นางสาว

จิระภา พันธรัตน์

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2539
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Puntarut, J., Sianglum, W., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., & Sukketsiri, W. (2020). Anti-inflammatory Effect of Tamarind Seed Coat Extract against LPS-Induced RAW264.7 Macrophages. Sains Malaysiana, 49(6), 1303-1312.