บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

ลิขิต โยมศิลป์

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2538
ม.6 (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหาดใหญ่)

รางวัลที่ได้รับ

บุคลากรดีเด่นระดับต่างๆ