บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

ชวนพิศ ขาวคง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
Diplome de Docteur (Chimie et Physico-Chimie des Polymers) Universite du Maine
ฝรั่งเศส
2545
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2540
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เคมีพอลิเมอร์

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 6503983595
1
Sabuad A., Khaokong C., Kongseng P., Chantarak S., 2024. Superabsorbent ZnO/rubber-based hydrogel composite for removal and photocatalytic degradation of methylene blue. International Journal of Biological Macromolecules 275 (cited 0 times)
2
Boonsong K., Khaokong C., 2022. Preparation of anionic waterborne polyurethane composites with silica from rice husk ash. Journal of Polymer Research 29(2) (cited 6 times)
3
Maijan P., Junlapong K., Arayaphan J., Khaokong C., Chantarak S., 2021. Synthesis and characterization of highly elastic superabsorbent natural rubber/polyacrylamide hydrogel. Polymer Degradation and Stability 186 (cited 22 times)
4
Longseng R., Khaokong C., 2020. Hexamethylene diamine-modified epoxidized natural rubber and its effect on cure characteristics and properties of natural rubber blends. Iranian Polymer Journal (English Edition) 29(12): 1113-1121. (cited 11 times)
5
Junlapong K., Suwanboon S., Khaokong C., 2019. Effects of zinc oxide particle shape on properties of a prevulcanized latex. Iranian Polymer Journal (English Edition) 28(4): 325-335. (cited 4 times)
6
Khaokong C., Phinyocheep P., 2014. Alumina reinforced epoxidized natural rubber in latex phase mixing: Effect of alumina content. Advanced Materials Research 970: 299-303. (cited 0 times)
7
Panwiriyarat W., Tanrattanakul V., Pilard J., Pasetto P., Khaokong C., 2013. Effect of the diisocyanate structure and the molecular weight of diols on bio-based polyurethanes. Journal of Applied Polymer Science 130(1): 453-462. (cited 63 times)
8
Panwiriyarat W., Tanrattanakul V., Pilard J., Pasetto P., Khaokong C., 2013. Preparation and Properties of Bio-based Polyurethane Containing Polycaprolactone and Natural Rubber. Journal of Polymers and the Environment 21(3): 807-815. (cited 21 times)
9
Panwiriyarat W., Tanrattanakul V., Pilard J., Pasetto P., Khaokong C., 2013. Physical and thermal properties of polyurethane from isophorone diisocyanate, natural rubber and poly(e-caprolactone) with high NCO:OH content. Advanced Science Letters 19(3): 1016-1020. (cited 6 times)
10
Khaokong C., Suwanmanee J., Pilard J.F., Pasetto P., Tanrattanakul V., 2013. Synthesis and properties of new biodegradable polyurethane containing natural rubber and poly(lactic acid): Effect of NR and PLA ratio. Key Engineering Materials 531-532: 317-320. (cited 2 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sabuad, A., Khaokong, C., Kongseng, P., & Chantarak, S. (2024). Superabsorbent ZnO/rubber-based hydrogel composite for removal and photocatalytic degradation of methylene blue (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 275, Article number 133421.
2
Boonsong, K., & Khaokong, C. (2022). Preparation of anionic waterborne polyurethane composites with silica from rice husk ash (SCIE). Journal Of Polymer Research, 29(2), Article number 40.
3
Maijan, P., Junlapong, K., Arayaphan, J., Khaokong, C., & Chantarak, S. (2021). Synthesis and characterization of highly elastic superabsorbent natural rubber/polyacrylamide hydrogel. Polymer Degradation And Stability, 186, Article No.109499.
4
Longseng, R., & Khaokong, C. (2020). Hexamethylene diamine-modified epoxidized natural rubber and its effect on cure characteristics and properties of natural rubber blends. Iranian Polymer Journal (english Edition), 29(12), 1113-1121.
5
Junlapong, K., Suwanboon, S., & Khaokong, C. (2019). Effects of zinc oxide particle shape on properties of a prevulcanized latex. Iranian Polymer Journal, 00, 1–11.
6
Panwiriyarat, W., Tanrattanakul, V., Pilard, J., Pasetto, P., & Khaokong, C. (2013). Preparation and Properties of Bio-based Polyurethane Containing Polycaprolactone and Natural Rubber. Journal Of Polymers And The Environment, 21(3), 807-815.
7
Panwiriyarat, W., Tanrattanakul, V., Pilard, J., Pasetto, P., & Khaokong, C. (2013). Effect of the diisocyanate structure and the molecular weight of diols on bio-based polyurethanes. Journal Of Applied Polymer Science, 130(1), 453-462.
8
Khaokong, C., Suwanmanee, J., Pilard, J., Pasetto, P., & Tanrattanakul, V. (2013). Synthesis and Properties of New Biodegradable Polyurethane Containing Natural Rubber and Poly(lactic Acid): Effect of NR and PLA Ratio. Engineering Materials, 531-532, 317-320.
9
Tanrattanakul, V., Panwiriyarat, W., Khaokong, C., & Pilard, J. (2011). Synthesis and Characterization of Block Copolymer from Natural Rubber, Toluene-2,4-diisocyanate and Poly(e-caprolactone) Diol - based Polyurethane . Materials Science Forum , 695(1), 316-319.
10
Jaratrotkamjorn, R., Khaokong, C., & Tanrattanakul, V. (2011). Toughness Enhancement of Poly (lactic acid) by Melt Blending with Natural Rubber. Applied Polymer Science, 124(6), 5027-5036.