บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

สุชาดา จันทร์พรหมมา

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
Ph.D. (เคมี) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
มาเลเซีย
2531
วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2527
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เคมีอนินทรีย์  การสังเคราะห์สาร และการหาโครงสร้างสารด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์บนผลึกเดี่ยว

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับนานาชาติและระดับชาติ
รางวัลอื่นๆ
รางวัลนักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล ISI
รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด จากฐานข้อมูล ISI

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 7007004939
1
Chanawanno K., Thuptimdang P., Chantrapromma S., Fun H.K., 2022. New tunable pyridinium benzenesulfonate amphiphiles as anti-MRSA quaternary ammonium compounds (QACs). Journal of Molecular Structure 1254 (cited 0 times)
2
Thapa P.M., Chantrapromma S., Techato K., Gyawali S., 2022. SOCIOECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF SOLAR IRRIGATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. International Journal of Energy, Environment and Economics 29(4): 493-511. (cited 1 times)
3
Gyawali S., Goni L.K.M.O., Chowdhury M.S., Laref A., Bajgai S., Chantrapromma S., Techato K., 2022. Effect of KOH concentration on the properties of ZnO nanoparticles. Materials Research Express 9(5) (cited 3 times)
4
Kobkeatthawin T., Chantrapromma S., Suwunwong T., Rhyman L., Choong Y.S., Ramasami P., 2021. Synthesis, molecular docking and tyrosinase inhibitory activity of the decorated methoxy sulfonamide chalcones: In vitro inhibitory effects and the possible binding mode. Sains Malaysiana 50(9): 2603-2614. (cited 1 times)
5
Puagsang N., Chanakeawsomboon I., Chantrapromma S., Palamanit A., 2021. Production of biodiesel from low-grade crude palm oil using hydrochloric acid. EnvironmentAsia 14(1): 23-32. (cited 1 times)
6
Suwunwong T., Danwittayakul P., Thanomsilp C., Siriwat P., Chantrapromma S., Phoungthong K., 2021. The removal of Pb2+ion by MnFe2O4/waste tea leaves biochar and mechanism of adsorption. Materials Research Express 8(1) (cited 4 times)
7
Boonnak N., Chantrapromma S., Sathirakul K., Kaewpiboon C., 2020. Modified tetra-oxygenated xanthones analogues as anti-MRSA and P. aeruginosa agent and their synergism with vancomycin. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 30(20) (cited 3 times)
8
Hussain N., Chantrapromma S., Suwunwong T., Phoungthong K., 2020. Cadmium (II) removal from aqueous solution using magnetic spent coffee ground biochar: Kinetics, isotherm and thermodynamic adsorption. Nuclear Fusion 60(10) (cited 8 times)
9
Hussain N., Chantrapromma S., Suwunwong T., Phoungthong K., 2020. Cadmium (II) removal from aqueous solution using magnetic spent coffee ground biochar: Kinetics, isotherm and thermodynamic adsorption. Materials Research Express 7(8) (cited 18 times)
10
Suwunwong T., Hussain N., Chantrapromma S., Phoungthong K., 2020. Facile synthesis of corncob biochar via in-house modified pyrolysis for removal of methylene blue in wastewater. Materials Research Express 7(1) (cited 23 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Thapa, P., Chantrapromma, S., Techato, K., & Gyawali, S. (2022). SOCIOECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF SOLAR IRRIGATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (ESCI). International Journal Of Energy, Environment And Economics, 29(4), 493 - 511.
2
Gyawali, S., Osman Goni, L., Chowdhury, M., Laref, A., Bajgai, S., Chantrapromma, S., & Techato, K. (2022). Effect of KOH concentration on the properties of ZnO nanoparticles (SCIE). Materials Research Express, 9(5), Article number 055004.
3
Chanawanno, K., Thuptimdang, P., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2022). New tunable pyridinium benzenesulfonate amphiphiles as anti-MRSA quaternary ammonium compounds (QACs) (SCIE). Journal Of Molecular Structure, 1254, Article number 132389.
4
Kobkeatthawin, T., Chantrapromma, S., Suwunwong, T., Rhyman, L., Choong, Y., & Ramasami, P. (2021). Synthesis, Molecular Docking and Tyrosinase Inhibitory Activity of the Decorated Methoxy Sulfonamide Chalcones: in vitro Inhibitory Effects and the Possible Binding Mode (SCIE). Sains Malaysiana, 50(9), 2603 - 2614.
5
Puagsang, N., Chanakaewsomboon, I., Chantrapromma, S., & Palamanit, A. (2021). Production of Biodiesel from Low-Grade Crude Palm Oil Using Hydrochloric Acid. Environmentasia, 14(1), 23-32.
6
Suwunwong, T., Danwittayakul, P., Thanomsilp, C., Siriwat, P., Chantrapromma, S., & Phoungthong, K. (2021). The removal of Pb2+ ion by MnFe2O4/waste tea leaves biochar and mechanism of adsorption. Materials Research Express, 8(1), Article number abd4b2.
7
Boonnak, N., Chantrapromma, S., Sathirakul, K., & Kaewpiboon, C. (2020). Modified tetra-oxygenated xanthones analogues as anti-MRSA and P. aeruginosa agent and their synergism with vancomycin. Bioorganic And Medicinal Chemistry Letters, 30(20), Article number 127494.
8
Hussain, N., Chantrapromma, S., Suwunwong, T., & Phoungthong, K. (2020). Cadmium (II) removal from aqueous solution using magnetic spent coffee ground biochar: Kinetics, isotherm and thermodynamic adsorption (2). Materials Research Express, 7(8), Article number 085503.
9
Hussain, N., Chantrapromma, S., Suwunwong, T., & Phoungthong, K. (2020). Cadmium (II) removal from aqueous solution using magnetic spent coffee ground biochar: Kinetics, isotherm and thermodynamic adsorption. Nuclear Fusion, 60(10), Article number 085503.
10
Suwunwong, T., Hussain, N., Chantrapromma, S., & Phoungthong, K. (2020). Facile synthesis of corncob biochar via in-house modified pyrolysis for removal of methylene blue in wastewater. Materials Research Express, 7(1), Article 015518 (1-14).
11
Chantrapromma, S., Kwong, H., Prachumrat, P., Kobkeatthawin, T., Chia, T., & Quah, C. (2019). Crystal structure of (E)-N0-(3,4-dihydroxybenzylidene)-4-hydroxybenzohydrazide. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 1(75), 1280–1283.
12
Kwong, H., Sim, A., Kumar, C., Quah, C., Chantrapromma, S., S. Naveen, S., & Warad, I. (2018). Synthesis, spectroscopic and Hirshfeld surface analysis and fluorescence studies of (2E,2 ' E)-3,3 '(1,4-phenylene)bis[1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one] N,N-dimethylformamide disolvate. Acta Crystallographica Section E-crystallographic Communications, 74, 835–839.
13
Prachumrat, P., Kobkeatthawin, T., Ruanwas, P., Boonnak, N., Laphookhieo, S., Kassim, M., & Chantrapromma, S. (2018). Synthesis, Crystal Structure, Antioxidant, and α-Glucosidase Inhibitory Activities of Methoxy-substituted Benzohydrazide Derivatives. Crystallography Reports, 63(3), 405-411.
14
Chantrapromma, S., Boonnak, N., Pitakpornpreecha, T., Yodthong, T., Chidan Kumar, C., & Fun, H. (2018). Absolute Configuration of Andrographolide and Its Proliferation of Osteoblast Cell Lines. Crystallography Reports, 63(3), 412–417.
15
Chantrapromma, K., Chantrapromma, S., Suttirak, R., Ruanwas, P., Boonnak, N., & Fun, H. (2017). Synthesis, Characterization, and Crystal Structures of 4,6-Dimethoxy-2-hydroxy-3-methylbenzoic Acid and 2,4-Dimethoxy-6-hydroxy-3-methylbenzoic Acid. Crystallography Reports, 62(7), 1071–1077.
16
Boonnak, N., Chantrapromma, S., Ruanwas, P., Sontimuang, C., & Fun, H. (2017). Synthesis, Spectroscopy, and α-Glucosidase Inhibitory Activity of 3-Substituted Hydrazone Derivatives and Crystal Structure of (1E,2E)-1,2-Bis[1-(3-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazone. Crystallography Reports, 62(7), 1104–1108.
17
บุนนาค, ณ., เทพรัตน์, ย., สนธิเมือง, ช., & จันทร์พรหมมา, ส. (2016). การตรวจสอบและวิเคราะห์การปลอมปนยาสังเคราะห์ทีDเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในยาแผนไทยในบริเวณจังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการปทุมวัน, 6(17), 13-22.
18
Chantrapromma, S., Ruanwas, P., Boonnak, N., Chantrapromma, K., & Fun, H. (2016). Synthesis, antityrosinase activity of curcumin analogues, and crystal structure of (1E,4E)-1,5-bis(4-ethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one. Crystallography Reports, 61(7), 1081-1085.
19
Chantrapromma, S., Prachumrat, P., Ruanwas, P., Boonnak, N., & Kassim, M. (2016). Crystal structure of (E)-4-hydroxy-N′-(3-methoxybenzylidene)benzohydrazide. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 72, 1339-1342.
20
Alahmed, Z., Reshak, A., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2016). Investigation of structural, electronic, and optical properties of the monoclinic and triclinic polymorphs of hexamethylenetetraminium 2,4-dinitrophenolate monohydrate (C 6 H 13 N 4+ ·C 6 H 3 N 2 O 5- ·H 2 O) compound: A DFT approach. Materials Chemistry And Physics, 172, 77-86.
21
Kobkeatthawin, T., Chantrapromma, S., Kumar, C., & Fun, H. (2015). Synthesis, characterization, and crystal structure of sulfonamide chalcone: (E)-4-methoxy-N-(4-(3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acryloyl)phenyl)-benzenesulfonamide. Crystallography Reports, 60(7), 1058–1064.
22
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2015). Greenish-blue fluorescence of 6-(4-aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-methoxynicotinonitrile: Synthesis, spectroscopy, crystal structure, and fluorescence property. Crystallography Reports, 60(7), 1065-1071.
23
Chantrapromma, S., Ruanwas, P., Noonot, T., Horkaew, J., Boonnak, N., Ghabbour, H., & Fun, H. (2015). Synthesis and antibacterial properties of 4-bromobenzohydrazide derivatives and crystal structure of (E)-N′-((1H-indol-3-yl)methylene)-4-bromobenzohydrazide. Crystallography Reports, 60(7), 1072-1079.
24
Ruanwas, P., Boonnak, N., & Chantrapromma, S. (2015). Five different colours solid-state fluorescence of azastilbenes: a new push-pull pi-conjugated system. Bulletin Of Materials Science, 38(3), 791-795.
25
Tajuddin, A., Bahron, H., Zaki, H., Kassim, K., Chantrapromma, S., & Simpson, J. (2015). Crystal structure of bis(2-{1-[(E)-(4-fluorobenzyl)-imino]ethyl}phenolato-κ2N,O) palladium(II). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 71(4), 350-353.
26
Chantrapromma, S. (2015). Crystal structure of bis[u-bis(diphenylphanyl)methane-k2 P:P]-u-chlorido-1kCl-(1-phenylthiourea-2kS)disilver acetonitrile hemisolvate. Acta Crystallographica Sedtion E, 71(6), 133-134.
27
Chantrapromma, S., Kaewmanee, N., Boonnak, N., Chantrapromma, K., Ghabbour, H., & Fun, H. (2015). Crystal structure of (E)-2-hydroxy-4-methoxyaza-stilbene. Acta Crystallographica Section E, 71(6), 571-573.
28
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2015). Synthesis, fluorescence, TGA and crystal structure of thiazolyl-pyrazolines derived from chalcones. Optics And Spectroscopy (english Translation Of Optika I Spektroskopiya), 118(4), 563-573.
29
Ruanwas, P., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2015). Synthesis, Characterization, Antioxidant, and Antibacterial Activities of 2-Aminochalcones and Crystal Structure of (2E)-1-(2-aminophenyl)-3-(4-ethoxyphenyl)-2-propen-1-one. Molecular Crystals And Liquid Crystals, 609(1), 126-139.
30
Boonnak, N., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2015). Molecular and Crystal Structures of alpha,alpha,beta-Trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum: A Partial Racemate. Molecular Crystals And Liquid Crystals, 606(1), 165-175.
31
Ruanwas, P., Chantrapromma, S., Karalai, C., & Chidan, K. (2015). Fluorescence properties of dienone derivatives and solvent effects on their fluorescence absorption and emission. Optics And Spectroscopy (english Translation Of Optika I Spektroskopiya), 118(1), 67-72.
32
Tajuddin, A., Bahron, H., Hanafiah, R., Ibrahim, N., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2014). Crystal structure of bis{2-[(E)-(4-fluorobenzyl)iminomethyl]phenolato-κ2 N,O}nickel(II). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, E70, 252–255.
33
Bondock, S., Nasr, T., Zaghary, W., Chantrapromma, S., Ghabbour, H., & Fun, H. (2014). Novel diastereoselective synthesis and X-ray crystallographic studies of (E)-2-cyano- N -(4-ethoxyphenyl)-3-methylthio-3-(substituted-amino)acrylamides. Molecular Crystals And Liquid Crystals, 605(1), 165-178.
34
Boonnak, N., Chantrapromma, S., Tewtrakul, S., & Sudsai, T. (2014). Inhibition of nitric oxide production in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 macrophages by isolated xanthones from the roots of Cratoxylum formosum ssp pruniflorum. Archives Of Pharmacal Research, 37(10), 1329-1335.
35
Chantrapromma, S., Kaewmanee, N., Ruanwas, P., Fun, H., & Boonnak, N. (2014). 1-Methyl-2-((1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl)pyridinium iodide: Synthesis, characterization, and X-ray analysis. Journal Of Structural Chemistry, 55(4), 713-716.
36
Fun, H., Chantrapromma, S., & Ong, L. (2014). First order temperature dependent phase transition in a monoclinic polymorph crystal of 1,6-hexanedioic acid: An interpretation based on the landau theory approach. Molecules, 19(7), 10137-10149.
37
Boonnak, N., Chantrapromma, S., Fun, H., Yuenyongsawad, S., Patrick, B., Maneerat, W., Williams, D., & Andersen, R. (2014). Three types of cytotoxic natural caged-scaffolds: Pure enantiomers or partial racemates. Journal Of Natural Products, 77(7), 1562-1571.
38
Bahron, H., Tajuddin, A., Ibrahim, W., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2014). Bis 2-methoxy-6-E -(4-methylbenzyl)iminomethyl]phenolato] palladium(II) chloroform monosolvate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(8), m289-m290.
39
Tajuddin, A., Bahron, H., Hanafiah, R., Ibrahim, N., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2014). Crystal structure of bis2-[(E)-(4-methoxylbenzyl)iminomethyl]phenolato-k2 N,O1 nickel(II). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(8), 104-106.
40
H.-k, F., Kobkeatthawin, T., Ruanwas, P., C.k, Q., & Chantrapromma, S. (2014). 2-[(E)-2-(4-Ethoxyphenyl)ethenyl]-1-methylquinolinium 4- fluorobenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(1), o11-o12.
41
Chantrapromma, S., Kaewmanee, N., Boonnak, N., C.k, Q., & H.-k, F. (2014). (E)-2-[4-(Diethylamino)styryl]-1-methylquinolin-1-ium 4- chlorobenzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(4), o395-o396.
42
H.-k, F., Chantrapromma, S., Ruanwas, P., Kobkeatthawin, T., & C.s., C. (2014). (E)-1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-(3-ethoxy-4-hydroxybenzylidene)hydrazine. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(1), o89-o90.
43
Ruanwas, P., Chantrapromma, S., Ghabbour, H., & Fun, H. (2014). (1E,4E)-1,5-bis[4-(diethylamino)phenyl]penta-1,4-dien-3-one. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(5), o589-o590.
44
Chantrapromma, S., Chanawanno, K., Boonnak, N., & Fun, H. (2014). 2,2-[2,4-Bis(naphthalen-1-yl)cyclobutane-1,3-diyl] bis(1-methylpyridinium) bis(4-chlorobenzenesulfonate): Thermal-induced [2 + 2] cycloaddition reaction of a heterostilbene. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(5), o510-o511.
45
Chantrapromma, S., Jeerapong, C., Phupong, W., Quah, C., & Fun, H. (2014). Trichodermaerin: a diterpene lactone from Trichoderma asperellum. Acta Crystallographica Section E, 70(4), o408-o409.
46
Chantrapromma, S., Boonnak, N., Horkaew, J., C.k, Q., & H.k., F. (2014). (E)-4-Methoxy-N-(2,4,5-trimethoxybenzylidene)benzohydrazide hemihydrate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(2), o150-o151.
47
Chantrapromma, S., Ruanwas, P., Boonnak, N., C.s, C., & Fun, H. (2014). 1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-[(E)-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)]hydrazine. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(2), o180-o189.
48
Kaewmanee, N., Chantrapromma, S., Boonnak, N., Kheng Quah, C., & Fun, H. (2014). (E)-2-[2,4,6-Trimethoxybenzylidence) amino]phenol. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(1), o62-o63.
49
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., Quah, C., & Fun, H. (2013). 6-(4-Aminophenyl)-2-methoxy-4-phenylnicotinonitrile. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69(12), o1816-o1817.
50
Fun, H., Quah, C., Boonnak, N., & Chantrapromma, S. (2013). Bis{4-[(E)-2-(1H-indol-3-yl)ethenyl]-1-methylpyridinium} 4-chlorobenzenesulfonate nitrate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69(12), 1753-1754.
51
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., Quah, C., & Fun, H. (2013). 6-(4-Amino-phen-yl)-2-meth-oxy-4-phenyl-nicotino-nitrile. Organic Compounds, 69, 1816-1817.
52
Chantrapromma, S., Boonnak, N., Jindawong, B., & Fun, H. (2013). 2-[(E)-2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)- ethenyl]-1-methylpyridinium 4-bromobenzenesulfonate monohydrate. Organic Compounds, 69, 1851-1852.
53
Kobkeatthawin, T., Chantrapromma, S., Kumar, C., & Fun, H. (2013). N-(4-Acetylphenyl)-4-methoxybenzenesulfonamide. Organic Compounds, 69, 1750-1751.
54
Ren, W., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2013). (2,2-Bipyridine-K2-N,N,)[bis(diphenylthiophosphino-yl)methy]lithium(I)benzene monosolvate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online , 69(3), 160-161.
55
Quah, C., Fun, H., Suwunwong, T., Boonnak, N., & Chantrapromma, S. (2013). 3-(4-Chlorophenyl)-5-(4-ethoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1- carbothioamide ethanol monosolvate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online , 69(4), 464-465.
56
Fun, H., Kaewmanee, N., Chanawanno, K., Boonnak, N., & Chantrapromma, S. (2013). (E)-2-[4-(Diethylamino)styryl]-1-methylquinolinium 4-fluorobenzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online , 69(10), o1510-o1511.
57
Fun, H., Chantrapromma, S., Nilwanna, B., Kobkeatthawin, T., & Boonnak, N. (2013). 1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-[(E)-2,4,5-trimethoxybenzylidene] hydrazine. Acta Crystallographica Section E, 69(8), 1203-1204.
58
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2013). Synthesis, Characterization, Crystal Structure, TGA and Blue Fluorescence of 6-(4-Chlorophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-methoxynicotinonitrile. Journal Of Chemical Crystallography, 43(10), 538-543.
59
Chantrapromma, S., Ruanwas, P., Jindawong, B., & Fun, H. (2013). 1-Methyl-4-[(E)-2-(3-hydroxy-4-methoxypheny)etheny]pyridinium 4-bromobenzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E , 69, 162-1624.
60
Chantrapromma, S., Boonnak, N., & Fun, H. (2013). Poly[u5-(4-methoxybenzenesulfonato)-sodium]. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69(10), m558.
61
Chantrapromma, S., Suwunwong, T., Ruanwas, P., & Fun, H. (2013). 6-Methoxy-4-(2,4,5-trimethoxyphenyl)-2,2-bipyridine-5-carbonitrile. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69, o1500-o1501.
62
Boonnak, N., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2013). Racemic 2-hydroxy-4,4-dimethylpyran-1,5-dihydroxyxanthone monohydrate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, E69, o1456-o1457.
