บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

จรัล ลีรติวงศ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2544
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2540
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ชีววิทยา

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57193626995
1
Satthaphorn J., Paton A.J., Zuntini A.R., Cowan R.S., Leeratiwong C., 2024. Phylogeny and infrageneric classification of Clerodendrum (Lamiaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 204(2): 103-136. (cited 0 times)
2
Noppradit B., Klinnawee L., Leeratiwong C., Praparatana R., Puttarak P., 2024. Centella asiatica (L.) Urb. and Hydrocotyle umbellata L. identification and quality assessment: A methodology comparison. Phytochemical Analysis (cited 0 times)
4
Satthaphorn J., Johnson D.M., Leeratiwong C., 2024. Friesodielsia parvimitra (Annonaceae), a New Species from Peninsular Thailand and a Note on F. argentea. Plants 13(2) (cited 0 times)
5
Leeratiwong C., Karapan S., Satthaphorn J., Johnson D.M., 2023. Two new species of Friesodielsia (Annonaceae) from Peninsular Thailand. Phytotaxa 589(1): 73-82. (cited 2 times)
6
Leeratiwong C., Chalermglin P., Saunders R.M.K., 2023. Three new species of Mitrephora (Annonaceae) from Thailand. PhytoKeys 218: 93-107. (cited 0 times)
7
Satthaphorn J., Paton A.J., Leeratiwong C., 2022. Clerodendrum peninsulare, a new species of Clerodendrum (Lamiaceae) from Thailand and a note on C. palmatolobatum. Kew Bulletin 77(1): 93-103. (cited 1 times)
8
Leeratiwong C., Chalermglin P., Satthaphorn J., Aongyong K., Johnson D.M., 2021. New species and new records for the climber genus Friesodielsia (Annonaceae) in the flora of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 49(2): 212-230. (cited 3 times)
9
Bunchalee P., Leeratiwong C., Johnson D.M., 2021. Two new species and a new record of the genus Polyalthia (Annonaceae) from Peninsular Thailand. Phytotaxa 510(3): 239-250. (cited 1 times)
10
Leeratiwong C., Chalermglin P., Johnson D.M., 2021. Alphonsea annulata (Annonaceae), a new species from Thailand. Kew Bulletin 76(2): 309-315. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Satthaphorn, J., J Paton, A., R Zuntini, A., S Cowan, R., & Leeratiwong, C. (2024). Phylogeny and infrageneric classification of Clerodendrum (Lamiaceae) (SCIE). Botanical Journal Of The Linnean Society, 204(2), 103–136.
2
Satthaphorn, J., Johnson, D., & Leeratiwong, C. (2024). Friesodielsia parvimitra (Annonaceae), a New Species from Peninsular Thailand and a Note on F. argentea (SCIE). Plants, 13(2), 1-15.
3
Leeratiwong, C., Karapan, S., Satthaphorn, J., & Johnson, D. (2023). Two new species of Friesodielsia (Annonaceae) from Peninsular Thailand (SCIE). Phytotaxa, 589(1), 73 - 82.
4
Leeratiwong, C., Chalermglin, P., & Saunders, R. (2023). Three new species of Mitrephora (Annonaceae) from Thailand (SCIE). Phytokeys, 218, 93 - 107.
5
สมพรหม, อ., & ลีรติวงศ์, จ. (2023). กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชสกุลตําหยาว (วงศ์กระดังงา) ในประเทศไทย (Leaf epidermal anatomy of the genus Alphonsea Hook.f.. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 14(1), 1–13.
6
Satthaphorn, J., Paton, A., & Leeratiwong, C. (2022). Clerodendrum peninsulare, a new species of Clerodendrum (Lamiaceae) from Thailand and a note on C. palmatolobatum (SCIE). Kew Bulletin, 77(1), 93 - 103.
7
Leeratiwong, C., Jornead, S., & V. Meade, C. (2021). Uvaria clementis (Annonaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (botany), 49, 241 - 244.
8
Leeratiwong, C., Chalermglin, P., & M. Johnson, D. (2021). Alphonsea annulata (Annonaceae), a new species from Thailand (SCIE). Kew Bulletin, 76(2), 309-315.
9
Bunchalee, P., Leeratiwong, C., & Johnson, D. (2021). Two new species and a new record of the genus Polyalthia (Annonaceae) from Peninsular Thailand (SCIE). Phytotaxa, 510(3), 239-250.
10
Leeratiwong, C., Chalermglin, P., & M. K. Saunders, R. (2021). Goniothalamus roseipetalus and G. sukhirinensis (Annonaceae): Two new species from Peninsular Thailand (SCIE). Phytokeys, 184, 1–17.
11
Leeratiwong, C., Chalermglin, P., Satthaporn, J., Aongyong, K., & Johnson, D. (2021). New species and new records for the climber genus Friesodielsia (Annonaceae) in the flora of Thailand. Thai Forest Bulletin (botany), 49(2), 212-230.
