บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

กำแหง วัฒนเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
Ph.D. (Applied Geophysics) LULEA' UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
สวีเดน
2535
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 12789008000
1
Yordkayhun S., Wattanasen K., Suwan J.N., 2024. A Developed Shear Wave Source for Shallow Seismic Survey. Trends in Sciences 21(4) (cited 0 times)
2
Yordkayhun S., Wattanasen K., Thungprue N., 2022. Geophysical investigation of the karst geosites in Satun UNESCO Global Geopark, Thailand: implication for sinkhole hazard assessment. Geosciences Journal 26(2): 249-266. (cited 3 times)
3
Yordkayhun S., Wattanasen K., 2021. Characterization of the earth dam embankment using shallow seismic data: A case study at klong sadao dam, Southern Thailand. Journal of Engineering Science and Technology 16(1): 107-121. (cited 1 times)
4
Yordkayhun S., Wattanasen K., 2019. Delineation of elastic properties and settlement of dam materials at the dam embankment using seismic methods. EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience and Engineering (cited 0 times)
5
Yordkayhun S., Sreesuwan P., Wattanasen K., 2016. Characterization of Khlong Marui fault zone using seismic reflection and shear-wave velocity profiles: Case study in Khiriratnikhom District, Surat Thani Province, Southern Thailand. Chiang Mai Journal of Science 43(6Special Issue 2): 1279-1291. (cited 1 times)
6
Saetang K., Yordkayhun S., Wattanasen K., 2014. Detection of hidden faults beneath Khlong Marui fault zone using seismic reflection and 2-D electrical imaging. ScienceAsia 40(6): 436-443. (cited 7 times)
7
Wattanasen K., Arrykul S., Lohawijarn W., 2012. Groundwater investigation in hard rock using remote sensing and geophysical methods in an area of economical trees plantation, western Songkhla Lake. 74th European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2012 Incorporating SPE EUROPEC 2012: Responsibly Securing Natural Resources : 2042-2046. (cited 0 times)
8
Perttu N., Wattanasen K., Phommasone K., Elming S.A., 2011. Characterization of aquifers in the Vientiane Basin, Laos, using Magnetic Resonance Sounding and Vertical Electrical Sounding. Journal of Applied Geophysics 73(3): 207-220. (cited 34 times)
9
Perttu N., Wattanasen K., Phommasone K., Elming S.A., 2011. Determining water quality parameters of aquifers in the Vientiane Basin, Laos, using geophysical and water chemistry data. Near Surface Geophysics 9(4): 381-395. (cited 12 times)
10
Wattanasen K., Elming S., 2008. Direct and indirect methods for groundwater investigations: A case-study of MRS and VES in the southern part of Sweden. Journal of Applied Geophysics 66(3-4): 104-117. (cited 32 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Yordkayhun, S., Wattanasen, K., & Na Suwan, J. (2024). A Developed Shear Wave Source for Shallow Seismic Survey. Trends In Sciences, 21(4), Article number 7472.
2
Yordkayhun, S., Wattanasen, K., & Thungprue, N. (2022). Geophysical investigation of the karst geosites in Satun UNESCO Global Geopark, Thailand: implication for sinkhole hazard assessment (SCIE). Geosciences Journal, 26(2), 249 - 266.
3
Yordkayhun, S., & Wattanasen, K. (2021). Characterization of the earth dam embankment using shallow seismic data: A case study at klong sadao dam, Southern Thailand. Journal Of Engineering Science And Technology, 16(1), 107 - 121.
4
Yordkayhun, S., Sreesuwan, P., & Wattanasen, K. (2016). Characterization of Khlong Marui fault zone using seismic reflection and shear-wave velocity profiles: Case study in Khiriratnikhom District, Surat Thani Province, Southern Thailand. Chiang Mai Journal Of Science, 43(6 (Special Issue 2)), 1279-1291.
5
Saetang, K., Yordkayhun, S., & Wattanasen, K. (2014). Detection of hidden faults beneath Khlong Marui fault zone using seismic reflection and 2-D electrical imaging. Scienceasia, 40(6), 436-443.
6
Perttu, N., Wattanasen, K., Phommasone, K., & Elming, S. (2011). Determining water quality parameters of aquifers in the Vientiane Basin, Laos, using geophysical and water chemistry data. Near Surface Geophysics, 9(4), 381-395.
7
Wattanasen, K., Elming, S., Lohawijarn, W., & Bhongsuwan, T. (2006). An integrated geophysical study of arsenic contaminated area in the peninsular Thailand. Environmental Geology, 51(4), 595-608.