63
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., Kumar, C., & Fun, H. (2013). 3-(4-Aminophenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide. Acta Crystallographica Section E, 69(8), o1227.
64
Chantrapromma, S., Suwunwong, T., Boonnak, N., & Fun, H. (2013). (2E)-1-(Pyridin-2-yl)-3-(2,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 69(7), o1076-o1077.
65
Kaewmanee, N., Chantrapromma, S., & Boonnak, N. (2013). 4-[(E)-(4-Ethoxybenzylidene)amino]phenol. Acta Crystallographica Section E, 69(6), o903-o904.
66
Chantrapromma, S., Ruanwas, P., Boonnak, N., & Fun, H. (2013). (E)-1-(2-Aminophenyl)-3-(thiophen-2-yl)prop-2en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 69(7), o1004-o1005.
67
Chantrapromma, S., Boonnak, N., Kaewmane, N., Quah, C., & Fun, H. (2013). (E)-2-[4-(Diethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide monohydrate. Acta Crystallographica Section E, 69(3), 458-459.
68
Fun, H., Chantrapromma, S., & Boonnak, N. (2012). Single Crystal X-Ray Structural Determination: A Powerful Technique for Natural Products Research and Drug Discovery. Advancement Of Materials And Nanotechnology Ii, 545, 3-15.
69
Chantrapromma, S., Fun, H., Supriadin, A., Harneti, D., & Supratman, U. (2012). 3-epi-Dammarenediol II 1.075 hydrate: a dammarane triterpene from the bark of Aglaia eximia. Acta Crystallographica Section E , 68(11), o3089-o3090.
70
Chantrapromma, S., Fun, H., Nilwanna, B., Kobkeatthawin, T., & Boonnak, N. (2012). (E)-1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-[1-(3-nitrophenyl)ethylidene] hydrazine. Acta Crystallographica Section E , 68(9), o2684-o2685.
71
Chantrapromma, S., Al-abdullah, E., El-emam, A., Ghabbour, H., & Fun, H. (2012). 5-(Adamantan-1-yl)-3-(benzylsulfanyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole. Acta Crystallographica Section E , 68(8), o2427-o2428.
72
Chantrapromma, S., El-emam, A., Al-abdullah, E., Asiri, H., & Fun, H. (2012). 5-(Adamantan-1-yl)-3-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-4-phenyl- 4H-1,2,4-triazole. Acta Crystallographica Section E, 68(8), o2326-o2326.
73
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2012). 6-(4-Aminophenyl)-4-(4-ethoxyphenyl)-2-methoxynicotinonitrile. Acta Crystallographica Section E, 68(9), ๐2812-๐2813.
74
Chantrapromma, S., Kaewmanee, N., Boonnak, N., Anantapong, T., & Fun, H. (2012). (E)-2-[4-Diethylamino)styryl]-1-methylpyridinium 4-methoxybenzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E, 68(9), ๐2728-๐2729.
75
Chantrapromma, S., Fun, H., Nilwanna, B., & Kobkeatthawin, T. (2012). (E)-1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-[1-(3-methoxyphenyl)ethylidene] hydrazine. Acta Crystallographica Section E , 68(7), o2144-2145.
76
Chantrapromma, S., Abdel-aziz, H., Ghabbour, H., & Fun, H. (2012). 1-(4-Fluorophenyl)-2-(phenylsulfonyl)ethanone. Acta Crystallographica Section E , 68(6), o1659-o1659.
77
Chantrapromma, S., Fun, H., Horkaew, J., & Kalalai, C. (2012). (E)-N'-(4-Ethoxybenzylidene)-4-hydroxybenzohydrazide dihydrate. Acta Crystallographica Section E, 68(6), o1655-o1656.
78
Chantrapromma, S., Fun, H., Bhat, M., & Abdel-aziz, H. (2012). (Z)-7-[2-(4-Bromophenyl)hydrazin-1-ylidene]-6-methyl-3-(pyridin-4-yl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b ][1,3,4]thiadiazine. Acta Crystallographica Section E , 68(5), o1512-o1513.
79
Chantrapromma, S., Fun, H., & Abdel-aziz, H. (2012). (1Z,2E)-N'-{1-[2-(4-Bromophenyl)hydrazin-1-ylidene]-1-chloropropan-2-ylidene}thiophene-2-carbohydrazide. Acta Crystallographica Section E , 68(5), o1510-o1511.
80
Chantrapromma, S., Fun, H., & Abdel-aziz, H. (2012). (Z)-2-(4-Chlorobenzylidene)benzo[d ]thiazolo[3,2- a ]imidazol-3(2H)-one. Acta Crystallographica Section E, 68(5), o1393-o1394.
81
Chantrapromma, S., Fun, H., & Abdel-aziz, H. (2012). (E)-1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-[1-(3-fluorophenyl)ethylidene] hydrazine. Acta Crystallographica Section E , 68(5), o1644-o1645.
82
Chantrapromma, S., Fun, H., Tantapakul, C., Laphookhieo, S., & Boonnak, N. (2012). Absolute configuration of xerophenone A. Acta Crystallographica Section E , 68(5), o1451-o1452.
83
Chantrapromma, S., Abdel-aziz, H., Ghabbour, H., & Fun, H. (2012). (E)-3-Anilino-2-benzoyl-3-(methylsulfanyl)acrylonitrile. Acta Crystallographica Section E , 68(4), o1271-o1271.
84
Chantrapromma, S., Fun, H., Sripet, W., Ruanwas, P., & Boonnak, N. (2012). 4-Bromo-N-phenylbenzamide. Acta Crystallographica Section E , 68(4), o1269-o1270.
85
Chantrapromma, S., Abdel-aziz, H., Ghabbour, H., & Fun, H. (2012). 3-Methyl-1-benzofuran-2-carbohydrazide. Acta Crystallographica Section E , 68(4), o1255-o1256.
86
Chantrapromma, S., Abdel-aziz, H., Ghabbour, H., & Fun, H. (2012). 3-Acetyl-5-phenyl-1-p-tolyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile. Acta Crystallographica Section E , 68(4), o1167-o1167.
87
Chantrapromma, S., Abdel-aziz, H., Ghabbour, H., & Fun, H. (2012). 3-Acetyl-1,5-diphenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile. Acta Crystallographica Section E , 68(4), o1095-o1096.
88
Chantrapromma, S., El-brollosy, N., Attia, M., Ghabbour, H., & Fun, H. (2012). 6-(3,5-Dimethylbenzyl)-5-ethyl-1-[(2-phenylethoxy)methyl] pyrimidine-2,4(1H,3H)dione. Acta Crystallographica Section E, 68(4), o1031-o1032.
89
Chantrapromma, S., Fun, H., Prawat, U., Boonnak, N., & Razak, I. (2012). 8-O-Acetyl-8-epi-9-deoxygoniopypyrone. Acta Crystallographica Section E, 68(4), o1072-o1073.
90
Kalalai, C., Ponglimanont, C., Tewtrakul, S., Chantrapromma, S., Yodsaoue, O., & Sonprasit, J. (2012). Diterpenoids and triterpenoids with potential anti-inflammatory activity from the leaves of Aglaia odorata. Phytochemistry, 76(1), 266-268.
91
Chantrapromma, S., Suwunwong, T., Ruanwas, P., Boonnak, N., & Fun, H. (2012). 5-Amino-3-ethyl-1,8,8-trimethyl-2-azabicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene-4,6-dicarbonitrile. Acta Crystallographica Section E, 68(8), o2606-o2607.
92
Ruanwas, P., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2012). (E)-4-[4-(Diethylamino)benzylideneammonio]benzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 68(7), o2155-o2156.
93
Boonnak, N., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2012). 3-O-Methyl-1-isomangostin. Acta Crystallographica Section E, 68(6), o1950-o1951.
94
Chantrapromma, S., El-azab, A., Abdel-aziz, A., El-subbagh, H., & Fun, H. (2012). S-Phenyl 4-methoxybenzothioate. Acta Crystallographica Section E , 68(4), o1074-o1075.
95
Chantrapromma, S., Al-said, M., Ghorab, M., & Fun, H. (2012). (3Z,3'Z )-3,3'-(3,5-Dimethylfuran-2,4-diyl)bis(4-hydroxypent- 3-en-2-one). Acta Crystallographica Section E , 68(3), o847-o848.
96
Chantrapromma, S., Fun, H., Promdet, P., Horkaew, J., & Kalalai, C. (2012). (E)-N'-(3-Ethoxy-4-hydroxybenzylidene)-4-methoxybenzohydrazide. Acta Crystallographica Section E , 68(3), o849-o850.
97
Chantrapromma, S., Fun, H., Ruanwas, P., Anantapong, T., & Boonnak, N. (2012). 1-Methyl-2-[(E)-2,4,5-trimethoxystyryl]pyridinium benzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E , 68(3), o898-o899.
98
Chantrapromma, S., Nonthason, P., Suwunwong, T., & Fun, H. (2012). 5-(4-Ethoxyphenyl)-3-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide. Acta Crystallographica Section E , 68(3), o830-o831.
99
Chantrapromma, S., Fun, H., Nilwanna, B., & Kalalai, C. (2012). (E)-1-[1-(3-Chlorophenyl)ethylidene]-2-(2,4-dinitrophenyl) hydrazine. Acta Crystallographic Section E , 68(3), o704-o705.
100
Chantrapromma, S., Jama Asik, S., Fun, H., Razak, I., & Jansrisewangwong, P. (2012). (1E,2E )-1,2-Bis[1-(3-nitrophenyl)ethylidene]hydrazine. Acta Crystallographica Section E , 68(3), o643-o643.
101
Chantrapromma, S., Abdel-aziz, H., Al-rashood, K., Ghabbour, H., & Fun, H. (2012). 5,6-Dimethyl-4-(thiophen-2-yl)-1Hpyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine. Acta Crystallographica Section E , 68(3), o612-o613.
102
Chantrapromma, S., Fun, H., Dayananda, A., Yathirajan, H., & Thomas, S. (2012). 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid dimethylformamide monosolvate. Acta Crystallographica Section E , 68(3), o792-o793.
103
Chantrapromma, S., Fun, H., Promdet, P., & Horkaew, J. (2012). (E)-4-Methoxy-N-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)benzohydrazide. Acta Crystallographica Section E , 68(3), o562-o563.
