ผศ.ดร.

พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิชชาจารย์
พี่เลี้ยง PSU-TPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
Ph.D. (Anatomy) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2538
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2532
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

กายวิภาคศาสตร์

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23491771000
1
Duangsuwan P., Thaweethamsawee P., Sobhon P., 2022. Ultrastructure of cells constituting lymphoid tubules and circulating hemocytes in Penaeus monodon. Fish and Shellfish Immunology 131: 1040-1050. (cited 0 times)
2
Nima N., Duangsuwan P., Pongtippatee P., Kanjanasopa D., Withyachumnarnkul B., 2022. Types of cells in the hepatopancreas of the Pacific whiteleg shrimp Litopenaeus vannamei being infected by Enterocytozoon hepatopenaei§. Songklanakarin Journal of Science and Technology 44(1): 97-102. (cited 1 times)
3
Phua C.H., Kitpipit T., Pradutkanchana J., Duangsuwan P., Samai W., Thanakiatkrai P., 2022. Direct STR typing from human bones. Forensic Science International 330 (cited 0 times)
4
Duangsuwan P., Tinikul Y., Withyachumnarnkul B., Chotwiwatthanakun C., Sobhon P., 2011. Cellular targets and pathways of yellow head virus infection in lymphoid organ of Penaeus monodon as studied by transmission electron microscopy. Songklanakarin Journal of Science and Technology 33(2): 121-127. (cited 5 times)
5
Tinikul Y., Soonthornsumrith B., Phoungpetchara I., Meeratana P., Poljaroen J., Duangsuwan P., Soonklang N., Mercier A.J., Sobhon P., 2009. Effects of serotonin, dopamine, octopamine, and spiperone on ovarian maturation and embryonic development in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879). Crustaceana 82(8): 1007-1022. (cited 43 times)
6
Duangsuwan P., Tinikul Y., Chotwiwatthanakun C., Vanichviriyakit R., Sobhon P., 2008. Changes in the histological organization and spheroid formation in lymphoid organ of Penaeus monodon infected with yellow head virus. Fish and Shellfish Immunology 25(5): 560-569. (cited 8 times)
7
Duangsuwan P., Phoungpetchara I., Tinikul Y., Poljaroen J., Wanichanon C., Sobhon P., 2008. Histological and three dimensional organizations of lymphoid tubules in normal lymphoid organ of Penaeus monodon. Fish and Shellfish Immunology 24(4): 426-435. (cited 9 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Duangsuwan, P., Thaweethamsawee, P., & Sobhon, P. (2022). Ultrastructure of cells constituting lymphoid tubules and circulating hemocytes in Penaeus monodon (SCIE). Fish And Shellfish Immunology, 131, 1040-1050.
2
Nima, N., Duangsuwan, P., Pongtippatee, P., Kanjanasopa, D., & Withyachumnarnkul, B. (2022). Types of cells in the hepatopancreas of the Pacific whiteleg shrimp Litopenaeus vannamei being infected by Enterocytozoon hepatopenaei. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 44(1), 97-102.
3
Phua, C., Kitpipit, T., Pradutkanchana, J., Duangsuwan, P., Samai, W., & Thanakiatkrai, P. (2022). Direct STR typing from human bones (SCIE). Forensic Science International, 330, Article number 111099.
4
Duangsuwan, P., Plirat, W., Nitiruangjaras, A., & Sinkijcharoenchai, W. (2018). Gross and histopathologies of thyroid gland in cadavers from the South of Thailand. Chulalongkorn Medical Journal, 62(3), 541 - 53.
5
Pongtippatee, P., Putthawat, W., Duangsuwan, P., Weerachartyanukul, W., & Withyachumnarnkul, B. (2013). Hatching envelope formation in the egg of the black tiger shrimp, Penaeus monodon (Decapoda, Penaeidae). Aquaculture Research, 44(-), 1358-1369.
6
Duangsuwan, P., Tinikul, Y., Withyachumnarnkul, B., Chotwiwatthanakun, C., & Sobhon, P. (2011). Cellular targets and pathways of yellow head virus infection in lymphoid organ of Penaeus monodon as studied by transmission electron microscopy. Songklanakarin J. Sci. Technol., 33(2), 121-127.
7
Tinikul, Y., Soonthornsumrith, B., Phoungpetchara, I., Meeratana, P., Poljaroen, J., Duangsuwan, P., Soonklang, N., Mercier, A., & Sobhon, P. (2009). Effects of serotonin, dopamine, cotopamine, and spiperone, on ovarian maturation and embryonic development in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenberg II (De Man, 1879). Crustaceana, 82(8), 1007-1022.
8
Duangsuwan, P., Tinikul, Y., Chotwiwatthanakun, C., Vanichviriyakit, R., & Sobhon, P. (2008). Changes in the histological organization and spheroid formation in lymphoid organ of Penaeus monodon infected with yellow head virus. Fish & Shellfish Immunology, 25(5), 560-569.
9
Duangsuwan, P., Phoungpetchara, I., Tinikul, Y., Poljaroen, J., Wanichanon, C., & Sobhon, P. (2008). Histological and three dimensional organizations of lymphoid tubules in normal lymphoid organ of Penaeus monodon. Fish & Shellfish Immunology, 24(-), 426-435.