บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.

ยุพา วัฒนกาญจนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2533
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2531
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เคมีทฤษฎีการหาโครงสร้างของผลึกของแข็งด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 8943011900
1
Wattanakanjana Y., Wisedsin A., Kanjanakhirithamrong S., Nimthong-Roldan A., 2023. Synthesisãnd crystal structures of silver(I) halide complexes containing 1,3-diisopropyl-2-thioureaãnd triphenylphosphane ligands. ScienceAsia 49: 99-105. (cited 0 times)
2
Noppradit B., Chaiyosburana S., Khupsathianwong N., Tapachai W.A., Wattanakanjana Y., Phengdaam A., 2023. Green synthesis of silver nanoparticles using Saccharum officinarum leaf extract for antiviral paint. Green Processing and Synthesis 12(1) (cited 0 times)
3
Wattanakanjana Y., Mookda K., Muangjeen K., Nimthong-Roldan A., 2022. Synthesis and crystal structures of metal(I) bromide complexes containing 4-phenylthiosemicarbazide and triphenylphosphane ligands. ScienceAsia 48(6): 746-752. (cited 1 times)
4
Wattanakanjana Y., Janwatthana K., Romyen T., Nimthong-Roldán A., 2021. Crystal structures of copper(I) and silver(I) chloride complexes containing 4-phenylthiosemicarbazide and triphenylphosphine ligands. ScienceAsia 47(S1): 28-33. (cited 5 times)
5
Wattanakanjana Y., Puetpaiboon W., Sripa P., Nimthong-Roldan A., 2020. Crystal structure of metal (I) bromide complexes containing 1-(4-nitrophenyl)thiourea and triphenylphosphine ligands. ScienceAsia 46 S(1): 74-78. (cited 3 times)
6
Nimthong-Roldán A., Sripa P., Wattanakanjana Y., 2017. Crystal structure of chlorido[1-(4-nitrophenyl)thiourea-κS]bis(triphenylphosphane-κP)silver(I). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 73: 829-831. (cited 5 times)
7
Nimthong-Roldán A., Promsuwhan N., Puetpaiboon W., Wattanakanjana Y., 2017. Crystal structure of chlorido[1-(4-nitrophenyl)thiourea-κS]bis(triphenylphosphane-κP)copper(I). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 73: 41-44. (cited 3 times)
8
9
Nimthong-Roldán A., Wattanakanjana Y., Rodkeaw J., Nichol G.S., 2015. Crystal structure of tris[l2-bis(diphenyl-phosphanyl) methane-κ2P:P′]di-μ3-bromido-trisilver(I) bromide-N,N′-phenylthiourea (1/1). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 71(4): m89-m90. (cited 3 times)
10
Wattanakanjana Y., Nimthong-Roldan A., Ratthiwan J., Lough A.J., 2015. Crystal structure of [1,3-bis(diphenyl-phosphanyl) propane-κ 2P,P′] (N,N′-di-methylthiourea-κS)(thiocyanato-κN)-copper(I). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 71(3): m61-m62. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Noppradit, B., Chaiyosburana, S., Khupsathianwong, N., Tapachai, W., Wattanakanjana, Y., & Phengdaam, A. (2023). Green synthesis of silver nanoparticles using Saccharum officinarum leaf extract for antiviral paint (SCIE). Green Processing And Synthesis, 12, 1-9.
2
Wattanakanjana, Y., Wisedsin, A., Kanjanakhirithamrong, S., & Nimthong-roldan, A. (2023). Synthesis and crystal structures of silver(I) halide complexes containing 1,3- Diisopropyl-2-thiourea and triphenylphosphane ligands. Scienceasia, 49, 99 - 105.
3
Wattanakanjana, Y., Mookda, K., Muangjeen, K., & Nimthong-roldan, A. (2022). Synthesis and crystal structures of metal(I) bromide complexes containing 4-phenylthiosemicarbazide and triphenylphosphane ligands (SCIE). Scienceasia, 48(6), 746 - 752.
4
Wattanakanjana, Y., Puetpaiboon, W., Sripa, P., & Nimthong-roldan, A. (2020). Crystal structure of metal (I) bromide complexes containing 1-(4-nitrophenyl)thiourea and triphenylphosphine ligands. Scienceasia, 46(1), 74-78.
5
Nimthong-rolda´n, A., Sripa, P., & Wattanakanjana, Y. (2017). Crystal structure of chlorido­[1-(4-nitro­phen­yl)thio­urea-κS]bis­(tri­phenyl­phosphane-κP)silver(I). Acta Crystallographica Section E-crystallographic Communications, 73, 829–831.
6
, N., Promsuwhan, N., Puetpaiboon, W., & Wattanakanjana, Y. (2017). Crystal structure of chlorido[1-(4-nitrophenyl)thiourea-κS]bis(triphenylphosphane-κP)copper(I). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 73, 41-44.
7
Nimthong-roldan, A., Ratthiwal, J., Lakmas, S., & Wattanakanjana, Y. (2016). Crystal structure of bis[(acetato-kO)(imidazolidine- 2-thione-kS)bis(triphenylphosphane-kP)silver(I)] di-μ-imidazolidine-2-thione-k4S:S-bis[(imidazolidine- 2-thione-kS)bis(triphenylphosphane-kP)- silver(I)] diacetate acetonitrile disolvate tetrahydrate. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 72, 444-447.
