บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2545
Ph.D. (Polymer Chemistry) UNIVERSITY OF MANCHESTER
United Kingdom
2541
M.Sc. (Polymer Science and Technology) UNIVERSITY OF MANCHESTER INS. OF SC. & TEC.
United Kingdom
2539
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 6603245415
1
Kaewtatip K., Saepoo T., Sarak S., Mayakun J., Chaibundit C., 2023. Preparation and characterization of biodegradable starch foam composite with treated Khlum fiber for food packaging. Journal of Applied Polymer Science 140(17) (cited 3 times)
2
Boonsuk P., Sukolrat A., Chantarak S., Kelarakis A., Chaibundit C., 2022. Poly(vinyl alcohol)/modified cassava starch blends plasticized with glycerol and sorbitol. Journal of Applied Polymer Science 139(24) (cited 4 times)
3
Boonsuk P., Sukolrat A., Bourkaew S., Kaewtatip K., Chantarak S., Kelarakis A., Chaibundit C., 2021. Structure-properties relationships in alkaline treated rice husk reinforced thermoplastic cassava starch biocomposites. International Journal of Biological Macromolecules 167: 130-140. (cited 39 times)
4
Junlapong K., Maijan P., Chaibundit C., Chantarak S., 2020. Effective adsorption of methylene blue by biodegradable superabsorbent cassava starch-based hydrogel. International Journal of Biological Macromolecules 158: 258-264. (cited 77 times)
5
Boonsuk P., Sukolrat A., Kaewtatip K., Chantarak S., Kelarakis A., Chaibundit C., 2020. Modified cassava starch/poly(vinyl alcohol) blend films plasticized by glycerol: Structure and properties. Journal of Applied Polymer Science 137(26) (cited 30 times)
6
Junlapong K., Boonsuk P., Chaibundit C., Chantarak S., 2019. Highly water resistant cassava starch/poly(vinyl alcohol) films. International Journal of Biological Macromolecules 137: 521-527. (cited 40 times)
7
Boonsuk P., Kaewtatip K., Chantarak S., Kelarakis A., Chaibundit C., 2018. Super-tough biodegradable poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone) blends plasticized by glycerol and sorbitol. Journal of Applied Polymer Science 135(26) (cited 19 times)
8
Ribeiro M.E.N.P., De Moura C.L., Vieira M.G.S., Gramosa N.V., Chaibundit C., De Mattos M.C., Attwood D., Yeates S.G., Nixon S.K., Ricardo N.M.P.S., 2012. Solubilisation capacity of Brij surfactants. International Journal of Pharmaceutics 436(1-2): 631-635. (cited 45 times)
9
Ricardo N.M.P.S., Ricardo N.M.P.S., Costa F.d.M.L.L., Bezerra F.W.A., Chaibundit C., Hermida-Merino D., Greenland B.W., Burattini S., Hamley I.W., Keith Nixon S., Yeates S.G., 2012. Effect of water-soluble polymers, polyethylene glycol and poly(vinylpyrrolidone), on the gelation of aqueous micellar solutions of Pluronic copolymer F127. Journal of Colloid and Interface Science 368(1): 336-341. (cited 28 times)
10
Oliveira C., Ribeiro M., Ricardo N., Souza T., Moura C., Chaibundit C., Yeates S., Nixon K., Attwood D., 2011. The effect of water-soluble polymers, PEG and PVP, on the solubilisation of griseofulvin in aqueous micellar solutions of Pluronic F127. International Journal of Pharmaceutics 421(2): 252-257. (cited 28 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kaewtatip, K., Saepoo, T., Sarak, S., Mayakun, J., & Chaibundit, C. (2023). Preparation and characterization of biodegradable starch foam composite with treated Khlum fiber for food packaging (SCIE). Journal Of Applied Polymer Science, 140(17), Article number e53782.
2
Boonsuk, P., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2022). Poly(vinyl alcohol)/modified cassava starch blends plasticized with glycerol and sorbitol (SCIE). Journal Of Applied Polymer Science, 139(24), Article number 52362.
3
Boonsuk, P., Sukolrat, A., Bourkaew, S., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2021). Structure-properties relationships in alkaline treated rice husk reinforced thermoplastic cassava starch biocomposites. International Journal Of Biological Macromolecules, 167, 130-140.
4
Boonsuk, P., Sukolrat, A., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2020). Modified cassava starch/poly(vinyl alcohol) blend films plasticized by glycerol: Structure and properties. Journal Of Applied Polymer Science, 137(26), Article number 48848.
5
Junlapong, K., Maijan, P., Chaibundit, C., & Chantarak, S. (2020). Effective adsorption of methylene blue by biodegradable superabsorbent cassava starch-based hydrogel. International Journal Of Biological Macromolecules, 158, 258-264.
6
Junlapong, K., Boonsuk, P., Chaibundit, C., & Chantarak, S. (2019). Highly water resistant cassava starch/poly(vinyl alcohol) films. International Journal Of Biological Macromolecules, 137, 521-527.
