp nov., isolated from soil. International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, 63, 4189-4195.
36
Ratanaburee, A., Kantachote, D., Charernjiratrakul, W., & Sukhoom, A. (2013). Selection of -aminobutyric acid-producing lactic acid bacteria and their potential as probiotics for use as starter cultures in Thai fermented sausages (Nham). International Journal Of Food Science And Technology, 48(7), 1371-1382.
37
สันตินานาเลิศ, ป., สุขหอม, อ., เพ็ญจำรัส, พ., & อุทโท, ภ. (2012). ยีสต์ที่แยกได้จากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (naresuan University Journal), 20(1), 48-54.
38
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Muensit, N., Sangkanu, S., & Jonas, J. (2012). Synthesis, characterization, photocatalytic and antibacterial activities of Ag-doped ZnO powders modified with a diblock copolymer. Powder Technology , 219(1), 158-164.
39
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Muensit, N., & Sangkanu, S. (2012). Morphology, photocatalytic and antibacterial activities of radial spherical ZnO nanorods controlled with a diblock copolymer. Superlattices And Microstructures , 51(1), 103-113.
40
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Wudtipan, J., Kaewtaro, S., Srijan, K., & Sangkanu, S. (2011). Synthesis, photocatalytic and antibacterial activities of ZnO particles modified by diblock copolymer. Powder Technology , 212(3), 432-438.
41
Thaithongnum, S., Rattanama, P., Weeradechapon, K., Sukhoom, A., & Vuddhakul, V. (2006). Detection of V. harveyi in shrimp postlarvae and hatchery tank water by the Most Probable Number technique with PCR. Aquaculture, 261(1), 1-9.
42
Suntinanalert, P., Chalad, C., Phumathon, S., Sangkhaew, S., & Sukhoom, A. (2005). Microbiology of traditional fermented soybean curd (Sufu). Songklanakarin J. Sci. Technol, 27(2), 363-375.