บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ฐิติมา รุจิราลัย

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
Ph.D. (Chemistry) UNIVERSITY OF BRISTOL
United Kingdom
2544
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2540
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Development of sample preparation for trace analysis
Chemical sensor and biosensor

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 11439874300
1
Pathak G., Rujiralai T., Hegde G., Manohar R., 2023. Influence of composite mixtures between nematic liquid crystal and porous carbon nanoparticles towards photoluminescence and UV absorbance. Applied Physics A: Materials Science and Processing 129(4) (cited 0 times)
2
Dewi I.R., Rujiralai T., Putson C., Cheewasedtham W., 2023. A novel double metal-dithizone functionalized polyurethane electrospun nanofiber and film for colorimetric determination of hexavalent chromium. RSC Advances 13(5): 2852-2859. (cited 2 times)
4
Ramakrishna D., Rujiralai T., 2023. The Role of Nanomaterials in Sustainable Organic Synthesis. Emerging Nanomaterials for Catalysis and Sensor Applications : 3-24. (cited 0 times)
5
Lin Y., Hu J., Zhang W., Jiang L., Yi D., Rujiralai T., Ma J., 2022. Broadband single-molecule fluorescence enhancement based on self-assembled Ag@Au dimer plasmonic nanoantennas. Nanoscale 14(47): 17550-17560. (cited 2 times)
6
Jayeoye T.J., Sirimahachai U., Wattanasin P., Rujiralai T., 2022. Eco-friendly poly(aniline boronic acid)/gum tragacanth stabilized silver nanoparticles nanocomposite for selective sensing of Hg2+. Microchemical Journal 182 (cited 4 times)
7
Ma L., Xu L., Rujiralai T., Zhou X., Xu X., 2022. Layered transition-metal disulfide catalysts for electrocatalytic hydrogen evolution reactions. Catalytic Science Series 22: 81-177. (cited 0 times)
8
Arti D.K., Cheewasedtham W., Rujiralai T., 2022. Simultaneous quantification of volatile fatty acids and nonvolatile organic acids in Hevea brasiliensis latex. Journal of Separation Science 45(18): 3491-3500. (cited 1 times)
9
Supriya S., Bhat V.S., Jayeoye T.J., Rujiralai T., Chong K.F., Hegde G., 2022. An investigation on temperature-dependant surface properties of porous carbon nanoparticles derived from biomass. Journal of Nanostructure in Chemistry 12(4): 495-511. (cited 8 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Pathak, G., Rujiralai, T., Hegde, G., & Manohar, R. (2023). Influence of composite mixtures between nematic liquid crystal and porous carbon nanoparticles towards photoluminescence and UV absorbance (SCIE). Applied Physics A-materials Science & Processing, 129, Article number: 261.
2
Ratna Dewi, I., Rujiralai, T., Putson, C., & Cheewasedtham, W. (2023). A novel double metal-dithizone functionalized polyurethane electrospun nanofiber and film for colorimetric determination of hexavalent chromium (SCIE). Rsc Advances, 13, 2852–2859.
3
, Y., Hu, J., Zhang, W., Jiang, L., Yi, D., Rujiralai, T., & Ma, J. (2022). Broadband single-molecule fluorescence enhancement based on self-assembled Ag@Au dimer plasmonic nanoantennas (SCIE). Nanoscale, 14(47), 17550-17560.
4
John Jayeoye, T., Sirimahachai, U., Wattanasin, P., & Rujiralai, T. (2022). Eco-friendly poly(aniline boronic acid)/gum tragacanth stabilized silver nanoparticles nanocomposite for selective sensing of Hg2 (SCIE). Microchemical Journal, 182, 5.304/ISI:Q1/Scp:Q1.
5
Arti, D., Cheewasedtham, W., & Rujiralai, T. (2022). Accepted-Simultaneous quantification of volatile fatty acids and nonvolatile organic acids in Hevea brasiliensis latex. Journal Of Separation Science, 00, 00.