7
Boonsuk, P., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2018). Super-tough biodegradable poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone) blends plasticized by glycerol and sorbitol. Journal Of Applied Polymer Science, 135(26), Article number 46406.
8
Ribeiro, M., Moura, C., Vieira, M., Gramosa, N., Chaibundit, C., De Mattos, M., Attwoodd, D., Yeates, S., Nixon, S., & Ricardo, N. (2012). Solubilisation capacity of Brij surfactants. International Journal Of Pharmaceutics, 436(1-2), 631-635.
9
Ricardo, N., Ricardo, N., Costa, F., Bezerra, F., Chaibundit, C., Hermida-merino, D., Greenland, B., Burattini, S., Hamley, I., Nixon, S., & Yeates, S. (2012). Effect of water-soluble polymers, polyethyleneglycol and poly(vinylpyrrolidone), on the gelation of aqueous micellar solutions of Pluronic copolymer F127. Journal Of Colloid And Interface Science, 368(1), 336-341.
10
Oliveira, C., Ribeiro, M., Ricardo, N., Souza, T., Moura, C., Chaibundit, C., Yeates, S., Nixon, K., & Attwood, D. (2011). The effect of water-soluble polymers, PEG and PVP, on the solubilisation of griseofulvin in aqueous micellar solutions of Pluronic F127. International Journal Of Pharmaceutics, 421(2), 252-257.
11
Oliveira, C., Vasconcellos, L., Ribeiro, M., Ricardo, N., Souza, T., Costa, F., Chaibundit, C., Yeates, S., & Attwood, D. (2011). The effect of polymeric additives on the solubilisation of a poorly-soluble drug in micellar solutions of Pluronic F127. International Journal Of Pharmaceutics, 409(1-2), 206-208.
12
Ricardo, N., Ricard, N., Costa, F., Chaibundit, C., Portale, G., Hermida-merino, D., Burattini, S., Hamley, I., Muryn, C., Nixon, S., & Yeates, S. (2011). The Effect of n-,s- and t-butanol on the micellization and gelation of Pluronic P123 in aqueous solution. Journal Of Colloid And Interface Science, 353(2), 482-489.
13
Chaibundit, C., Ricardo, N., Ricardo, N., Muryn, C., Madec, M., Yeates, S., & Booth, C. (2010). Effect of ethanol on the gelation of aqueous solutions of Pluronic F127. Journal Of Colloid And Interface Science, 351(-), 190-196.
14
Kelarakis, A., Chaibundit, C., Krysmann, M., Havredaki, V., Viras, K., & Hamley, I. (2009). Interactions of an anionic surfactant with poly (oxyalkylene) copolymers in aqueous solution. Journal Of Colloid And Interface Science, 330(1), 67-72.
15
Chaibundit, C., Ricardo, N., Ricardo, N., O'driscol;, B., Hamley, I., Yeates, S., & Booth, C. (2009). Aqueous Gels of Mixtures of Ionic Surfactant SDS with Pluronic Copolymers P123 or F127. Langmuir Article, 25(24), 13776-13783.
16
Chaibundit, C., Ricardo, N., Ricardo, N., Costa, F., Wong, M., Hermida-merino, D., Rodriguez-perez, J., Hamley, I., Yeates, S., & Booth, C. (2008). Effect of Ethanol on the Micellization and Gelation of Pluronic P123. Langmuir, 24(21), 12260-12266.
17
Attwood, D., Booth, C., Yeates, S., Chaibundit, C., & Ricardo, N. (2007). Block copolymers for drug solubilisation : Relative hydrophobicities of polyether and polyester micelle-core-forming blocks. International Journal Of Pharmaceutics, 345(-), 35-41.
18
Chaibundit, C., Ricardo, N., Costa, F., Yeates, S., & Booth, C. (2007). Micellization and Gelation of Mixed Copolymers P123 and F127 in Aqueous Solution. Langmuir, 23(18), 9229-9236.
19
Ricardo, N., Chaibundit, C., Yang, Z., Attwood, D., & Booth, C. (2006). Association behavior of mixed triblock copoly(oxyalkylene)s (type EBE and ESE) in aqueous solution. Langmuir, 22(3), 1301-1306.
20
Kelarakis, A., Havredaki, V., Yuan, X., Chaibundit, C., & Booth, C. (2006). Aqueous gels of triblock copolymers of ethylene oxide and 1,2-butylene oxide (type BEB) studied by rheometry. Macromolecular Chemistry And Physics, 207(10), 903-909.
21
Crothers, M., Zhou, Z., Ricardo, N., Yang, Z., Taboada, P., Chaibundit, C., Attwood, D., & Booth, C. (2005). Solubilisation in aqueous micellar solutions of block copoly(oxyalkylene)s. International Journal Of Pharmaceutics, 293(1-2), 91-100.
22
Chaibundit, C., Sumanatrakool, P., Chinchiw, S., Kanatharana, P., Tattershall, C., Booth, C., & Yuan, X. (2005). Association properties of diblock copolymer of ethylene oxide and 1,2-butylene oxide: E17B12 in aqueous solution . Journal Of Colloid And Interface Science, 283(2), 544-554.