บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

บุญเรือน พรหมทอง

พนักงานพิมพ์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2537
ปวช. (การบัญชี)