นาย

บุญเลิศ พรหมเอียด

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2535
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันราชภัฏสงขลา
ไทย