104
Chantrapromma, S., Fun, H., Pakhatiratien, C., Kalalai, C., & Chantrapromma, K. (2012). ent-(15S )-Pimar-8(14)-ene-15,16-diol. Acta Crystallographica Section E , 68(2), o520-o521.
105
Chantrapromma, S., Fun, H., Dayananda, A., Yathirajan, H., & Ramesha, A. (2012). 2-Amino-N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophen-2-yl]acetamide. Acta Crystallographica Section E , 68(2), o547-o548.
106
Chantrapromma, S., Suwunwong, T., Kalalai, C., Wisitsak, P., & Fun, H. (2012). (E)-1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-[1-(4-fluorophenyl)ethylidene] hydrazine. Acta Crystallographica Section E , 68(2), o398-o399.
107
Chantrapromma, S., Fun, H., & Suwunwong, T. (2012). 3-(4-Chlorophenyl)-5-(thiophen-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole- 1-carbothioamide. Acta Crystallographica Section E , 68(2), o259-o260.
108
Salae, A., Rodjun, A., Kalalai, C., Ponglimanont, C., Chantrapromma, S., Kanjanaopas, A., Tewtrakul, S., & Fun, H. (2012). Potential anti-inflammatory diterpenes from Premna obtusifolia. Tetrahedron , 68(3), 819-829.
109
Horkaew, J., Chantrapromma, S., Anantapong, T., Kanjanaopas, A., & Fun, H. (2012). (E)-4-Bromo -N-(4-hydroxy-3-methoxybenzylidene)benzohydrazide monohydrate. Acta Crystallographica Section E, 68(3), o1069-o1070.
110
Sripet, W., Chantrapromma, S., Ruanwas, P., & Fun, H. (2012). 4-Bromo-N-(4-methoxy-2-nitrophenyl)- benzamide. Acta Crystallographica Section E, 68(4), o1234.
111
Chantrapromma, S., Ruanwas, P., Boonnak, N., Chantrapromma, K., & Fun, H. (2012). 2-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-one. Acta Crystallographica Section E, 68(3), o664-o665.
112
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., Kalalai, C., Wisitsak, P., & Fun, H. (2012). (E)-1-(Furan-2-yl)-3-(2,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 68(1), 0317-0318.
113
Chantrapromma, S., Chanawanno, K., Boonnak, N., & Fun, H. (2012). 2,2-[2,4-Bis#naphthalen-1-yl#cyclobutane-1,3-diyl]bis#1-methylpyridinium# diiodide: thermal-induced [2 + 2] cycloaddition reaction of a heterostilbene. Acta Crystallographica Section E, 68(1), 067-068.
114
Fun, H., Kaewmanee, N., Chanawanno, K., & Chantrapromma, S. (2011). (E)-2-[4-(Diethylamino)styryl]-1-methylpyridinium benzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E, E67(3), o593-o594.
115
Fun, H., Jansrisewangwong, P., Kalalai, C., & Chantrapromma, S. (2011). (1E,2E)-1,2-Bis(1-(3-chlorophenyl)ethylidene)hydrazine. Acta Crystallography, E67(12), o3424-๐3424.
116
Fun, H., Jansrisewangwong, P., Kalalai, C., & Chantrapromma, S. (2011). (E,E)-1,2-Bis(2,4,5-trimethoxybenzylidene)hydrazine. Acta Crystallography, E67(6), o1526-o1527.
117
Chantrapromma, S., Nonthason, P., Suwunwong, T., & Fun, H. (2011). 5-(4-Methoxyphenyl)-3-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole- 1-carbothioamide. Acta Crystallographica Section E , 67(12), o3501-o3502.
118
Chantrapromma, S., Fun, H., Promdet, P., Horkaew, J., & Kalalai, C. (2011). (E)-N-(3-Hydroxy-4-methoxybenzylidene)-4-methoxybenzohydrazide. Acta Crystallographica Section E , 67(12), o3370-o3371.
119
Chantrapromma, S., Nilwanna, B., Jansrisewangwong, P., Kobkeatthawin, T., & Fun, H. (2011). (E)-1-[1-(2-Chlorophenyl)ethylidene]-2-(2,4-dinitrophenyl) hydrazine. Acta Crystallographica Section E , 67(12), o3499-o3500.
120
Chantrapromma, S., Fun, H., Suwunwong, T., & Boonnak, N. (2011). 1,5-Bis(thiophen-2-yl)-3-(2,4,5-trimethoxyphenyl)pentane-1,5-dione. Acta Crystallographica Section E , 67(12), o3416-o3417.
121
Chantrapromma, S., Promdet, P., Horkaew, J., & Fun, H. (2011). (E)-N'-(2,3-Dihydroxybenzylidene)-4-methoxybenzohydrazide. Acta Crystallographica Section E , 67(12), o3224-o3224.
122
Chantrapromma, S., Fun, H., Nilwanna, B., Jansrisewangwong, P., & Kobkeatthawin, T. (2011). (E)-1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-[1-(2-methoxyphenyl)ethylidene] hydrazine. Acta Crystallographica Section E , 67(12), o3202-o3203.
123
Chantrapromma, S., Suwunwong, T., & Fun, H. (2011). Influence of trimethoxy-substituted positions on fluorescence of heteroaryl chalcone derivatives. Chemical Papers , 65(6), 890-897.
124
Chantrapromma, S., Horkaew, J., & Fun, H. (2011). (E)-4-Hydroxy-N'-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)benzohydrazide. Acta Crystallographica Section E , 67(11), o2985-o2985.
125
Chantrapromma, S., Fun, H., Suwunwong, T., Anantapong, T., & Kalalai, C. (2011). (E)-1-(Thiophen-2-yl)-3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E , 67(11), o3074-o3075.
126
Chantrapromma, S., Nilwanna, B., Jansrisewangwong, P., & Fun, H. (2011). (E)-1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-[1-(2-nitrophenyl)ethylidene] hydrazine. Acta Crystallographica Section E , 67(11), o3084-o3085.
127
Chantrapromma, S., Fun, H., & Suwunwong, T. (2011). (2E)-1-(Pyridin-2-yl)-3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1- one. Acta Crystallographica Section E , 67(10), o2789-o2790.
128
Nargis, J., Wong, K., Khairuddin, M., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2011). (2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)(3,5-dihydroxyphenyl) methanone monohydrate. Acta Crystallographica Section E , 67(10), o2717-o2718.
129
Fun, H., Horkaew, J., & Chantrapromma, S. (2011). (E)-4-Hydroxy-N'-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)benzohydrazide. Acta Crystallographica Section E , 67(10), o2644-o2645.
130
Eltayeb, N., Teoh, S., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2011). 2-(5,6-Dihydrobenzimidazo[1,2-c]quinazolin-6-yl)-5-methoxyphenol. Acta Crystallographica Section E , 67(9), o2410-o2411.
131
Fun, H., Suwunwong, T., & Chantrapromma, S. (2011). (E)-1-(Pyridin-2-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E , 67(9), o2406-o2407.
132
Kalalai, C., Ponglimanont, C., Tewtrakul, S., Chantrapromma, S., & Yodsaoue, O. (2011). Pulcherrins D-R, potential anti-inflammatory diterpenoids from the roots of Caesalpinia pulcherrima. Tetrahedron , 67(36), 6838-6846.
133
Fun, H., Kaewmanee, N., Chanawanno, K., Kalalai, C., & Chantrapromma, S. (2011). (E)-2-[4-(Diethylamino)styryl]-1-methylpyridinium 4-chlorobenzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E , 67(9), o2488-o2489.
134
Fun, H., Suwunwong, T., Chanawanno, K., Wisitsak, P., & Chantrapromma, S. (2011). (E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(2,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2- en-1-one. Acta Crystallographica Section E , 67(9), o2287-o2288.
135
Eltayeb, N., Teoh, S., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2011). (2-{[2-(1H-Benzimidazol-2-yl-kN3)phenyl]iminomethyl-kN3}- 5-methylphenolato-kO)chloridozinc(II). Acta Crystallographica Section E , 67(9), m1182-m1183.
136
Fun, H., Chanawanno, K., & Chantrapromma, S. (2011). (E)-2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylpyridinium triiodide. Acta Crystallographica Section E , 67(8), o2151-o2151.
137
Eltayep, N., Teoh, S., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2011). [2-(1H-Benzimidazol-2-yl-?N3)aniline-?N]dichloridozinc. Acta Crystallographica Section E , 67(8), m1062-m1063.
138
Fun, H., Chantrapromma, S., Boonnak, N., Kalalai, C., & Chantrapromma, K. (2011). Redetermination and absolute configuration of pruniflorone M monohydrate. Acta Crystallographica Section E , 67(8), o1916-o1917.
139
Fun, H., Maneerat, W., Laphookhieob, S., & Chantrapromma, S. (2011). Glycozolidal. Acta Crystallographica Section E , 67(7), o1811-o1112.
140
Chantrapromma, S., Nonthason, P., Suwunwong, T., & Fun, H. (2011). 5-(4-Methoxyphenyl)-3-(pyridin-2-yl)- 4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide. Acta Crystallographica Section E, 67(12), o3501-o3502.
141
Chantrapromma, S., Kobkeatthawin, T., Chanawanno, K., Joothamongkhon, J., & Fun, H. (2011). Redetermination of (E)-3-(anthracen-9-yl)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one1. Acta Crystallographica Section E, E67(-), 02554-02555.
142
Chantrapromma, S., Ruanwas, P., & Fun, H. (2011). (E)-1-(2-Aminophenyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, E67(-), 02485-02486.
143
Chantrapromma, S., Jansrisewangwong, P., Chanawanno, K., & Fun, H. (2011). (1E,1E)-4,4-[1,1-(Hydrazine-1,2-diyl idene)bis (ethan-1-yl-1-yl idene)]diphenol dihydrate. Acta Crystallographica Section E, 67(8), 02221-02222.
144
Chantrapromma, S., Kobkeatthawin, T., Chanawanno, K., Wisitsak, P., & Fun, H. (2011). (E)-1-(4-Aminophenyl)-3-(pyridin-3-yl)- prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 67(7), 01770-01771.
