บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

สุเมธา สุวรรณบูรณ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2549
Ph.D. (เคมีของวัสดุ) UNIVERSITE MONTPELLIER II
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2544
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2540
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

รางวัลที่ได้รับ

อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55930669000
1
Sriprang P., Suwanboon S., Amornpitoksuk P., 2024. Synthesis, characterization, and photo-Fenton activity of Bi[Fe(CN)6]·4H2O. Materials Science in Semiconductor Processing 177 (cited 0 times)
2
Koedsiri Y., Amornpitoksuk P., Randorn C., Rattana T., Tandorn S., Suwanboon S., 2024. S-Schematic CuWO4/ZnO nanocomposite boosted photocatalytic degradation of organic dye pollutants. Materials Science in Semiconductor Processing 177 (cited 0 times)
3
Maijan P., Waen-ngoen T., Suwanboon S., Chantarak S., Voravuthikunchai S.P., 2024. Sustainable environmental-based synthesis of zinc oxide nanoparticles using para rubber leaf extract for photocatalytic degradation of organic pollutants and microbial control in wastewater treatment. Inorganic Chemistry Communications 162 (cited 1 times)
4
Chakarothai T., Suwanboon S., Amornpitoksuk P., 2024. Nano Fe(IO3)3 as a heterogenous catalyst for the photo-Fenton reaction. Optik 298 (cited 1 times)
5
Amornpitoksuk P., Kongseng P., Chantarak S., Suwanboon S., 2024. Degradation of organic pollutants by floatable Fe-PAM hydrogel. Desalination 571 (cited 1 times)
6
Jumnong K., Kongseng P., Maijan P., Suwanboon S., Chantarak S., 2023. Double-function ZnO/starch biodegradable hydrogel composite for methylene blue adsorption and photocatalytic degradation. International Journal of Biological Macromolecules 253 (cited 3 times)
7
Khaokhajorn C., Amornpitoksuk P., Randorn C., Rattana T., Suwanboon S., 2023. One-pot synthesis of In2O3/ZnO nanocomposite photocatalysts and their enhanced photocatalytic activity against cationic and anionic dye pollutants. Inorganic Chemistry Communications 157 (cited 5 times)
8
Phumivanichakit K., Suwanboon S., Amornpitoksuk P., 2023. Photocatalytic degradation of dyes by AgIO3 under visible light irradiation. Inorganic Chemistry Communications 156 (cited 2 times)
9
Amornpitoksuk P., Suwanboon S., 2023. Visible-light-induced photo-Fenton degradation of organic pollutants over K2Mn[Fe(CN)6]. Materials Science in Semiconductor Processing 162 (cited 0 times)
10
Wongtawee W., Amornpitoksuk P., Randorn C., Rattana T., Suwanboon S., 2023. Amelioration of photocatalytic activity of MgAl2O4 spinel photocatalyst by coupling with WO3. Inorganic Chemistry Communications 152 (cited 7 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Koedsiri, Y., Amornpitoksuk, P., Randorn, C., Rattana, T., Tandorn, S., & Suwanboon, S. (2024). S-Schematic CuWO4/ZnO nanocomposite boosted photocatalytic degradation of organic dye pollutants (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 177, Article number 108385.
2
Sriprang, P., Suwanboon, S., & Amornpitoksuk, P. (2024). Synthesis, characterization, and photo-Fenton activity of Bi[Fe(CN)6]·4H2O (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 177, Article number 108371.
3
Chakarothai, T., Suwanboon, S., & Amornpitoksuk, P. (2024). Nano Fe(IO3)3 as a heterogenous catalyst for the photo-Fenton reaction (SCIE). Optik, 298, Article number 171596.
4
Khaokhajorn, C., Amornpitoksuk, P., Randorn, C., Rattana, T., & Suwanboon, S. (2023). One-pot synthesis of In2O3/ZnO nanocomposite photocatalysts and their enhanced photocatalytic activity against cationic and anionic dye pollutants (SCIE). Inorganic Chemistry Communications, 157, Article number 111392.
5
Phumivanichakit, K., Suwanboon, S., & Amornpitoksuk, P. (2023). Photocatalytic degradation of dyes by AgIO3 under visible light irradiation (SCIE). Inorganic Chemistry Communications, 156, Article number 111237.
6
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2023). Visible-light-induced photo-Fenton degradation of organic pollutants over K2Mn[Fe(CN)6] (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 162, Article number 107509.
7
Wongtawee, W., Amornpitoksuk, P., Randorn, C., Rattana, T., & Suwanboon, S. (2023). Amelioration of photocatalytic activity of MgAl2O4 spinel photocatalyst by coupling with WO3 (SCIE). Inorganic Chemistry Communications, 152, Article number 110654.
8
Vongtavee, W., Amornpitoksuk, P., Randorn, C., Rattana, T., & Suwanboon, S. (2022). Photocatalytic activity under visible light illumination of organic dyes over g-C3N4/MgAl2O4 nanocomposite (SCIE). Journal Of The Indian Chemical Society, 99(8), Article number 100628.
9
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Randorn, C., & Rattana, T. (2022). Dependence of β-Co(OH)2/ZnO heterostructural composite prepared by one-pot hydrothermal method on visible-light-driven photocatalytic degradation of organic dye (SCIE). Journal Of Materials Science: Materials In Electronics, 33(3), 1245 - 1262.
10
Kaewdee, P., Tandorn, S., Limpichaipanit, A., Chokethawai, K., Suwanboon, S., Chandet, N., Kanpiengjai, A., Rujijanagul, G., & Randorn, C. (2022). One step to stabilize calcium sodium phosphate crystals acting as photocatalysts embedded in a glass matrix (SCIE). Journal Of Non-crystalline Solids, 597, Article No.121915.
11
Suwanboon, S., Graidist, P., Maungchanburee, S., Randorn, C., & Amornpitoksuk, P. (2022). Photocatalytic degradation of organic pollutants by Ag2O/AgSiOx (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 152, Article No.107066.
12
Suwanboon, S., Randorn, C., Leesakul, N., Saithong, S., Kaowphong, S., & Amornpitoksuk, P. (2022). Synthesis of AgBr/AgSiOx based photocatalyst by grinding-washing method for organic pollutant degradation under visible light irradiation (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 137, Article No.106237.
13
Khwansungnoen, P., Chaiyakun, T., Suwanboon, S., & Rattana, T. (2021). The influence of nitrogen partial pressure on visible-light-driven photocatalytic activity of sputtered titanium oxynitride thin films (SCIE). Vacuum, 193, Article number 110540.
14
Suebsom, P., Phuruangrat, A., Suwanboon, S., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Photocatalytic Degradation of Rhodamine B by Highly Effective Heterostructure Pd/Bi2MoO6 Nanocomposites Synthesized by Photoreduction Deposition Method. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 31, 162–171.
15
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Kaowphong, S., Randorn, C., & Graidist, P. (2020). Photocatalytic activity of K2Ti6O13/TiO2 nanocomposite prepared usingwater extract of wood ash from waste for degradation of dye pollutants. Journal Of The Taiwan Institute Of Chemical Engineers, 117, 242-251.
16
Suwanboon, S., Klubnuan, S., Homkaew, M., & Amornpitoksuk, P. (2020). Dependence of defect concentration, optical and photocatalytic properties of β-Ni(OH)2/ZnO and NiO/ZnO composite powders on phase transformation. Materials Science- Poland, 38(2), 219-227.
17
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2020). Photocatalytic activity of composites in an AgBr–Ag2CrO4 system prepared by a grinding method with and without washing. Journal Of Materials Science: Materials In Electronics, 31(17), 14203-14212.
18
Pholnak, P., Khongbun, J., Suksom, K., Lertworapreecha, M., Suwanboon, S., & Sirisathitkul, C. (2020). Antifungal Efficacy of Chitosan-Modified Zinc Oxide Nanoparticles on Tube Sedge Products. Journal Of Nanostructures, 10(2), 424-433.
19
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Rattana, T., & Randorn, C. (2020). Investigation of g-C3N4/ZnAl2O4 and ZnO/ZnAl2O4 nanocomposites: From synthesis to photocatalytic activity of pollutant dye model. Ceramics International, 46(14), 21958-21977.
20
Suebsom, P., Phuruangrat, A., Suwanboon, S., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Enhanced visible-light-driven photocatalytic activity of heterostructure Ag/Bi2MoO6 nanocomposites synthesized by photoreduction method. Inorganic Chemistry Communications, 119, Article number 108120.
21
Somraksa, W., Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Randorn, C. (2020). Physical and Photocatalytic Properties of CeO2/ZnO/ZnAl2O4 Ternary Nanocomposite Prepared by Co-precipitation Method. Materials Research-ibero-american Journal Of Materials, 23(1), 42-47.
22
Suwanboon, S., Somraksa, W., Amornpitoksuk, P., & Randorn, C. (2020). Effect of trisodium citrate on the formation and structural, optical and photocatalytic properties of Sr-doped ZnO. Journal Of Alloys And Compounds , 832(2020), Aritcle No.154963 .
23
Phongarthit, K., Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2020). Photocatalytic degradation of rhodamine B, reactive orange, and bisphenol A under visible light irradiation over AgX/ZnO (X=Cl, Br, I) prepared from green approach. Optik, 204, Article number 164224.
24
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Kaowphong, S. (2019). Photocatalytic activity of AgCl/SnO2 prepared by one-pot green synthesis. Sustainable Chemistry And Pharmacy, 14, Article number 100190.
25
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Randorn, C. (2019). Photocatalytic dye decolorization under light-emitting-diode irradiation by silver halides prepared from hydrohalic acids. Materials Research Express, 6(11), Article number 115524.
26
สมรักษา, ว., อมรพิทักษ์สุข, พ., & สุวรรณบูรณ์, ส. (2019). อิทธิพลของความเข้มข้นของ KOH ต่อการเกิดเฟสคอมพอสิท ZnO/ZnAl2O4 และสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(3), 1071-1084.
27
Junlapong, K., Suwanboon, S., & Khaokong, C. (2019). Effects of zinc oxide particle shape on properties of a prevulcanized latex. Iranian Polymer Journal, 00, 1–11.
28
Phongarthit, K., Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2019). Synthesis, characterization, and photocatalytic properties of ZnO nanoparticles prepared by a precipitation-calcination method using a natural alkaline solution. Materials Research Express, 6(4), 00.
29
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Randorn, C. (2019). Effect of tartaric acid as a structure-directing agent on different ZnO morphologies and their physical and photocatalytic properties. Ceramics International, 45(2), 2111-2116.
30
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Randorn, C. (2019). Photocatalytic activity of Ag3PO4 prepared using a mist-solution precipitation method. Materials Research Express, 6(3), Article number 035510.
31
Chantarak, S., Chang, J., Suwanboon, S., & Riyajan, S. (2018). Synthesis of superhydrophobic core–shell mesoporous silica nanoparticles. Journal Of Porous Materials, 25(5), 1391-1399.
32
Intarasuwan, K., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Graidist, P., Maungchanburi, S., & Randorn, C. (2018). Effect of Ag loading on activated carbon doped ZnO for bisphenol A degradation under visible light. Advanced Powder Technology, 29, 2608–2615.
33
Pholnak, C., Latte, N., Sirisathitkul, C., Lertworapreecha, M., & Suwanboon, S. (2018). Antifungal mulberry papers modified with microclusters of pyramidal zinc oxide. Cellulose Chemistry And Technology, 52(7-8), 689-694.
34
Chantarak, S., Chang, J., Suwanboon, S., & Riyajan, S. (2018). One-pot synthesis of ultrahydrophobic mesoporous silica nanoparticles. Materials Research Express, 5(9), Article number 095030.
35
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Randorn, C. (2018). Photocatalytic activities of silver compound modified activated carbon@ZnO Novel ternary composite visible light-driven photocatalysts. Materials Science In Semiconductor Processing, 84, 50-57.
36
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Bangrak, P. (2018). The improvement of the band gap energy and antibacterial activities of CeO2/ZnO nanocomposites prepared by high energy ball milling. Chiang Mai Journal Of Science, 45(2), 1129-1137.
37
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2017). Comparative study of the photocatalytic decolorization of rhodamine B dye by AgI-Ag3PO4 prepared from co-precipitation and ion-exchange methods. Journal Of Alloys And Compounds, 720(2017), 582-588.
38
Intarasuwan, K., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Graidist, P. (2017). Photocatalytic dye degradation by ZnO nanoparticles prepared from X2C2O4 (X = H, Na and NH4) and the cytotoxicity of the treated dye solutions. Separation And Purification Technology, 177, 304-312.
39
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sirimahachai, U., Randorn, C., & Yaemsunthorn, K. (2016). Photocatalytic degradation of methylene blue by C3N4/ZnO: The effect of the melamine/ZnO ratios. Bulletin Of Materials Science, 39(6), 1507-1513.
40
Pholnak, C., Lertworapreecha, M., Sirisathikul, C., & Suwanboon, S. (2016). Antibacterial and physical properties of ZnO with pH-sensitive morphology. Journal Of Experimental Nanoscience, 11(17), 1320-1330.
41
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2016). Photocatalytic degradation of dyes by AgBr/Ag3PO4 and the ecotoxicities of their degraded products. Cuihua Xuebao/chinese Journal Of Catalysis, 37(5), 711-719.
42
Klubnuan, S., Suwanboon, S., & Amornpitoksuk, P. (2016). Effects of optical band gap energy, band tail energy and particle shape on photocatalytic activities of different ZnO nanostructures prepared by a hydrothermal method. Optical Materials, 53, 134-141.
43
Klubnuan, S., Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2015). Structural, optical and photocatalytic properties of MgO/ZnO nanocomposites prepared by a hydrothermal method. Materials Science In Semiconductor Processing, 39, 515-520.
44
Pholnak, C., Sirisathitkul, C., Suwanboon, S., & Harding, D. (2014). Effects of precursor concentration and reaction time on sonochemically synthesized ZnO nanoparticles. Materials Research, 17(2), 405-411.
45
Thongrom, B., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Baltrusaitis, J. (2014). Photocatalytic degradation of dye by Ag/ZnO prepared by reduction of Tollens reagent and the ecotoxicity of degraded products. Korean Journal Of Chemical Engineering, 31(4), 587-592.
46
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2014). Photocatalytic decolorization of methylene blue dye by Ag3PO4-AgX (X = Cl-, Br- and I-) under visible light. Advanced Powder Technology, 25(3), 1026-1030.
47
Suwanboon, S., Klubnuan, S., Jantha, N., Amornpitoksuk, P., & Bangrak, P. (2014). Influence of alkaline solutions on morphology of ZnO prepared by hydrothermal method for using as photocatalyst and bactericidal agent. Materials Letters, 115, 275-278.
48
Pholnak, C., Suwanboon, S., & Sirisathitkul, C. (2013). Evolution and temperature dependence of ZnO formation by high power sonication. Journal Of Materials Science-materials In Electronics, 24(12), 5014-5022.
49
Amornpitoksuk, P., Intarasuwan, K., Suwanboon, S., & Baltrusaitis, J. (2013). Effect of Phosphate Salts (Na3PO4, Na2HPO4, and NaH2PO4) on Ag3PO4 Morphology for Photocatalytic Dye Degradation under Visible Light and Toxicity of the Degraded Dye Products. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(49), 17369-17375.