12
Satthaphorn, J., J. Paton, A., & Leeratiwong, C. (2021). Clerodendrum angustipetalum, a new species of Clerodendrum (Lamiaceae) from Thailand (SCIE). Phytotaxa, 491(2), 177 - 183.
13
Leeratiwong, C., Chalermglin, P., & M. Johnson, D. (2020). The genus Anaxagorea A. St.-Hil. (Annonaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (botany), 12(1), 35–44.
14
Leeratiwong, C., Chalermglin, P., & M. Johnson, D. (2020). Taxonomic notes on the genus Alphonsea (Annonaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (botany), 48(1), 24–33.
15
Leeratiwong, C., Jornead, S., & Satthaphorn, J. (2020). Species diversity of subfamily Papilionoideae (Leguminosae) in southern Thailand. Thai Journal Of Botany (วารสารพฤกษศาสตร์ไทย ), 12(1), 45–65.
16
Satthaphorn, J., Phuphumirat, W., & Leeratiwong, C. (2020). Pollen Morphology of the Genus Campylotropis (Leguminosae) in Thailand and Its Systematic Implications. Tropical Natural History, 20(2), 191–202.
17
Leeratiwong, C., Chalermglin, P., & Johnson, D. (2020). Two new species of Alphonsea (Annonaceae) from Thailand. Phytotaxa, 429(3), 225-232.
18
Phuphumirat, W., Trongdechakraiwut, T., Leeratiwong, C., Phonsena, P., Ferguson, K., & Zetter, R. (2020). A Linear polyad : a distinctive pollen dispersal Unit in Xyris complanata (Xyridaceae). Grana, 59(1), 7-18.
19
ชีช้าง, อ., & ลีรติวงศ์, จ. (2020). สัณฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์มะดูกในประเทศไทย (Pollen Morphology of Celastraceae in Thailand). วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. (srinakharinwirot Science Journal), 36(1), 1-14.
20
กำเนิดไพรวัน, อ., ลีรติวงศ์, จ., & จรเอียด, ส. (2018). ความหลากหลายชนิดของพืชวงศ์ย่อยประดู่ในจังหวัดสงขลา (Species diversity of the subfamily Papilionoideae in Songkhla province). วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 10(2), 127-144.
21
Leeratiwong, C., Satthaphorn, J., Chantaranothai, P., & Mattapha, S. (2018). A revision of Cajanus Adans. (Fabaceae-Papilionoideae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (botany), 46(1), 76-89.
22
Satthaphorn, J., Roongsattham, P., Chantaranothai, P., & Leeratiwong, C. (2018). The genus Campylotropis (Leguminosae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (botany), 46(2), 138-150.
23
Phuphumirat, W., Leeratiwong, C., Malaikanok, P., & Zetter, R. (2018). Morphological and harmomegathic characters of pollen of Gnetum species (Gnetaceae) in Thailand: Studies with light and scanning electron microscopy. Botanical Journal Of The Linnean Society, 187(4), 653–671.
24
Phumprasert, F., Leeratiwong, C., & Vanijajiwa, O. (2018). Comparative Leaf epidermal characteristics in Clerodendrum and related genera (Lamiaceae) from Thailand. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 10(2), 00.
25
Leeratiwong, C., Jornead, S., Satthaphorn, J., & Chantaranothai, P. (2017). A new record of Mucuna Adans. (Leguminosae) for Thailand. Thai Forest Bulletin (botany), 46(1), 1-3.
26
Leeratiwong, C., Satthaphorn, J., & Chantaranothai, P. (2017). The genus Alysicarpus Neck. ex Desv. (Leguminosae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (botany), 45(2), 125-133.
27
Leerativong, J., Chantaranothai, P., & Paton, A. (2017). Notes on the genus Rotheca (Lamiaceae) in Thailand. Kew Bulletin, 73(1), Article number 3.
28
Wearn, J., & Leerativong, J. (2012). A reassessment of the identity and rarity of Clerodendrum chlorisepalum (Lamiaceae) in Thailand and Vietnam. Thai For. Bull. (bot.), 40, 121-124.
29
คงเอียด, ก., ลีรติวงศ์, จ., & สว่างโชติ, ป. (2011). ความหลากหลายของพืชมีเมล็ดในป่าชายน้ำตามแนวคลองศก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. พฤกษศาสตร์, 3(1), 63-78.
30
Leerativong, J., & Chantaranothal, P. (2010). A Revision of the Genus Rotheca Raf. (Lamiaceae) in Thailand. Tropical Natural History, 10(1), 81-92.
31
Leerativong, J., Chantaranothai, P., & Paton, A. (2009). A Synopsis of the Genus Premna L. (Lamiaceae) in Thailand. The Natural History Journal Of Chulalongkorn University, 9(2), 113-142.
32
Leerativong, J., Chantaranothai, P., & Paton, A. (2009). A synopsis of the genus Callicarpa L. (Lamiaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (botany), -(37), 36-58.
33
Leerativong, J., & Jornead, S. (2005). Species diversity of vascular plants in Si Phang-nga National Park, Phangnga Province. Songklanakarin J. Sci. Technol.,, 27(4), 769-787.