บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.

ยุพา วัฒนกาญจนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2533
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2531
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เคมีทฤษฎีการหาโครงสร้างของผลึกของแข็งด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 8943011900
1
Wattanakanjana Y., Mookda K., Muangjeen K., Nimthong-Roldan A., 2022. Synthesis and crystal structures of metal(I) bromide complexes containing 4-phenylthiosemicarbazide and triphenylphosphane ligands. ScienceAsia 48(6): 746-752. (cited 0 times)
2
Wattanakanjana Y., Janwatthana K., Romyen T., Nimthong-Roldán A., 2021. Crystal structures of copper(I) and silver(I) chloride complexes containing 4-phenylthiosemicarbazide and triphenylphosphine ligands. ScienceAsia 47(S1): 28-33. (cited 4 times)
3
Wattanakanjana Y., Puetpaiboon W., Sripa P., Nimthong-Roldan A., 2020. Crystal structure of metal (I) bromide complexes containing 1-(4-nitrophenyl)thiourea and triphenylphosphine ligands. ScienceAsia 46 S(1): 74-78. (cited 3 times)
4
Nimthong-Roldán A., Sripa P., Wattanakanjana Y., 2017. Crystal structure of chlorido[1-(4-nitrophenyl)thiourea-κS]bis(triphenylphosphane-κP)silver(I). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 73: 829-831. (cited 4 times)
5
Nimthong-Roldán A., Promsuwhan N., Puetpaiboon W., Wattanakanjana Y., 2017. Crystal structure of chlorido[1-(4-nitrophenyl)thiourea-κS]bis(triphenylphosphane-κP)copper(I). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 73: 41-44. (cited 3 times)
6
7
Nimthong-Roldán A., Wattanakanjana Y., Rodkeaw J., Nichol G.S., 2015. Crystal structure of tris[l2-bis(diphenyl-phosphanyl) methane-κ2P:P′]di-μ3-bromido-trisilver(I) bromide-N,N′-phenylthiourea (1/1). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 71(4): m89-m90. (cited 3 times)
8
Wattanakanjana Y., Nimthong-Roldan A., Ratthiwan J., Lough A.J., 2015. Crystal structure of [1,3-bis(diphenyl-phosphanyl) propane-κ 2P,P′] (N,N′-di-methylthiourea-κS)(thiocyanato-κN)-copper(I). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 71(3): m61-m62. (cited 1 times)
9
Nimthong-Roldán A., Ratthiwal J., Wattanakanjana Y., 2015. Crystal structure of bis[μ-bis(diphenylphosphanyl)methane-κ2P:P']-μ-chlorido-chlorido-1κCl-(1-phenylthiourea-2κS)-disilver acetonitrile hemisolvate. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 71: m133-m134. (cited 3 times)
10
Wattanakanjana Y., Nimthong-Roldán A., Palavat S., Puetpaiboon W., 2015. Crystal structure of tris[μ2-bis(diphenylphosphanyl)methane-κ2 P:P′]di-μ3-iodido-trisilver(I) iodide-N-phenylthiourea (1/1). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 71: m187-m188. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Wattanakanjana, Y., Mookda, K., Muangjeen, K., & Nimthong-roldan, A. (2022). Synthesis and crystal structures of metal(I) bromide complexes containing 4-phenylthiosemicarbazide and triphenylphosphane ligands (SCIE). Scienceasia, 48(6), 746 - 752.
2
Wattanakanjana, Y., Puetpaiboon, W., Sripa, P., & Nimthong-roldan, A. (2020). Crystal structure of metal (I) bromide complexes containing 1-(4-nitrophenyl)thiourea and triphenylphosphine ligands. Scienceasia, 46(1), 74-78.
3
Nimthong-rolda´n, A., Sripa, P., & Wattanakanjana, Y. (2017). Crystal structure of chlorido­[1-(4-nitro­phen­yl)thio­urea-κS]bis­(tri­phenyl­phosphane-κP)silver(I). Acta Crystallographica Section E-crystallographic Communications, 73, 829–831.
4
, N., Promsuwhan, N., Puetpaiboon, W., & Wattanakanjana, Y. (2017). Crystal structure of chlorido[1-(4-nitrophenyl)thiourea-κS]bis(triphenylphosphane-κP)copper(I). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 73, 41-44.
5
Nimthong-roldan, A., Ratthiwal, J., Lakmas, S., & Wattanakanjana, Y. (2016). Crystal structure of bis[(acetato-kO)(imidazolidine- 2-thione-kS)bis(triphenylphosphane-kP)silver(I)] di-μ-imidazolidine-2-thione-k4S:S-bis[(imidazolidine- 2-thione-kS)bis(triphenylphosphane-kP)- silver(I)] diacetate acetonitrile disolvate tetrahydrate. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 72, 444-447.
6
Nimthong-roldan, A., Ratthiwal, J., & Wattanakanjana, Y. (2015). Crystal structure of bis[μ-bis(diphenylphosphanyl)methane-κ2P:P']-μ-chlorido-chlorido-1κCl-(1-phenylthiourea-2κS)-disilver acetonitrile hemisolvate. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71, m133-m134.
7
Wattanakanjana, Y., Nimthong-roldan, A., Palavat, S., & Puetpaiboon, W. (2015). Crystal structure of tris­­[μ2-bis­­(di­phenyl­phosphan­yl)methane-κ2P:P′]di-μ3-iodido-tris­­ilver(I) iodide–N-phenyl­thio­urea (1/1). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71, m187-m188.
8
Nimthong-roldan, A., Wattanakanjana, Y., Rodkeaw, J., & Nichol, G. (2015). Crystal structure of tris[l2-bis(diphenyl-phosphanyl) methane-κ2P:P′]di-μ3-bromido-trisilver(I) bromide-N,N′-phenylthiourea (1/1). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 71(4), m89-m90.
9
Wattanakanjana, Y., Nimthong-roldán, A., Ratthiwal, J., & Lough, A. (2015). Crystal structure of [1,3-bis(diphenyl-phosphanyl) propane-k 2P,P′] (N,N′-di-methylthiourea-kS)(thiocyanato-kN)-copper(I). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 71(3), m61-m62.
10
Wattanakanjana, Y., Nimthong, A., & Darasuriyong, C. (2014). Crystal structure of (1,3-dimethylthiourea-kS) tris(triphenylphosphane-kP)silver(I) acetate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(9), m337-m338.
11
Wattanakanjana, Y., Nimthong, A., & Kamrod, C. (2014). (N,N-diethylthiourea-kS)tris(triphenylphosphane-kP)silver(I) acetate methanol monosolvate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(6), m216-m217.
12
Wattanakanjana, Y., Nimthong, R., Mokhagul, J., & Sukpornsawan, P. (2014). (Acetonitrile-kN)iodidobis(triphenylphosphane-kP)copper(I). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(6), m219.
13
Wattakanjana, Y., Palamae, S., Ratthiwan, J., & Nimthong, R. (2014). Bis(triphenylphosphane-kP)(nitrato-kO)silver(I) methanol monosolvate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(2), m61-m62.
14
Nimthong, R., Thepsena, N., Puetpaiboon, W., & Wattakanjana, Y. (2014). Diaqua{μ2-N,N′-bis[(cyclohexanylidene)amino]oxamide} bis(triphenylphosphane)silver(I) dinitrate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(2), m30-m31.
15
Nimthong, R., Chamchong, S., Pakawatchai, C., Mokhagul, J., & Wattakanjana, Y. (2013). Bis(2,4,6-triaminopyrimidin-1-ium) sulfate pentahydrate. Acta Crystallographica Section E, E69(8), o1266-o1267.
16
Nimthong, R., Pakawatchai, C., Phongphayak, N., & Wattakanjana, Y. (2013). (anti-Chloridothiosemicabazide-S)bis(triphenylphosphane-P)copper(I) 0.48-hydrate. Acta Cryst (2013), E69(5), m244-m245.
17
Wattakanjana, Y., Pakawatchai, C., & Nimthong, R. (2013). Di-[mu]-thiosemicarbazide-[kappa]{4}S:S-bis[chloridobis(triphenylphosphane-[kappa]P)silver(I)]. Acta Crystalllographica Section E, E69(2), m83 - m84.
18
Wattakanjana, Y., Pakawatchai, C., Saithong, S., Nimthong, R., & Piboonphon, P. (2012). Iodido[1-(propan-2-ylidene)thiosemicarbazide-kS]bis(triphenylphosphane-kP) copper(I). Acta Crystallographica Section E , E68(11), m1417-m1418.
19
Wattakanjana, Y., Pakawatchai, C., Kowittheeraphong, S., & Nimthong, R. (2012). Bis(mu-4,6-dimethylpyrimidine-2-thiolato)-k3N,S:S;k3S:N,S-bis[(triphenylphosphane-kP)silver(I)]. Acta Crystallographica Section E, E68(12), m1572-m1573.
20
Nimthong, R., Pakawatchai, C., & Wattakanjana, Y. (2012). Di-μ-bromido-bis­({2-[(4,6-dimethyl­pyrimidin-2-yl)disulfan­yl]-4,6-dimethyl­pyrimidine-κ2 N 1,S 2}copper(I)). Acta Crystallographica Section E, E68(5), m645.
21
Pakawatchai, C., Wattakanjana, Y., Choto, P., & Nimthong, R. (2012). [4,6-Dimethylpyrimidine-2-(1H)-thione-KS]iodidobis(triphenylphosphane-KP)copper(I). Acta Crystallographica Section E, E68(6), m773-m774.
22
Bowmaker, G., Hanna, J., Pakawatchai, C., Thanyasirikul, Y., & White, A. (2009). Crystal Structures and Vibrational Spectroscopy of Copper (I) Thiourea Complexes. Inorganic Chemistry, 48(1), 350-368.