145
Chantrapromma, S., Nilwanna, B., Jansrisewangwong, P., Kobkeatthawin, T., & Fun, H. (2011). (E)-1-(1-(2-Chlorophenyl)ethylidene)-2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazine. Acta Crystallographica Section E, 67(12), 03499-03500.
146
Nilwanna, B., Chantrapromma, S., Jansrisewangwong, P., & Fun, H. (2011). (E)-1-(2,4-dinitrophenyl)-2-(1-(2-nitrophenyl)ethylidene)hydrazine. Acta Crystallographica Section E, 67(11), 03084-03085.
147
Nonthason, P., Suwunwong, T., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2011). 5-(-4-Methoxyphenyl)-3-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide. Acta Crystallographica Section E, 67(12), 03501-03502.
148
Fun, H., Siridechakorn, I., Laphookhieo, S., & Chantrapromma, S. (2011). Absolute configuration of micromelin . Acta Crystallographica Section E, 67(7), o1706-o1707.
149
Chantrapromma, S., Jansrisewangwong, P., Karalai, C., & Fun, H. (2011). Effect of cytochrome P450 3A4 inhibitor ketoconazole on risperidone pharmacokinetics in healthy volunteers . Acta Crystallographica Section E, 67(6), o1526-o1527.
150
Fun, H., Sudto, K., Ge, H., Tan, R., Hannongbua, S., & Chantrapromma, S. (2011). Hopeahainol C monohydrate . Acta Crystallographica Section E, 67(6), o1932-o1393.
151
Chantrapromma, S., Fun, H., Sripisut, T., & Laphookhieo, S. (2011). 5-Hydroxy-8,8-dimethyl-10-(2-methylbut-3-en-2-yl)-2H,6H- 7,8-dihydropyrano[3,2-g]chromene-2,6-dione. Acta Crystallographica Section E, 67(2), o422-o423.
152
Chantrapromma, S., Fun, H., Das, S., Bhar, K., Kanaparthi, R., & Kumar, G. (2011). Synthesis, structure and luminescence behaviour of a mononuclear cadmium(II) dicyanamide and a coordination polymer of mercury(II) dicyanamide containing 2,20-dipyridylamine (dpaH) as end-capping ligand/anion of dpaH as binucleating bridge. Variance in co . Inorganica Chimica Acta, 367(1), 199-206.
153
Fun, H., Abdul Wahab, A., Razak, I., Khairuddean, M., & Chantrapromma, S. (2011). Absolute configuration of fibaruretin B. Acta Crystallographica Section E, 67(5), o1246-o1247.
154
Tariq Khan, S., Yu, P., Nelofar, A., Ahmed, Z., & Chantrapromma, S. (2011). 2-(N-Phenylmethanesulfonamido)ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate. Acta Crystallographica Section E, 67(5), o1125-o1126.
155
Kobkeatthawin, T., Chantrapromma, S., Saewan, N., & Fun, H. (2011). (E)-1-(4-Aminophenyl)-3-(naphthalen-2-yl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 67(5), o1204-o1205.
156
Fun, H., Jansrisewangwong, P., & Chantrapromma, S. (2011). (E)-1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-[1-(thiophen-2-yl)ethylidene] hydrazine. Acta Crystallographica Section E, 67(5), o1034-o1035.
157
Fun, H., Chantrapromma, S., Salae, A., Razak, I., & Karalai, C. (2011). Redetermined structure, intermolecular interactions and absolute configuration of royleanone. Acta Crystallographica Section E, 67(5), o1032-o1033.
158
Fun, H., Mueangkaew, C., Ruanwas, P., & Chantrapromma, S. (2011). 1-Methyl-2-[(E )-2,4,5-trimethoxystyryl]pyridinium 4-methoxybenzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E, 67(4), o867-o868.
159
Fun, H., Chanawanno, K., & Chantrapromma, S. (2011). 2-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-6H-perimidin-6-one. Acta Crystallographica Section E, 67(3), o715-o716.
160
Fun, H., Suwunwong, T., & Chantrapromma, S. (2011). 3-(4-Bromophenyl)-5-[4-(dimethylamino)phenyl]-4,5-dihydro- 1H-pyrazole-1-carbothioamide. Acta Crystallographica Section E, 67(3), o701-o702.
161
Fun, H., Sumangala, V., Nagaraja, G., Poojary, B., & Chantrapromma, S. (2011). Benzyl N-{2-[5-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]propan-2-yl}carbamate. Acta Crystallographica Section, E67(2), o420-o421.
162
Fun, H., Sripisut, T., Laphookhieo, S., & Chantrapromma, S. (2011). 5-Hydroxy-8,8-dimethyl-10-(2-methylbut-3-en-2-yl)-2H,6H-7,8-dihydropyrano[3,2-g]chromene-2,6-dione. Acta Crystallographica Section, E67(2), o422-o423.
163
Fun, H., Chantrapromma, S., Sumangala, V., Nagaraja, G., & Poojary, B. (2011). 1-{4-Chloro-2-[2-(2-fluorophenyl)-1,3-dithiolan-2-yl]phenyl}-2-methyl-1Himidazole-5-carbaldehyde. Acta Crystallographica Section, E67(2), o496-o497.
164
Fun, H., Chantrapromma, S., & Jansrisewangwong, P. (2011). (E)-4-[2-(4-Ethoxyphenyl)etheny]-1-methylpyridinium 4-bromobenzenesulfinate methanol hemisolvate. Acta Crystallographica Section E, E67(1), o105-o106.
165
Fun, H., Chantrapromma, S., Chandrakantha, B., Isioor, A., & Shetty, P. (2011). 5-[(4-Methoxybenzyl)sulfanyl]-2-methyl-1,3,4-thiadiazole. Acta Crystallographica Section E, E67(1), o163.
166
Fun, H., Kuntiyong, P., Tuntiwachwuttikul, P., & Chantrapromma, S. (2011). N-(9,11-Dimethoxy-4-oxo-2,3,4,6,7,11bhexahydro-1H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-3-yl)benzamide. Acta Crystallographica Section E, E67(1), o113-o114.
167
Fun, H., Chantrapromma, S., Chandrakantha, B., Isioor, A., & Shetty, P. (2011). 2-Methyl-5-[(3-methyl-4-nitrobenzyl)- sulfanyl]-1,3,4-thiadiazole. Acta Crystallographica Section E, E67(1), o205-o206.
168
Razak, I., Chantrapromma, S., Salae, A., & Fun, H. (2011). 11,12-Dihydroxy-10,6,8,11,13-icetexapentan-1-one. Acta Crystallographica Section E, E67, o256-o257.
169
Fun, H., Sumangala, V., Prasad, D., Poojary, B., & Chantrapromma, S. (2011). Methyl 2-[2-(benzyloxycarbonylamino)propan-2-yl]-5-hydroxy-6-methoxypyrimidine-4-carboxylate. Acta Crystallographica Section E, E67(2), o274.
170
Chantrapromma, S., Chanawanno, K., & Fun, H. (2011). 2-[(E)-2-(4-Ethoxyphenyl)ethenyl]-1-methylpyridinium 4-chlorobenzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E, E67(2), o515-o516.
171
Das, S., Bhar, K., Chantrapromma, S., Fun, H., Kanaparthi, R., Samanta, A., & Ghosh, B. (2011). synthesis, structure and luminescence behaviour of a mononuclear cadmium(II) dicyanamide and a coordination polymer of mercury(II) dicyanamide containing 2,2 '-dipyridylamine (dpaH) as end-capping ligand/anion of dpaH as binucleating bridge. Variance in coordination numbers, nuclearities and architectures with metal ion templates. Inorganica Chimica Acta, 367(1), 199-206.
172
Ruanwas, P., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2011). (1E,4E)-1,5-Bis (2,4,6-trimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one. Acta Crystallogrphica Section E, 67(1), o33-o34.
173
Jansrisewangwong, P., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2010). (E,E)-1,2-Bis(1-(2-bromophenyl)bromophenyl)hydrazine. Acta Crystallography, E66(5), o2170.
174
Fun, H., Kobkeatthawin, T., Joothamongkhon, J., & Chantrapromma, S. (2010). (E)-3-(Anthracen-9-yl)-1-(2-bromophenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, E66(12), o3312-o3313.
175
Fun, H., Chanawanno, K., & Chantrapromma, S. (2010). 2-[(E)-4-(Dimethylamino)stryl]-1-methylpyridinium 4-chlorobenzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E, E66(11), o2992-o2993.
176
Fun, H., Suwunwong, T., Chantrapromma, S., & Karalai, C. (2010). (E)-1-(2-Furyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, E66(12), o3070-o3071.
177
Chanawanno, K., Chantrapromma, S., Anantapong, T., & Kanjanaopas, A. (2010). In vitro Antibacterial Activities of Silver (I) 4-Substituted Benzenesulfonata Derivatives. Latin American Journal Of Pharmacy, 29(7), 1166-1170.
178
Jama Asik, S., Razak, I., Salae, A., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2010). 6alpha-Hydroxy-5,6-dihydrosalviasperanol. Acta Crystallographica Section E, E66(11), o2899.
179
Fun, H., Pakhathirathien, C., Karalai, C., & Chantrapromma, S. (2010). ent-5alpha, 3, 15-Dioxodolabr-4(18)-ene-16, 18-diol. Acta Crystallographica Section E, 66(11), o2897-o2898.
180
Kaewmanee, N., Chanawanno, K., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2010). 2-[(E)-4-(Diethylamino)styryl]-1-methylpyridinium iodide. Acta Crystallographica Section E, 66(10), o2639-o2640.
181
Fun, H., Suwunwong, T., Chantrapromma, S., & Karalai, C. (2010). (E)-1-(2-Furyl)-3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 66(10), o2559-o2560.
182
Boonnak, N., Khamthip, A., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Kanjanaopas, A., Tewtrakul, S., Chantrapromma, K., Fun, H., & Kato, S. (2010). Nitric oxide inhibitory activity of xanthones from the green fruits of Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum. Australian Journal Of Chemistry, 63(11), 1550-1556.
183
Chantrapromma, S., Muanggaew, C., Ruanwas, P., & Fun, H. (2010). 1-Methyl-2-[(E)-2,4,5-trimethoxystyryl]pyridinium iodide. Acta Crystallographica Section E, 66(11), o3098-o3099.
184
Fun, H., Maneerat, W., Laphookhieo, S., & Chantrapromma, S. (2010). 2-Hydroxy-7-methoxy-9H-carbazole-3-carbaldehyde. Acta Crystallographica Section E, E66(9), o2418-o2419.
185
Chantrapromma, S., Jansrisewangwong, P., & Fun, H. (2010). (1E,2E)-1,2-Bis[1-(2-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazine. Acta Crystallographia Section E, 66(11), o2994-o2995.
186
Joothamongkhon, J., Chantrapromma, S., Kobkeatthawin, T., & Fun, H. (2010). (Z)-3-(Anthracen-9-yl)-1-(2-ethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 66(10), o2669-o2670.
187
Fun, H., Chantrapromma, S., Yodsaoue, O., & Karalai, C. (2010). Absolute configuration of odorine. Acta Crystallographica Section E, E66(9), o2437-o2438.
188
Fun, H., Chokchaiwattanagul, P., & Chantrapromma, S. (2010). (E,E)-1,2-Bis(2,4,6-trimethoxybenzy lidene)hydrazine. Acta Crystallographica Section E, E66(9), o2401-o2401.
189
Yodsaoue, O., Karalai, C., Ponglimanont, C., Tewtrakul, S., & Chantrapromma, S. (2010). Potential anti-inflammatory diterpenoids from the roots of Caesalpinia mimosoides Lamk. Phytochemistry, 71(14-15), 1756-1764.
190
Fun, H., Yodsaoue, O., Chantrapromma, S., & Karalai, C. (2010). Absolute configuration of vouacapen-5alfa -ol. Acta Crystallographica Section E, E66(9), o2166-o2167.
191
Chanawanno, K., Chantrapromma, S., Anantapong, T., Kanjanaopas, A., & Fun, H. (2010). Synthesis, structure and in vitro antibacterial activities of new hybrid disinfectants. European Journal Of Medicinal, 45(8), 4199-4208.
192
Fun, H., Yodsaoue, O., Karalai, C., & Chantrapromma, S. (2010). Absolute configuration of isovouacapenol C. Acta Crystallographica Section E, E66(9), o2059-o2060.
193
Fun, H., Kobkeatthawin, T., Ruanwas, P., & Chantrapromma, S. (2010). (E)-1-(4-Aminophenyl)-3-(2,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, E66(8), o1973-o1974.
194
Khan, S., Yu, P., Chantrapromma, S., Afza, N., & Nelofar, A. (2010). N-[2-(3-Methyl-1-oxo-1,2-dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl)ethyl]methanesulfonamide. Acta Crystallographica Section E, 66(8), o1957-o1957.
195
Chantrapromma, S., Kaewmanee, N., Chanawanno, K., & Fun, H. (2010). 2-[(E)-4-(Diethylamino)styryl]-1-methylpyridinium iodide. Acta Crystallographica Section E, 66(10), o2639-o2640.
196
Horkaew, J., Chantrapromma, S., Saewan, N., & Fun, H. (2010). (E)-3-(4-Ethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 66(9), o2346-o2347.
197
Chantrapromma, S., Jansrisewangwong, P., & Fun, H. (2010). (E,E)-1,2-Bis[1-(2-bromophenyl)ethylidene]hydrazine. Acta Crystallographica Section E, E66(8), o2170-o2170.
198
Chantrapromma, S., Boonnak, N., Fun, H., Karalai, C., & Chantrapromma, K. (2010). Brasilixanthone. Acta Crystallographica Section E, 66(8), o2066-o2067.
199
Chantrapromma, S., Fun, H., Kobkeatthawin, T., Padaki, M., & Isloor, A. (2010). 6-(4-Aminophenyl)-2-ethoxy-4-(2-thienyl) nicotinonitrile. Acta Crystallographica Section E, 66(7), o1811-o1812.
200
Chantrapromma, S., Razak, I., Salae, A., Karalai, C., & Fun, H. (2010). Redetermination and absolute configuration of 7-hydroxyroyleanone . Acta Crystallographica Section E, 66(7), o1566-o1567.
201
Fun, H., Joycharat, N., Chantrapromma, S., & Voravuthikunchai, S. (2010). Absolute configuration of methyl isoeichlerialactone. Acta Crystallographica Section E, 66(7), o1604-o1605.
202
Eltayeb, N., Teoh, S., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2010). (E)-4-Hydroxy-2-[(2-hydroxyphenyl)iminiomethyl]phenolate. Acta Crytallographica Section E, 66(7), o1536-o1537.
203
Farag, A., Teoh, S., Osman, H., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2010). (E)-1-[(2-Amino-5-nitrophenyl)iminiomethyl]naphthalen-2-olate. Acta Crystallographica Section E, E66(5), o1227-o1228.
204
Eltayeb, N., Teoh, S., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2010). (E)-4-Bromo-2-[(2-hydroxyphenyl)iminiomethyl]phenolate. Acta Crystallographica Section E, E66(6), o1262-o1263.
205
Khan, S., Yu, P., Chantrapromma, S., Guo, Y., & Afza, N. (2010). 3-Phenyl-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-1-one. Acta Crystallographica Section E, E66(6), o1372-o1373.
206
Chantrapromma, S., Chanawanno, K., & Fun, H. (2010). (E)-2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylpyridinium 4-methylbenzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E, 66(7), o1975-o1976.
207
Chantrapromma, S., Fun, H., Chanawanno, K., & Kobkeatthawin, T. (2010). 2-[(E)-2-(4-Ethoxyphenyl)ethenyl]-1-mthylquinolinium iodide dihydrate. Acta Crystallographica Section E, 66(4), o938-o939.
208
Eltayeb, N., Teoh, S., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2010). (E)-4-Chloro-2-[(2-hydroxyphenyl)iminomethyl]phenol. Acta Crystallographica Section E, 66(5), o1065-o1066.
209
Fun, H., Joycharat, N., Chantrapromma, S., & Voravuthikunchai, S. (2010). Absolute configuration of isoeichlerialactone. Acta Crystallographica Section E, 66(4), o879-o880.
210
Chantrapromma, S., Teerapong, J., Kruahong, T., Laphookhieo, S., & Fun, H. (2010). 1-(2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one. Acta Crystallographica Section E, 66(5), o1120-o1121.
211
Chantrapromma, S., Kobkeatthawin, T., & Fun, H. (2010). 1-Methyl-2-[(E)-2-(2-thienyl)ethenyl]quinolinium 4-bromobenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, 66(5), o1053-o1054.
212
Chantrapromma, S., Das, S., Bhar, K., Chattopadhyay, S., Fun, H., Ribas, J., & Ghosh, B. (2010). Nickel(II)dicyanamide complexes containing a diamine as end-capping ligand: Composition tailored architecture and magnetic properties. Inorganica Chimica Acta, 363(7), 1513-1522.
213
Chantrapromma, S., Eltayeb, N., Teoh, S., & Fun, H. (2010). (E)-4-Allyl-2-[(2-hydroxyphenyl)iminiomethyl]-6-methoxyphenolate. Acta Crystallographica Section E, 66(4), o934-o935.
214
Chantrapromma, S., Ruanwas, P., Kobkeatthawin, T., Fun, H., Philip, R., Smijesh, N., Padaki, M., & Isloor, A. (2010). Synthesis, characterization and nonlinear optical properties of 2-[(E)-2-(4-ethoxyphenyl)ethoxyphenyl]-1-methylquinolinium 4-substitutedbensenesulfonate compounds. Synthetic Metals, 160(7-8), 819-824.
215
Surasit, C., Chantrapromma, S., Chanawanno, K., & Fun, H. (2010). Bis[(E)-1-methyl-4-styrylpyridinium] 4-bromobenzenesulfonate iodide. Acta Crystallographica Section E, 66(6), o1372-o1373.
216
Chantrapromma, S., Chattopadhyay, S., Bhar, K., Das, S., Fun, H., & Ghosh, B. (2010). Syntheses, structures and properties of homo- and heterobimetallic complexes of the type [Zn(tren)NCS]2[M(NCS)4][tren=tris(2-aminoethyl)amine; M=Zn, Cu]. Journal Of Molecular Structure, 97(1-3), 112-118.
217
Das, S., Bhar, K., Fun, H., Chantrapromma, S., & Ghosh, B. (2010). Syntheses, characterizations and structures of complexes of the types mononuclear [MII (tren)(dca)]ClO4 [M=Cu and Zn; tren= tris (2-aminoethyl) amine; dca= dicyanamide] and dinuclear [Cd11 2(tren)2(dca)] (ClO4)3: Variation of nuclearities and architectures with metal-ion templates. Inorganica Chimica Acta, 363(4), 784-792.
218
Chantrapromma, S., Fun, H., & Chanawanno, K. (2010). 2-[(E)-2-(4-Ethoxyphenyl) ethenyl]-1-methylpyridinium 4- bromobenzene-sulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E, 66(2), o305-306.
219
Fun, H., Chantrapromma, S., Maity, A., & Goswami, S. (2010). 2,9-Bis(trichloromethyl)-1,10-phenanthroline. Acta Crystallographica Section E, 66(2), o424-o425.
220
Fun, H., Chantrapromma, S., Maity, A., & Goswami, S. (2010). 2,7-Bis (trichloromethyl)-1,8-naphthyridine. Acta Crystallographica Section E, 66(3), o622-o623.
221
Fun, H., Ruanwas, P., & Chantrapromma, S. (2010). (1E,4E)-1,5-Bis (2,4,5-trimethoxyphenyl)-penta-1,4-dien-3-one. Acta Crystallographica Section E, 66(2), o307-o308.
222
Fun, H., Yeap, C., & Chantrapromma, S. (2010). Redetermination and absolute configuration of atalaphylline. Acta Crystallographica Section E, 66(2), o252-253.
223
Fun, H., Quah, C., & Chantrapromma, S. (2010). Redetermination and absolute configuration of 6-hydroxysalvinolone. Acta Crystallographica Section E, 66(1), o146-o147.
224
Fun, H., Chanawanno, K., Surasit, C., & Chantrapromma, S. (2010). 1-Methyl-4-[(1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl] pyridinium iodide monohydrate. Acta Crystallographica Section E, 66(3), o651-o652.
225
Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Kanjanaopas, A., Chantrapromma, K., & Kato, S. (2010). Chromene and Prenylated Xanthones from the roots of Cratoxylum formosum spp. pruniflorum. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 58(3), 386-389.
226
Boonnak, N., Chantrapromma, S., Fun, H., & Karalai, C. (2010). Vieillardiixanthone B. Acta Crystallographica Section E, 66(3), o817-o818.
227
Chantrapromma, S., Horkaew, J., Suwunwong, T., Karalai, C., & Fun, H. (2010). (E)-3-(Antracen-9-yl)-1-(furan-2-yl) prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 66(3), o800-o801.
228
Chantrapromma, S., Fun, H., Padaki, M., Suwunwong, T., & Isloor, A. (2010). 6-(4-Bromophenyl)-2-ethoxy-4-(2,4,5-trimethoxyphenyl) nicotinonitrile. Acta Crystallographica Secion E, 66(3), o641-o642.
229
Kobkeatthawin, T., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2010). (E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-(diethylamino) phenyl] prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 66(2), o254-o255.
230
Chantrapromma, S., Boonnak, N., Razak, I., & Fun, H. (2010). Atalaphylline. Acta Crystallographica Section E, 66(1), o81-o82.
231
Chantrapromma, S., Fun, H., Suwunwong, T., Padki, M., & Isloor, A. (2010). 6-(4-Bromophenyl)-2-ethoxy-4-(4-ethoxyphenyl) nicotinonitrile. Acta Crystallographica Section E, 66(1), o79-o80.
232
Chantrapromma, S., Suwunwong, T., Boonnak, N., & Fun, H. (2010). A second orthorhombic polymorph of (Z)-3-(9-anthryl)-1-(2-thienyl) prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 66(2), o312-o313.
233
Chantrapromma, S., Eltaher, N., Teou, S., Adnan, R., & Fun, H. (2009). 2-Methyl-6-(6-methyl-1-H-benzimidazol-2-yl) phenol-2-methyl-6-(5-methyl-1H-benzimidazol-2-yl) phenol (3/1). Acta Crystallographica Section E, 65(12), o3227-o3228.
234
Chantrapromma, S., Fun, H., & Kobkeatthawin, T. (2009). (2E)-1-(4-Aminophenyl)-3-(2-thienyl) prop-2-en-1-one ethanol hemisolvate. Acta Crystallographica Section E, 65(10), o2532-o2533.
235
Chantrapromma, S., Fun, H., Surasit, C., & Chanawanno, K. (2009). Bis [(E)-1-methyl-4-styrylpyridinium] 4-chlorobenzenesulfonate iodide. Acta Crystallographica Section E, 65(11), o2633-o2634.
236
Chantrapromma, S., Fun, H., Surasit, C., & Chanawanno, K. (2009). (E)-1-Methyl-4-styrylpyridinium iodide monohydrate. Acta Crystallographica Section E, 65(11), o2676-o2677.
237
Chantrapromma, S., Chanawanno, K., & Fun, H. (2009). Synthesis and Crystal Structure of 2-[(E)-2-(4-Ethoxyphenyl) ethenyl]-1-methylpyridinium 4-methylbenzenesulfonate monohydrate. Analytical Science (x-ray Structure Analysis Online), 25(12), 127-128.
238
Chantrapromma, S., Horkaew, J., Suwunwong, T., & Fun, H. (2009). (Z)-3-(9-Anthryl)-1-(4-methoxyphenyl) prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 65(11), o2673-o2674.
239
Chantrapromma, S., Lu, Z., Yang, X., Wang, R., & Fun, H. (2009). Substituted pyridine coordinated N,N-cis cyclopalladated complexs of (S)-4-tert-butyl-2-phenyl-2-oxazoline: Crystal structures, spectral study and catalysis of the decomposition of P=S pesticides. Polyhedron, 28(13), 2565-2570.
240
Chantrapromma, S., Chanawanno, K., & Fun, H. (2009). (E)-1-Methyl-4-[2-(1-naphyl)vinyl]pyridinum 4-chorobenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, 65(12), o3115-o3116.
241
Chantrapromma, S., Fun, H., Suwunwong, T., Padaki, M., & Isloor, A. (2009). 6-(4-bromophenyl)-2-ethoxy-4-(2,4,6-trimethoxyphenyl)nicotinonitrile. Acta Crysallographica, 65(11), o2914-o2915.
242
Chantrapromma, S., Hoong-kun Fun, H., Maneerat, W., & Laphookhieo, S. (2009). Indizoline. Acta Crystallographica Section E, 65(10), o2497-o2498.
243
Chantrapromma, S., Hoong-kun Fun, H., Anchana, C., & Chanawanno, K. (2009). 1,1 - Dimethyl-4,4-[(2,4-diphenylcyclobutane-1,3-diyl) dipyridinium-(E)-1-methyl-4styrylpyridinium-benzenesulfonate (0.15/1.70/2). Acta Crystallographica Section E, 65(9), o2346-o2347.
244
Chantrapromma, S., Salae, A., , H., & Karalai, C. (2009). 6 - Hydroxysalvinolone. Acta Crystallographica Section E, E65(9), o2379-o2380.
245
Chantrapromma, S., Boonnak, N., & , H. (2009). 7-Acetoxycochinchinone I. Acta Crystallographica Section E, 65(9), o2223 - o2224.
246
Chantrapromma, S., , H., & Chanawanno, K. (2009). 1,1-Dimethyl-4,4-(2,4-di-1-naphthylcyclobutane-1,3-di-yl)dipyridinium-(E)-1-methyl-4-[2-(1-naphthyl)vin-yl]pyridinium-4-aminobenzenesulfonate-water(0.25/1.50/2/2). Acta Crystallographica Section E, 65(8), o2048 - o2049.
247
Chantrapromma, S., , H., Suwunwong, T., & Boonnak, N. (2009). (Z)-3-(9-Anthryl)-1-(2-thienyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 65(9), o2168 - o2169.
248
Marandi, F., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2009). Zinc(II) and cadmium(II) complexes with PDT: study of the effect of weak interactions on crystal packing. Journal Of Coordination Chemistry, 62(13), 2155-2163.
249
Chantrapromma, S., Chanawanno, K., & Fun, H. (2009). 2-[(E)-2-(4-Chlorophenyl)ethenyl]-1-methylpyridinium 4-bromobenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, 65(8), o1884-o1885.
250
Fun, H., Chanawanno, K., & Chantrapromma, S. (2009). (E)-1-Methyl-2-styrylpyridinium iodide. Acta Crystallographica Section E, 65(7), o1934-o1935.
251
Kobkeatthawin, T., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2009). 2-[(E)-2-(1H-Indol-3-yl)ethenyl]-1-methylpyridinium 4-chlorobenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, 65(8), o2045-o2046.
252
Chanawanno, K., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2009). 2-[(E)-2-(4-Chlorophenyl)ethenyl]-1-methylpyridinium 4-methoxybenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, 65(6), o1549-o1550.
253
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., Pakdeevanich, P., & Fun, H. (2009). (E)-1-(2-Thienyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 65(7), o1575-U2471.
254
Fun, H., Chanawanno, K., & Chantrapromma, S. (2009). 2-[(E)-2-(4-Chlorophenyl)ethenyl]-1-methylpyridinium 4-chlorobenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, 65(6), o1554-o1555.
255
Fun, H., Chanawanno, K., & Chantrapromma, S. (2009). (E)-1-Methyl-4-[2-(2-naphthyl)vinyl]pyridinium iodide. Acta Crystallographica Section E, 65(6), o1406-o1407.
256
Chantrapromma, S., Chanawanno, K., & Fun, H. (2009). (E)-1-Methyl-4-[2-(1-naphthyl)vinyl]pyridinium 4-bromobenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, E65(5), o305-o306.
257
Fun, H., Padaki, M., Sowmya, S., Isloor, A., & Chantrapromma, S. (2009). Ethyl 2-[(3-chlorophenyl)hydrazono]-3-oxobutanoate. Acta Crystallographica Section E, 65(6), o1320-o1321.
258
Fun, H., Chantrapromma, S., Padaki, M., Radhika, R., & Isloor, A. (2009). Ethy 2-[(4-chlorophenyl)hydrazono]-3-oxobutanoate. Acta Crystallographica Section E, E65(5), o1029-o1029.
259
Fun, H., Rai, S., Shetty, P., Isloor, A., & Chantrapromma, S. (2009). (4-Chloro-2-fluorophenyl)[1-(2,6-difluorophynyl)but-3-en-yl]amine. Acta Crystallographica Section E, E65(5), o1027-o1028.
260
Boonanak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Fun, H., Kanjanaopas, A., Chantrapromma, K., & Kato, S. (2009). Anti-pseudomonas aeruginosa xanthones from the resin and green fruits of Cratoxylum cochinchinense. Tetrahedron, 65(15), 3003-3013.
261
Chantrapromma, S., Kobkeatthawin, T., & Fun, H. (2009). 2-[(E)-2-(1H-Indol-3-yl)ethenyl]-1-methylpyridinium 4-bromobenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, 65(3), o950-o951.
262
Chantrapromma, S., Suwunwong, T., Karalai, C., & Fun, H. (2009). (E)-1-(4-Bromophenyl)-3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 65(3), o893-o894.
263
Fun, H., Chantrapromma, S., Maity, A., Chakrabarty, R., & Goswami, S. (2009). N-[6-(Dibromomethyl)-2-pyridyl]-2,2-dimethylpropionamide. Acta Crystallographica Section E, 65(3), o725-o725.
264
Goswami, S., Maity, A., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2009). The Smallest Vicinal Tricarbonyl Compound as a Monohydrate and Tetracarbonyl Compound as a Thiane Derivative - First Effective Synthesis, Characterization and Chemistry. European Journal Of Organic Chemistry, -(3), 1417-1426.
265
Fun, H., & Chantrapromma, S. (2009). A triclinic polymorph of hexanedioic acid. Acta Crystallographica Section E, 65(3), o624-o624.
266
Fun, H., Chantrapromma, S., Rai, S., Shetty, P., & Isloor, A. (2009). 2-[(4-tert-Butylanilino)(phenyl)methyl]cyclohexanone. Acta Crystallographica Section E, 65(3), o539-o540.
