บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

สมพงค์ กาพันธ์

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2531
ปวช. (ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ไทย