นาย

สันติ บัวกิ่ง

ช่างศิลป์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2532
ค.บ. (การศึกษา) วิทยาลัยครูสงขลา
ไทย