8
Nimthong-roldan, A., Ratthiwal, J., & Wattanakanjana, Y. (2015). Crystal structure of bis[μ-bis(diphenylphosphanyl)methane-κ2P:P']-μ-chlorido-chlorido-1κCl-(1-phenylthiourea-2κS)-disilver acetonitrile hemisolvate. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71, m133-m134.
9
Wattanakanjana, Y., Nimthong-roldan, A., Palavat, S., & Puetpaiboon, W. (2015). Crystal structure of tris­­[μ2-bis­­(di­phenyl­phosphan­yl)methane-κ2P:P′]di-μ3-iodido-tris­­ilver(I) iodide–N-phenyl­thio­urea (1/1). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71, m187-m188.
10
Nimthong-roldan, A., Wattanakanjana, Y., Rodkeaw, J., & Nichol, G. (2015). Crystal structure of tris[l2-bis(diphenyl-phosphanyl) methane-κ2P:P′]di-μ3-bromido-trisilver(I) bromide-N,N′-phenylthiourea (1/1). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 71(4), m89-m90.
11
Wattanakanjana, Y., Nimthong-roldán, A., Ratthiwal, J., & Lough, A. (2015). Crystal structure of [1,3-bis(diphenyl-phosphanyl) propane-k 2P,P′] (N,N′-di-methylthiourea-kS)(thiocyanato-kN)-copper(I). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 71(3), m61-m62.
12
Wattanakanjana, Y., Nimthong, A., & Darasuriyong, C. (2014). Crystal structure of (1,3-dimethylthiourea-kS) tris(triphenylphosphane-kP)silver(I) acetate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(9), m337-m338.
13
Wattanakanjana, Y., Nimthong, A., & Kamrod, C. (2014). (N,N-diethylthiourea-kS)tris(triphenylphosphane-kP)silver(I) acetate methanol monosolvate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(6), m216-m217.
14
Wattanakanjana, Y., Nimthong, R., Mokhagul, J., & Sukpornsawan, P. (2014). (Acetonitrile-kN)iodidobis(triphenylphosphane-kP)copper(I). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(6), m219.
15
Wattakanjana, Y., Palamae, S., Ratthiwan, J., & Nimthong, R. (2014). Bis(triphenylphosphane-kP)(nitrato-kO)silver(I) methanol monosolvate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(2), m61-m62.
16
Nimthong, R., Thepsena, N., Puetpaiboon, W., & Wattakanjana, Y. (2014). Diaqua{μ2-N,N′-bis[(cyclohexanylidene)amino]oxamide} bis(triphenylphosphane)silver(I) dinitrate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(2), m30-m31.
17
Nimthong, R., Chamchong, S., Pakawatchai, C., Mokhagul, J., & Wattakanjana, Y. (2013). Bis(2,4,6-triaminopyrimidin-1-ium) sulfate pentahydrate. Acta Crystallographica Section E, E69(8), o1266-o1267.
18
Nimthong, R., Pakawatchai, C., Phongphayak, N., & Wattakanjana, Y. (2013). (anti-Chloridothiosemicabazide-S)bis(triphenylphosphane-P)copper(I) 0.48-hydrate. Acta Cryst (2013), E69(5), m244-m245.
19
Wattakanjana, Y., Pakawatchai, C., & Nimthong, R. (2013). Di-[mu]-thiosemicarbazide-[kappa]{4}S:S-bis[chloridobis(triphenylphosphane-[kappa]P)silver(I)]. Acta Crystalllographica Section E, E69(2), m83 - m84.
20
Wattakanjana, Y., Pakawatchai, C., Saithong, S., Nimthong, R., & Piboonphon, P. (2012). Iodido[1-(propan-2-ylidene)thiosemicarbazide-kS]bis(triphenylphosphane-kP) copper(I). Acta Crystallographica Section E , E68(11), m1417-m1418.
21
Wattakanjana, Y., Pakawatchai, C., Kowittheeraphong, S., & Nimthong, R. (2012). Bis(mu-4,6-dimethylpyrimidine-2-thiolato)-k3N,S:S;k3S:N,S-bis[(triphenylphosphane-kP)silver(I)]. Acta Crystallographica Section E, E68(12), m1572-m1573.
22
Nimthong, R., Pakawatchai, C., & Wattakanjana, Y. (2012). Di-μ-bromido-bis­({2-[(4,6-dimethyl­pyrimidin-2-yl)disulfan­yl]-4,6-dimethyl­pyrimidine-κ2 N 1,S 2}copper(I)). Acta Crystallographica Section E, E68(5), m645.
23
Pakawatchai, C., Wattakanjana, Y., Choto, P., & Nimthong, R. (2012). [4,6-Dimethylpyrimidine-2-(1H)-thione-KS]iodidobis(triphenylphosphane-KP)copper(I). Acta Crystallographica Section E, E68(6), m773-m774.
24
Bowmaker, G., Hanna, J., Pakawatchai, C., Thanyasirikul, Y., & White, A. (2009). Crystal Structures and Vibrational Spectroscopy of Copper (I) Thiourea Complexes. Inorganic Chemistry, 48(1), 350-368.