6
Pathak, G., Hegde, R., Punjalkatte, S., Rujiralai, T., Hegde, G., & Prasad, V. (2022). Porous carbon nanoparticles dispersed nematic liquid crystal: influence of the particle size on electro-optical and dielectric parameters (SCIE). Liquid Crystals, 49(7-9), 1223–1234.
7
Supriya, S., S. Bhat, V., John Jayeoye, T., Rujiralai, T., Feng Chong, K., & Hegde, G. (2022). An investigation on temperature‐dependant surface properties of porous carbon nanoparticles derived from biomass (SCIE). Journal Of Nanostructure In Chemistry, 12, 495–511.
8
John Jayeoye, T., Kangkamano, T., & Rujiralai, T. (2022). Exploiting the high conjugation capacity of creatinine on 3,3′‑dithiodipropionic acid di(N‑hydroxysuccinimide ester) functionalized gold nanoparticles towards sensitive determination of mercury (II) ion in water (SCIE). Journal Of Nanostructure In Chemistry, 12(2), 263-276.
9
Sun, J., Liu, Z., Rujiralai, T., Chen, J., Ma, L., Chen, H., Liu, Y., Liao, L., Chen, K., & Xi, Y. (2022). Tungsten disulfide nanoparticles embedded in gelatin-derived honeycomb-like nitrogen-doped carbon networks with reinforced electrochemical pseudocapacitance performance (SCIE). Journal Of Energy Storage, 46, Article No.103916.
10
S. Bhat, V., Jayeoye, T., Rujiralai, T., Sirimahachai, U., Chong, K., & Hegde, G. (2021). Acacia auriculiformis–Derived Bimodal Porous Nanocarbons via Self-Activation for High-Performance Supercapacitors (SCIE). Frontiers In Energy Research, 9(1), Article No.744133(1-18).
11
Liang, J., Li, J., Zhong, Z., Rujiralai, T., & Ma, J. (2021). Quantifying the force in flow-cell based single-molecule stretching experiments (SCIE). Nanoscale, 13(37), Article No.15916 (15916 - 15927).
12
Yan, W., Zhong, Z., Ma, J., & Rujiralai, T. (2021). Highly sensitive colorimetric sensing of copper(ii) ions based on “CLICK-17” DNAzyme-catalyzed azide modified gold nanoparticles and alkyne capped dsDNA cycloaddition (SCIE). Rsc Advances, 11(39), 24196 - 24205.
13
S. Bhat, V., G. Krishnan, S., Jayeoye, T., Rujiralai, T., Sirimahachai, U., Viswanatha, R., Khalid, M., & Hegde, G. (2021). Self-activated /green/ carbon nanoparticles for symmetric solid-state supercapacitors (SCIE). Journal Of Materials Science, 56(23), 13271 - 13290.
14
Jayeoye, T., Ma, J., & Rujiralai, T. (2021). Creatinine assembled on dithiobis(succinimidylpropionate) modified gold nanoparticles as a sensitive and selective colorimetric nanoprobe for silver ion detection (SCIE). Journal Of Environmental Chemical Engineering, 9(4), Article No.105770.
15
Manor, R., Kumarnsit, E., Samerphob, N., Rujiralai, T., Puangpairote, T., & Cheaha, D. (2021). Characterization of pharmaco-EEG fingerprint and sleep-wake profiles of Lavandula angustifolia Mill. essential oil inhalation and diazepam administration in rats (SCIE). Journal Of Ethnopharmacology, 276, Article number 114193.
16
Jayeoye, T., Eze, F., Singh, S., Odunayo Olatunde, O., Benjakul, S., & Rujiralai, T. (2021). Synthesis of gold nanoparticles/polyaniline boronic acid/sodium alginate aqueous nanocomposite based on chemical oxidative polymerization for biological applications. International Journal Of Biological Macromolecules, 179, 196-205.
17
Jayeoye, T., Eze, F., Odunayo Olatunde, O., Benjakul, S., & Rujiralai, T. (2021). Synthesis of silver and silver@zero valent iron nanoparticles using Chromolaena odorata phenolic extract for antibacterial activity and hydrogen peroxide detection. Journal Of Environmental Chemical Engineering, 9(3), Article number 105224.