50
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Random, C. (2013). Physical and chemical properties of multifunctional ZnO nanostructures prepared by precipitation and hydrothermal methods. Ceramics International , 40(1), 975-983.
51
Thongsuriwong, K., Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2013). Structure, morphology, photocatalytic and antibacterial activities of ZnO thin films prepared by sol-gel dip-coating method. Advanced Powder Technology, 24(1), 275-280.
52
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Muensit, N. (2013). Structural, optical and antibacterial properties of nanocrystalline Zn1-xLaxO compound semiconductor. Materials Science In Semiconductor Processing, 16(2), 504-512.
53
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Muensit, N. (2013). Optical, photocatalytic and bactericidal properties of Zn1-xLaxO and Zn1-xMgxO nanostructures prepared by a sol-gel method. Ceramics International, 39(5), 5597-5608.
54
Intarasuwan, K., Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2013). Effect of the mixing rate on the morphology and photocatalytic activity of ZnO powders prepared by a precipitation method. Advanced Powder Technology, 24(6), 999-1005.
55
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Sukolrat, A., & Muensit, N. (2013). Optical and photocatalytic properties of La-doped ZnO nanoparticles prepared via precipitation and mechanical milling method. Ceramics International, 39(3), 2811-2819.
56
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Jongnavakij, P., & Ndiege, N. (2012). Preparation and photocatalytic activity of Cu-doped ZnO thin films prepared by the sol–gel method. Applied Surface Science, 258(20), 8192-8198.
57
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Ratana, T., & Jongnavakij, P. (2012). Surface and photocatalytic properties of ZnO thin film prepared by sol–gel method. Thin Solid Films, 520(17), 5561-5567.
58
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Thongsuriwong, K. (2012). Photocatalytic and antibacterial activities of Ag-doped ZnO thin films prepared by a sol–gel dip-coating method. Journal Of Sol-gel Science And Technology , 62(3), 304-312.
59
Suwanboon, S., & Amornpitoksuk, P. (2012). Preparation of Mg-doped ZnO nanoparticles by mechanical milling and their optical properties. Procedia Engineering, 32(-), 821-826.
60
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Muensit, N., Sangkanu, S., & Jonas, J. (2012). Synthesis, characterization, photocatalytic and antibacterial activities of Ag-doped ZnO powders modified with a diblock copolymer. Powder Technology , 219(1), 158-164.
61
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Muensit, N., & Sangkanu, S. (2012). Morphology, photocatalytic and antibacterial activities of radial spherical ZnO nanorods controlled with a diblock copolymer. Superlattices And Microstructures , 51(1), 103-113.
62
Pongampai, S., Amornpitoksuk, P., Kanatharana, P., Rujiralai, T., Suwanboon, S., & Leesakul, N. (2011). Detection of flunitrazepam through photocatalytic reaction of ZnO particles in coloured spirits by UV-Vis spectrophotometer. Scienceasia , 37(4), 320-326.
63
Suwanboon, S., & Amornpitoksuk, P. (2011). Preparation and characterization of nanocrystalline La-doped ZnO powders through a mechanical milling and their optical properties. Ceramics International , 37(8), 3515-3521.
64
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Muensit, N. (2011). Dependence of photocatalytic activity on structural and optical properties of nanocrystalline ZnO powders . Ceramics International , 37(7), 2247-2253.
65
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Wudtipan, J., Kaewtaro, S., Srijan, K., & Sangkanu, S. (2011). Synthesis, photocatalytic and antibacterial activities of ZnO particles modified by diblock copolymer. Powder Technology , 212(3), 432-438.
66
Sirisathitkul, C., Pholnak, C., Harding, D., & Suwanboon, S. (2011). Sonochemical synthesis of ZnO nanotubes and their optical emissions . Journal Of The Ceramic Society Of Japan, 119(6), 535-537.
67
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Sukolrat, A. (2011). Dependence of optical properties on doping metal, crystallite size and defect concentration of M-doped ZnO nanopowders (M = Al, Mg, Ti). Ceramics International, 37(4), 1359-1365.
68
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Patarapiboolchai, O., & Jittiarporn, P. (2011). Defects and the optical band gap of ZnO nanoparticles prepared by a grinding method. Journal Of Ceramic Processing Research, 12(1), 85-89.
69
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Bangrak, P. (2011). Synthesis, characterization and optical properties of Zn1-xTixO nanoparticles prepared via a high-energy ball milling technique. Ceramics International, 37(1), 333-340.
70
Muensit, N., Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Sukolrat, A. (2010). The dependence of optical properties on the morphology and defects of nanocrystalline ZnO powders and their antibacterial activity. Journal Of Ceramic Processing Research, 11(5), 547-551.
71
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Muensit, S. (2010). Enhancement of optical bandgqp and luminescent characteristics of one-dimensional ZnO nanoparticles. Journal Of Ceramic Processing Research., 11(4), 419-424.
72
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Samaele, N. (2010). Effect of pH on the morphology and optical properties of modified ZnO particles by SDS via a precipitation method. Poder. Technology, 203(2), 243-247.
73
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Tanakorn, T., & Ratana, T. (2010). Synthesis and characterization of mono- and di-antimonide with the first transition metals in group 8B by mechanical alloying. Journal Of Alloys And Chompounds, 501(1), 100-103.
74
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Thongsuriwong, K. (2010). The effect of aminoalcohols (MEA, DEA and TEA) on morphological control of nanocrystalline ZnO powders and its optical properties. Journal Of Physics And Chemistry Of Solids, 71(5), 730-734.
75
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Samaele, N. (2010). Morphology and optical properties of ZnO particles modifield by diblock copolymer. Material Letters, 64(4), 500-502.
76
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Rattana, T., & Rattana, T. (2009). The wide band gap of highly oriented nanocrystalline A1 doped ZnO thin films from sol-gel dip coating. Journal Of Alloys And Compound, 470(1-2), 408-412.
77
Rattana, T., Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Haidoux, A., & Limsuwan, P. (2009). Improvement of optical properties of nanocrystalline Fe-doped ZnO powders through precipitation method from citrate-modified zinc nitrate solution. Journal Of Alloys And Compounds, 480(2), 603-607.
78
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2009). Synthesis, characterization and thermal study of CoSb2 semiconductor by mechanical alloying. Journal Of Alloys And Compounds, 473(1-2), 373-375.
79
สุวรรณบูรณ์, ส. (2009). ผลของสารประกอบเชิงซ้อนต่อลักษณะทางสัณฐานและความต้านทานการกัดกร่อนของผิวเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัส. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 37(1), 74-82.
80
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2008). Correlation of milling time on formation of TiCoSb phase by mechanical alloying. Journal Of Alloys And Compounds, 462(1-2), 267-270.
81
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Haidoux, A., & Tedenac, J. (2008). Structural and optical properties of undoped and aluminium doped zinc oxide nanoparticles via precipitation method at low temperature. Journal Of Alloys And Compounds, 462(1-2), 335-339.
82
Suwanboon, S. (2008). Structural and Optival Properties of Nanocrystalline ZnO Powder from Sol-Gel Method. Science Asia, 34(1), 31-34.
83
Suwanboon, S., Ratana, T., & Ratana, T. (2008). Fabrication and properties of nanocrystalline zinc oxide thin film prepared by sol-gel method. Songklanakarin J. Sci. Technol., 30(1), 65-69.
84
Suwanboon, S., Chukamnerd, S., & Anglong, U. (2007). Morphological control and optical properties of nanocrystalline ZnO powder from precipitation method. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 29(6), 1563-1570.
85
Suwanboon, S., Ratana, T., & Ratana, T. (2007). Effects of Al and Mn dopant on structural and optical properties of thin film prepared by sol-gel route. Walailak Journal Of Science And Technology, 4(1), 111-121.