นาย

เษกสิทธิ์ สุนสระบุตร

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ไทย