18
Jayeoye, T., Sirimahachai, U., & Rujiralai, T. (2021). Sensitive colorimetric detection of ascorbic acid based on seed mediated growth of sodium alginate reduced/stabilized gold nanoparticles. Carbohydrate Polymers, 168, Article No.117376.
19
Huang, J., Chen, J., Ma, L., Liu, Q., Wang, M., Liao, L., Rujiralai, T., & Xu, L. (2021). In-situ coupling SnS with nitrogen-doped porous carbon for boosting Li-storage in lithium-ion battery and capacitor. Electrochimica Acta, 365, Article No.137350.
20
S. Bhat, V., S, S., Jayeoye, T., Rujiralai, T., Sirimahachai, U., Feng Chong, K., & Hegde, G. (2020). Influence of surface properties on electro-chemical supercapacitors utilizing Callerya atropurpurea pod derived porous nanocarbons: Structure property relationship between porous structures to energy storage devices. Nano Select, 1(2), 226-243.
21
Jayeoye, T., Nwaborc, O., & Rujiralai, T. (2020). Synthesis of highly stable and dispersed silver nanoparticles/poly (vinyl alcohol-co-ethylene glycol)/poly(3-aminophenyl boronic acid) nanocomposite: Characterization and antibacterial, hemolytic and cytotoxicity studies. Journal Of Industrial And Engineering Chemistry, 89(00), 288-300.
22
Jayeoye, T., & Rujiralai, T. (2020). Sensitive and selective colorimetric probe for fluoride detection based on the interaction between 3-aminophenylboronic acid and dithiobis(succinimidylpropionate) modified gold nanoparticles. New Journal Of Chemistry, 44(15), 5711-5719.
23
Jayeoye, T., & Rujiralai, T. (2020). Green, in situ fabrication of silver/poly(3-aminophenyl boronic acid)/sodium alginate nanogel and hydrogen peroxide sensing capacity. Carbohydrate Polymers, 246, Article No.116657.
24
Jayeoye, T., Olatunde, O., Benjakul, S., & Rujiralai, T. (2020). Synthesis and characterization of novel poly(3-aminophenyl boronic acid-co-vinyl alcohol) nanocomposite polymer stabilized silver nanoparticles with antibacterial and antioxidant applications. Colloids And Surfaces B: Biointerfaces, 193, Article number 111112.
25
Xu, L., Ma, L., Rujiralai, T., Ling, Y., Chen, Z., Liu, L., & Zhou, X. (2020). Molybdenum selenide nanosheets with enriched active sites supported on titanium mesh as a superior binder-free electrode for electrocatalytic hydrogen evolution and supercapacitor. Journal Of The Taiwan Institute Of Chemical Engineers, 107, 35-43.
26
Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., Jayeoye, T., Kaewsara, S., & Plaisen, S. (2020). Hydrolyzed Product Mediated Aggregation of l-Cysteine-Modified Gold Nanoparticles as a Colorimetric Probe for Carbamate Residues in Chilis. Analytical Letters, 53(4), 574-588.
27
Chotchuang, T., Cheewasedtham, W., Jayeoye, T., & Rujiralai, T. (2019). Colorimetric determination of fumonisin B1 based on the aggregation of cysteamine-functionalized gold nanoparticles induced by a product of its hydrolysis. Microchimica Acta, 186, Article number 655.
28
Rujiralai, T., Kaewsara, S., Chuenchom, L., Jitpirom, P., & Kaowphong, S. (2019). Facile and environmentally friendly magnetic mesoporous carbon for the selective extraction of antioxidants from water. Analytical Methods, 11, 4204-4210.
29
Xu, L., Ma, L., Rujiralai, T., Liu, B., Zhang, J., & Zhang, W. (2019). Nearly monodispersed MoS2 hierarchical architectures as superior anodes for electrochemical lithium-storage. Nanotechnology, 30(41), 415402-415411.
30
Yang, D., Zhong, Z., Liu, W., Rujiralai, T., & Ma, J. (2019). Theoretical study of overstretching DNA-RNA hybrid duplex. Chinese Physics B, 28(6), Article number 068701.
