นางสาว

ณัชยาตา หมวกทอง

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2549
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2536
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เคมี เคมีวิเคราะห์