267
Fun, H., Chantrapromma, S., Rai, S., Shetty, P., & Isloor, A. (2009). N-(1-Naphthyl)-10H-9-oxa-1,3-diazaanthracen-4-amine. Acta Crystallographica Section E, 65(2), o523-o524.
268
Fun, H., Chantrapromma, S., Sujith, K., & Kalluraya, B. (2009). 3-{1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethyl}-1-(morpholinomethyl)-4-(4-nitrobenzylideneamino)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione. Acta Crystallographica Section E, 65(2), o495-o496.
269
Mahapatra, A., Sahoo, P., Goswami, S., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2009). Fluorescence sensing of theobromine by simple 2,6-diamino-pyridine and the novel cyclic chair-like hydrogen-bonded tetramer of its diacetyl derivative. Tetrahedron Letters, 50(2), 89-92.
270
Fun, H., Chantrapromma, S., Sujith, K., & Kalluraya, B. (2009). 2-(4-Isobutylphenyl)-N-[1-(4-nitrophenyl)ethyl-idene]propanohydrazide. Acta Crystallographica Section E, E65(2), o445-o445.
271
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., Karalai, C., Pakdeevanich, P., & Fun, H. (2009). (E)-3-(Anthracen-9-yl)-1-(4-bromophenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, E65(2), o420-o421.
272
Chantrapromma, S., & Fun, H. (2009). Bis{4-[(E)-2-(1 H-indol-3-yl)ethenyl]-1-methylpyridinium}4-fluorobenzenesulfonate nitrate 0.25-hydrate. Acta Crystallographica Section E, 65(1), o258-o259.
273
Kannan, S., Chantrapromma, S., Fun, H., & Jebas, S. (2009). Crystal and Molecular Structures of C6H5Ch2SOCH2CONHCH2C6H5 and C6H5SOCH2CON(iC3H7)2. Journal Of Chemical Crystallography, 39(1), 9-12.
274
Chantrapromma, S., Jansrisewangwong, P., Musor, R., & Fun, H. (2009). (E)-4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylpyridinium 4-bromobenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, 65(1), o217-o218.
275
Suwunwong, T., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2009). (E)-1-(4-Bromophenyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 65(1), o120-o120.
276
Marand, F., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2009). Synthesis and spectroscopic studies of mixed-ligand complexes of lead(II) hexafluoroacetylacetonate including the crystal structure of (Pb2(phen)4(hfa)2(u-NO3)2]. Journal Of Coordination Chemistry, 62(2), 249-256.
277
Kobkeatthawin, T., Suwunwong, T., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2009). (E)-2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylquinolinium 4-methylbenzenesulfonate monohydrate. Acta Crystallographica Section E, E65(1), o76-o77.
278
Fun, H., Adhiakri, A., Patil, P., Kalluraya, B., & Chantrapromma, S. (2008). Ethyl 2-[(E)-4-(dimethylamino)benzylidenehydrazino]-5-nitrobenzoate. Acta Crystallographica Section E, E64(12), o2286-o2287.
279
Fun, H., Chantrapromma, S., Adak, A., Maity, A., & Goswami, S. (2008). 5-Bromo-5-bromomethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphospho-rinan-2-one. Acta Crystallographica Section E, E64(11), o2228-o2229.
280
Fun, H., Chantrapromma, S., D'silva, E., Patil, P., & Dharmaprakash, S. (2008). S-benzylthiouronium 4-anilinobenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, E64(9), o1858-o1859.
281
Fun, H., Maity, A., Maity, S., Goswami, S., & Chantrapromma, S. (2008). Bis(2,1,3-benzoselenadiazole-kN)-dichloridozinc(II). Acta Crystallographica Section E, E64(9), m1188-m1188.
282
Fun, H., Patil, P., Dharmaprakash, S., Chantrapromma, S., & Razak, I. (2008). (E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(2-thienyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, E64(9), o1814-o1815.
283
Fun, H., Chantrapromma, S., Patil, P., & Dharmaprakash, S. (2008). 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-1-(2-thienyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, E64(9), o1720-o1721.
284
He, L., Hou, J., Gan, M., Shi, J., Chantrapromma, S., Fun, H., Williams, I., & Sung, H. (2008). Cadinane Sesquiterpenes from the Leaves of Eupatorium adenophorum. Journal Of Natural Products, 71(8), 1485-1488.
285
Chanawanno, K., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2008). 2-[(E)-2-(4-Chlorophenyl)ethenyl]-1-methylpyridinium iodide monohydrate. Acta Crystallographica Section E, E64(10), o1882-o1883.
286
Fun, H., Sujith, K., Patil, P., Kalluraya, B., & Chantrapromma, S. (2008). N-[(E)-1-Phenylethylidene]benzohydrazide. Acta Crystallographica Section E, E64(10), o1961-o1962.
287
Chantrapromma, S., Ruanwas, P., Fun, H., & Karalai, C. (2008). 1-Methyl-4-[(E)-2-(2-thienyl)ethenyl]pyridinium 4-methylbenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section E, E64(11), o2072-o2073.
288
Fun, H., Patil, P., Rao, J., Kalluraya, B., & Chantrapromma, S. (2008). 4-Chloro-N-[(Z)-4-nitrobenzylidene]benzohydrazide monohydrate. Acta Crystallographica Section E, E64(8), o1707-o1707.
289
Fun, H., Chantrapromma, S., Jana, S., Chakrabarty, R., & Goswami, S. (2008). A second monoclinic polymorph of 2-amino-4,6-dichloropyrimidine. Acta Crystallographica Section E, E64(8), o1659-o1660.
290
Li, S., Zhu, L., Li, H., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2008). 1,2-Bis[2-(2-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethane. Acta Crystallographica Section E, E64(8), o1690-o1691.
291
Fun, H., Sujith, K., Patil, P., Kalluraya, B., & Chantrapromma, S. (2008). 4-Amino-3-{1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethyl}-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione. Acta Crystallographica Section E, E64(8), o1590-o1591.
292
Fun, H., Chantrapromma, S., Sujith, K., Patil, P., Kalluraya, B., Muralidharan, A., & Dharmaprakash, S. (2008). 4-[(E)-2,6-Dichlorobenzylideneamino]-3-{1-[4-(2-methylpropyl). Acta Crystallographica Section E, E64(7), o1503-o1504.
293
Fun, H., Patil, P., Dharmaprakash, S., & Chantrapromma, S. (2008). (E)-1-(4-Bromophenyl)-3-(2-chlorophenyl)prop-2-en-one. Acta Crystallographica Section E, E64(7), o1464-o1464.
294
Fun, H., Patil, P., Dharmaprakash, S., & Chantrapromma, S. (2008). 1-(4-Bromophenyl)-3-(4-ethoxyphenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, E64(7), o1540-o1541.
295
Li, S., Li, H., Lu, Z., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2008). O-(tert-Butyldimethylsilyl)tris(O-4-methylphenylsulfonyl)pentaerythritol. Acta Crystallographica Section E, E64(7), o1472-o1473.
296
Ruanwas, P., Kobkeatthawin, T., Chantrapromma, S., Fun, H., & Karalai, C. (2008). 1-Methyl-2-[(E)-2-(2-thienyl)ethenyl]quinolinium iodide. Acta Crystallographica Section E, E64(7), o1453-o1454.
297
Li, S., Zhu, L., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2008). Tetra-O-4-methylphenylsulfonylpentaerythritol. Acta Crystallographica Section E, E64(7), o1474-o1475.
298
Fun, H., Chantrapromma, S., Li, S., & Li, H. (2008). Methyl 2-(7-benzyloxy -1-naphthyl)-2-oxoacetate. Acta Crystallographica Section E, E64(7), o1409-o1409.
299
Fun, H., Chantrapromma, S., Patil, P., & Dharmaprakash, S. (2008). (E)-1-(3-Bromophenyl)-3-(4-ethoxy-phenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, E64(7), o1356-o1357.
300
Ibrahim, W., Shamsuddin, M., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2008). {2,2-[(2,2-Dimethylpropane-1,3-diyl)bis(nitrilomethylidyne)]diphenolato} palladium(II) ethanol hemisolvate. Acta Crystallographica Section E, E64(6), m909-m910.
301
Tan, S., Osman, H., Wong, K., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2008). Sweitenolide monohydrate. Acta Crystallographica Section E, E64(6), o1267-o1268.
302
Eltayeb, N., Teoh, S., Chantrapromma, S., Fun, H., & Adnan, R. (2008). An octanuclear zinc(II) complex with 6,6-dihydroxy-2,2-[1,2-phenyl-enebis(nitrilomethylidyne)]diphenol. Acta Crystallographica Section E, E64(6), m912-m913.
303
Goswami, S., Jana, S., Hazra, A., Fun, H., & Chantrapromma, S. (2008). Non-covalent synthesis of ionic and molecular complexes of benzoic acid and substituted 2-aminopyrimidines by varying aryl/alkyl substituents and their supramolecular chemistry. Supramolecular Chemistry, 20(5), 493-498.
304
Tarafder, M., Reza, M., Crouse, K., Chantrapromma, S., & Fun, H. (2008). Di-u-methacrylato-k4O:O-bis[aquabis(1,10-phenanthroline-k2N,N)copper(II)] dinitrate dehydrate. Acta Crystallographica Section E, E64(6), m872-m876.
305
Ch'nn, C., Teoh, S., Chantrapromma, S., Fun, H., & Goh, S. (2008). catena-Poly[[[diaquanickel(II)]-di-u-glycine] dichloride]. Acta Crystallographica Section E, E64(6), m865-m866.
306
Boonsri, S., Karalai, C., Ponglimanont, C., Chantrapromma, S., & Kanjanaopas, A. (2008). Cytotoxic and Antibacterial Sesquiterpenes frm Thespesia populnea. Journal Of Natural Products, 71(-), 1173-1177.
307
Eltayeb, N., Teoh, S., Chantrapromma, S., Fun, H., & Adnan, R. (2008). 2-{(E)-({2-[(1E)-(2,4-Dihydroxybenzylidene)amino]phenyl}iminiomethylo)-5-hydroxyphenolate methanol solvate. Acta Crystallographica Section E, E64(5), o1246-o1247.
308
Fun, H., Chantrapromma, S., Patil, P., & Dharmaprakash, S. (2008). (E)-3-(2-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 64(5), o1086-o1086.
309