บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

สมทรง หวานแก้ว

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2526
มศ.5 (โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา)