นาย

ประพันธ์ อินทชัย

พนักงานขยายเสียง

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2527
ม.6 (โรงเรียนดรุณศึกษา)