นาย

ใจ สุวรรณขำ

พนักงานห้องปฏิบัติการ
พี่เลี้ยงสายสนับสนุน

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2537
ม.6 (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา)