บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

เสาวลักษณ์ รัตนะ

หัวหน้างาน
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2532
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย