อ.

นงเยาว์ กิจเจริญนิรุตม์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2538
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2531
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Exercise Physiology

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kitjaroennirut, N., Jansakul, C., & Sawangchote, P. (2005). Cardiovascular effects of Tacca integrifolia Ker-Gawl. extract in rats. Songklanakarin J. Sci. Technol, 27(2), 281-289.