นาย

จรูญ เภามี

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2527
ป.6 (โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง)