ผศ.ดร.

สมชาย ศรีวิริยะจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2534
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เภสัชวิทยา, เภสัชจลนศาสตร์

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 6507535871
1
Suwandecha T., Yingyongnarongkul B.E., Towtawin K., Voravuthikunchai S.P., Sriwiriyajan S., 2024. A Novel Antibiotic, Rhodomyrtone: Pharmacokinetic Studies in a Murine Model and Optimization and Validation of High-Performance Liquid Chromatographic Method for Plasma Analysis. Antibiotics 13(2) (cited 0 times)
2
Damkliang K., Chumnaul J., Cheaha D., Sriwiriyajan S., Kumarnsit E., 2023. Electrocardiogram Analysis for Kratom Users Utilizing Deep Residual Learning Network and Machine Learning. IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering 46(4): 380-390. (cited 0 times)
3
Yorsin S., Sriwiriyajan S., Chongsa W., 2023. Vasorelaxing effect of Garcinia cowa leaf extract in rat thoracic aorta and its underlying mechanisms. Journal of Traditional and Complementary Medicine 13(3): 219-225. (cited 5 times)
4
Sengnon N., Vonghirundecha P., Chaichan W., Juengwatanatrakul T., Onthong J., Kitprasong P., Sriwiriyajan S., Chittrakarn S., Limsuwanchote S., Wungsintaweekul J., 2023. Seasonal and Geographic Variation in Alkaloid Content of Kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) from Thailand. Plants 12(4) (cited 10 times)
5
Jaruratanasirikul S., Piwluang J., Sriwiriyajan S., Nawakitrangsan M., Samaeng M., Theerapakanunt N., 2021. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of low dose 300 mg once daily oral linezolid for treatment of tuberculosis. Pharmaceutical Sciences Asia 48(4): 375-380. (cited 0 times)
6
Tedasen A., Dokduang S., Sukpondma Y., Lailerd N., Madla S., Sriwiriyajan S., Rattanaburee T., Tipmanee V., Graidist P., 2020. (−)-Kusunokinin inhibits breast cancer in N-nitrosomethylurea-induced mammary tumor rats. European Journal of Pharmacology 882 (cited 14 times)
7
Jaruratanasirikul S., Vattanavanit V., Samaeng M., Nawakitrangsan M., Sriwiriyajan S., 2019. Pharmacokinetics of Imipenem in Critically Ill Patients with Life-threatening Severe Infections During Support with Extracorporeal Membrane Oxygenation. Clinical Drug Investigation 39(8): 787-798. (cited 14 times)
8
Jaruratanasirikul S., Trerayapiwat K., Nawakitrangson M., Samaeng M., Sriwiriyajan S., 2019. Meropenem pharmacokinetics during the initial phase of life-threatening infections in critically ill patients in intensive care units. Pharmaceutical Sciences Asia 46(2): 129-134. (cited 1 times)
9
Sriwiriyajan S., Sukpondma Y., Srisawat T., Madla S., Graidist P., 2017. (−)-Kusunokinin and piperloguminine from Piper nigrum: An alternative option to treat breast cancer. Biomedicine and Pharmacotherapy 92: 732-743. (cited 35 times)
10
Deng Y., Sriwiriyajan S., Tedasen A., Hiransai P., Graidist P., 2016. Anti-cancer effects of Piper nigrum via inducing multiple molecular signaling in vivo and in vitro. Journal of Ethnopharmacology 188: 87-95. (cited 60 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Suwandecha, T., Yingyongnarongkul, B., Towtawin, K., Voravuthikunchai, S., & Sriwiriyajan, S. (2024). A Novel Antibiotic, Rhodomyrtone: Pharmacokinetic Studies in a Murine Model and Optimization and Validation of High-Performance Liquid Chromatographic Method for Plasma Analysis (SCIE). Antibiotics, 13(2), Article number 156.
2
Theapparat, Y., Khongthong, S., Roekngam, N., Suwandecha, T., Sriwiriyajan, S., & Faroongsarng, D. (2023). Wound healing activity: A novel benefit of pyroligneous extract derived from pyrolytic palm kernel shell wood vinegar (SCIE). Industrial Crops And Products, 192, Article number 115994.
3
Damkliang, K., Chumnaul, J., Cheaha, D., Sriwiriyajan, S., & Kumarnsit, E. (2023). Electrocardiogram Analysis for Kratom Users Utilizing Deep Residual Learning Network and Machine Learning (SCIE). Ieee Canadian Journal Of Electrical And Computer Engineering, 46(4), 380-389.
4
Yorsin, S., Sriwiriyajan, S., & Chongsa, W. (2023). Vasorelaxing effect of Garcinia cowa leaf extract in rat thoracic aorta and its underlying mechanisms (SCIE). Journal Of Traditional And Complementary Medicine, 13(3), 219-225.
5
Sengnon, N., Vonghirundecha, P., Chaichan, W., Juengwatanatrakul, T., Onthong, J., Kitprasong, P., Sriwiriyajan, S., Chittrakarn, S., Limsuwanchote, S., & Wungsintaweekul, J. (2023). Seasonal and Geographic Variation in Alkaloid Content of Kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) from Thailand (SCIE). Plants, 12(4), Article number 949.
6
Jaruratanasirikul, S., Piwluang, J., Sriwiriyajan, S., Nawakitrangsan, M., Samaeng, M., & Theerapakanunt, N. (2021). Pharmacokinetics and pharmacodynamics of low dose 300 mg once daily oral linezolid for treatment of tuberculosis. Pharmaceutical Sciences Asia, 48(4), 375 - 380.
7
Tedasen, A., Dokduang, S., Sukpondma, Y., Lailerd, N., Madla, S., Sriwiriyajan, S., Rattanaburee, T., Tipmanee, V., & Graidist, P. (2020). (?)-Kusunokinin inhibits breast cancer in N-nitrosomethylurea-induced mammary tumor rats. European Journal Of Pharmacology, 882, Article number 173311.
8
Tedasen, A., Khoka, A., Madla, S., Sriwiriyajan, S., & Graidist, P. (2020). Anticancer Effects of Piperine‑Free Piper nigrum Extract onCholangiocarcinoma Cell Lines. Pharmacognosy Magazine, 16(68), 28-38.
9
Sritharadol, R., Chunhachaichana, C., Kumlungmak, S., Buatong, W., Dechraksa, J., Suwandecha, T., Sriwiriyajan, S., Nopparat, J., & Srichana, T. (2019). The safety and efficacy of mupirocin topical spray for burn wound healing in a rat model. International Journal Of Pharmaceutical Quality Assurance, 10(1), 51-59.
10
Jaruratanasirikul, S., Vattanavanit, V., Samaeng, M., Nawakitrangsan, M., & Sriwiriyajan, S. (2019). Pharmacokinetics of Imipenem in Critically Ill Patients with Life-threatening Severe Infections During Support with Extracorporeal Membrane Oxygenation. Clinical Drug Investigation, 00, 1-12.
11
Jaruratanasirikul, S., Trerayapiwat, K., Nawakitrangsan, M., Samaeng, M., & Sriwiriyajan, S. (2019). Meropenem pharmacokinetics during the initial phase of life-threatening infections in critically ill patients in intensive care units. Pharmaceutical Sciences Asia, 46(2), 129-134.
12
Sriwiriyajan, S., Sukpondma, Y., Srisawat, T., Madla, S., & Graidist, P. (2017). (−)-Kusunokinin and piperloguminine from Piper nigrum: An alternative option to treat breast cancer. Biomedicine Pharmacotherapy, 92, 732-743.
13
Deng, Y., Sriwiriyajan, S., Tedasen, A., Hiransai, P., & Graidist, P. (2016). Anti-cancer effects of Piper nigrum via inducing multiple molecular signaling in vivo and in vitro. Journal Of Ethnopharmacology, 188, 87-95.
14
Sriwiriyajan, S., Tedasen, A., Lailerd, N., Bunyapipat, P., Nitiruangjaras, A., Yan, D., & Graidist, P. (2016). Anticancer and cancer prevention effects of piperine-free piper nigrum extract on n-nitrosomethylurea-induced mammary tumorigenesis in rats. Cancer Prevention Research, 9(1), 74-82.
15
ยันเยี่ยม, น., บำรุงวงศ์, น., & ศรีวิริยะจันทร์, ส. (2015). ผลของสารสกัดเอธิลอะซิเตทจากต้นหญ้ายางต่อการหดตัวของลำไส้หนูขาว. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 20(1), 35-41.
16
Sriwiriyajan, S., Ninpesh, T., Sukpondma, Y., Nasomyon, T., & Graidist, P. (2014). Cytotoxicity Screening of Plants of Genus Piper in Breast Cancer Cell Lines. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 13(6), 921-928.
17
Sriwiriyajan, S., Samaeng, M., Ridtitid, W., Mahatthanatrakul, W., & Wongnawa, M. (2011). Pharmacokinetic interactions between ciprofloxacin and itraconazole in healthy male volunteers. Biopharmaceutics & Drug Disposition, 32(3), 168-174.
18
Sriwiriyajan, S., & Mahatthanatrakul, W. (2010). Development of an analytical method for cefpirome in plasma by simplified HPLC technique and its applications. Arzneimittelforschung, 60(6), 336-339.
19
Mahatthanatrakul, W., Rattana, K., Sriwiriyajan, S., Wongnawa, M., & Ridtitid, W. (2008). Bioequivalence study of a generic quetiapine in healthy male volunteers. International Journal Of Clinical Pharmacology And Therepeutics, 46(9), 489-496.
20
Mahatthanatrakul, W., Nontaput, T., Sriwiriyajan, S., Ridtitid, W., & Wongnawa, M. (2008). Bioequivalence study of a generic Risperidone (Iperdal) in healthy Thai male volunteers. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 30(3), 307-312.