บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

นิมนต์ สุนทรากร

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2529
ม.6 (โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย)