นาย

วิโรจน์ ภักดีรุจีรัตน์

ช่างไฟฟ้า

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2537
ปวส. (ช่างโลหะ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ไทย