31
Wu, M., Liu, W., Hu, J., Zhong, Z., Rujiralai, T., Zhou, L., Cai, X., & Ma, J. (2019). Fluorescence enhancement in an over-etched gold zero-mode waveguide. Optics Express, 27(13), 19002-19018.
32
Lih Teo, E., Ali, G., Algarni, H., Cheewasedtham, W., Rujiralai, T., & Chong, K. (2019). One-step production of pyrene-1-boronic acid functionalized graphene for dopamine detection. Materials Chemistry And Physics, 231, 286-291.
33
Jayeoye, T., Cheewasedtham, W., Putson, C., & Rujiralai, T. (2019). A selective probe based on 3‑aminophenyl boronic acid assembly on dithiobis(succinimidylpropionate) functionalized gold nanoparticles for sialic acid detection in human serum. Journal Of Molecular Liquids, 281, 407-414.
34
Longsaman, M., Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., & Putson, C. (2018). Enhanced dielectric and mechanical properties of natural rubber composites filled with gold nanoparticles. Key Engineering Materials, 772(00), 43-47.
35
Rujiralai, T., Juansai, N., & Cheewasedtham, W. (2018). Arsenic determination in soils and hair from schools in past mining activity areas in Ron Phibun district, Nakhon Si Thammarat province, Thailand and relationship between soil and hair arsenic. Chemical Papers, 72(2), 381–391.
36
Thongprapai, P., Cheewasedtham, W., Chong, K., & Rujiralai, T. (2018). Selective magnetic nanographene oxide solid phase extraction with high performance liquid chromatography-fluorescence detection for determination of zearalenone in com samples. Journal Of Separation Science, 41(23), 4348-4354.
37
Jayeoye, T., Cheewasedtham, W., Putson, C., & Rujiralai, T. (2018). Colorimetric determination of sialic acid based on boronic acid-mediated aggregation of gold nanoparticles. Microchimica Acta, 185(9), Article number 409.
38
Plaisen, S., Cheewasedtham, W., & Rujiralai, T. (2018). Robust colorimetric detection based on the anti-aggregation of gold nanoparticles for bromide in rice samples. Rsc Advances, 8(38), 21566-21576.
39
Hu, J., Wu, M., Jiang, L., Zhong, Z., Zhou, Z., Rujiralai, T., & Ma, J. (2018). Combining gold nanoparticle antennas with single-molecule fluorescence resonance energy transfer (smFRET) to study DNA hairpin dynamics. Nanoscale, 10(14), 6611-6619.
40
A Lin Ma, L., Rujiralai, T., Zhou, X., Wu, S., & Liu, M. (2017). Hierarchical MoS2 microspheres prepared through a zinc ion-assisted hydrothermal route as an electrochemical supercapacitor electrode. Rsc Advances, 7(54), 33937–33943.
41
Cheaha, D., Issuriya, A., Manor, R., Kwangjai, J., Rujiralai, T., & Kumarnsit, E. (2016). Modification of sleep-waking and electroencephalogram induced by vetiver essential oil inhalation. Journal Of Intercultural Ethnopharmacology, 5(1), 72-78.
42
Rujiralai, T., Raekasin, N., Cheewasedtham, W., & Cheewasedtham, C. (2014). Development of an effective extraction process for coenzyme Q10 from Artemia. Chemical Papers, 68(8), 1041-1048.
43
Cheewasedtham, W., Sirikarn, J., & Rujiralai, T. (2012). Simple Spectrophotometric Determination of Phosphate in Concentrated Latex. European Journal Of Scientific Research, 81(3), 408-416.
44
Pongampai, S., Amornpitoksuk, P., Kanatharana, P., Rujiralai, T., Suwanboon, S., & Leesakul, N. (2011). Detection of flunitrazepam through photocatalytic reaction of ZnO particles in coloured spirits by UV-Vis spectrophotometer. Scienceasia , 37(4), 320-326.
45
Rujiralai, T., & Cheewasedtham, W. (2011). An Effective Extraction Method for Estimation of Total Antioxidant and Mercaptobenzothiazole Residues in Baby Nipples. European Journal Of Scientific Research, 64(2), 277-284.