อ.

เทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2537
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55823025800
1
Hahor W., Thongprajukaew K., Nuntapong N., Saekhow S., Rungruangsak-Torrissen K., Dumrongrittamatt T., Phonchai A., 2022. Partial pretreatment of ingredient mixture effectively improved feed chemical composition, physicochemical properties and in vitro digestibility. Animal Feed Science and Technology 285 (cited 3 times)
2
Thongprajukaew K., Yawang P., Dudae L., Bilanglod H., Dumrongrittamatt T., Tantikitti C., Kovitvadhi U., 2013. Physical modification of palm kernel meal improved available carbohydrate, physicochemical properties and in vitro digestibility in economic freshwater fish. Journal of the Science of Food and Agriculture 93(15): 3832-3840. (cited 13 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Hahor, W., Thongprajukaew, K., Nuntapong, N., Saekhow, S., Rungruangsak-torrissen, K., Dumrongrittamatt, T., & Phonchai, A. (2022). Partial pretreatment of ingredient mixture effectively improved feed chemical composition, physicochemical properties and in vitro digestibility (SCIE). Animal Feed Science And Technology, 285, Article number 115216.