นางสาว

วรรณรักษ์ นุรักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ไทย
2547
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2538
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ไทย